Megújult néhány főegyházmegyei szabályzat

0
2469
Illusztráció: Papi továbbképzés a keresztény értékrendű vezetésről 2022 májusában

Sokak véleményének kikérése és meghallgatása után, kétéves intenzív munka által az elmúlt napokban négy főegyházmegyei szabályzat újult meg, illetve született – írja Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a 2022/VI. számú körlevelében. A főegyházmegyei rendelkezések, mivel részleges törvények, kötelező jellegűek és a benne foglaltaktól eltérő módon való cselekvéshez minden esetben felmentésre van szükség. Az alábbiakban a körlevél vonatkozó részét idézzük.

1. Egyházi Törvénykönyvünk előírja, hogy „minden plébánián legyen gazdasági tanács, mely az egyetemes jog és a megyéspüspöktől kibocsájtott szabályok szerint működik, és amelyben az ezen szabályok szerint kiválasztott krisztushívők a plébánost segítik a plébániai javak kezelésében” (537. k.). Ezen követelmény főegyházmegyénk plébániáin az egyháztanácsok által valósul meg, melynek szabályzata utoljára 1313/1995 szám alatt lett megújítva. Ennek helyébe lépett most a 2022. május 26-án, 721/2022 számmal aláírt Gyulafehérvári Főegyházmegye Egyháztanács Szabályzata.

2. Ahhoz, hogy a plébániai egyháztanács megfelelő módon és felelősségteljesen láthassa el vagyonkezelői feladatait, szükséges az elidegenítéssel kapcsolatos egyetemes és részleges rendelkezések ismerete és helyes alkalmazása. Ezért, az egyháztanács szabályzatával egyidejűleg, szintén 2022. május 26-án léptek érvénybe 720/2022 szám alatt az Egyházi Javak Elidegenítésére Vonatkozó Rendelkezések a Gyulafehérvári Főegyházmegyében.

3. A papság képzését a szemináriumi tanulmányok befejezése után is folytatni és tökéletesíteni kell (Optatam totius, 22). Már tavaly kezdeményeztem a papi továbbképzési programot (PTK), amely az idén is folytatódik. Főegyházmegyénk papságának továbbképzésére és annak koordinálására 2022. május 24-én létrehoztam a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testületet (PTT). Feladata, hogy életbe ültesse a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Szabályzatát (723/2022), amely 2023. január 1-jével kezdődően kötelezi főegyházmegyénk papságát a továbbképzésre, amely a papi élet és a lelkipásztori munka állandó megújulásának és gazdagodásának forrása lehet.

4. A formatio permanens első szakaszában a frissen szentelt papnak be kell gyakorolnia a lelki vezetést és a lelkipásztori szolgálatot, el kell sajátítania azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy alkalmassá váljon a plébánosi hivatal betöltésére. Tudatában vagyok, hogy a 2022. május 24-én 722/2022 számmal aláírt Plébánosi Vizsga Szabályzata több téren gyökeres újítást hoz és a plébánosoktól az eddiginél több munkát és nagyobb felelősséget kér. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy ez nemcsak a plébánosi hivatalra való alkalmasságról való biztos meggyőződést segíti elő (521. kán., 3. §.), hanem azt is, hogy a paptestvérek egymást jobban megismerhessék és megtanulják a „correctio fraterna” kényes gyakorlását (Papi élet és szolgálat direktóriuma, 93).

Valamennyi szabályzatot megküldjük digitális formában a főesperesi hivataloknak és feltöltjük az érsekség honlapjára is.

Forrás: a gyulafehérvári főegyházmegye holnapja