2021. január 7., csütörtök

0
572

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”
Bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.
Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.
(Mt 4,12-17.23-25)

A tanító és gyógyító Jézust nagy néptömeg követi nyilvános működése első napjaitól. Sokféle baj az, amit ő orvosol: a test és lélek „démonait”, betegségeit egyaránt. Amikor tanít, valójában gyógyít és gyógyításaival is tanít. A kettő együtt jár nála. S ez az egyház hivatása is: tanítva gyógyítani és gyógyítva tanítani – Jézus nevében.
Szavaimmal ma gyógyítok és tanítok is? Életemet eszerint alakítom?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS