2020. augusztus 31., hétfő

0
576

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol (egykor) nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: »Orvos, gyógyítsd önmagadat!« A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta:
„Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
(Lk 4,16-30)

Mennyire fáj, amikor egy családtagnak, egy barátnak vagy egy munkatársnak szeretnénk tanácsot adni és az nem fogadja el, amit mondani szeretnénk neki. Nagyon sokszor épp azoktól nem fogadjuk el a figyelmeztetést, akik őszintén és tiszta szeretettel teszik. Mindenkinek elmondjuk a bajunkat, csak éppen annak nem, aki képes és hajlandó lenne rajtunk segíteni. Mennyire fájt Jézusnak is, hogy éppen názáreti honfitársai nem fogadták el a szavait! Mennyire fáj Jézusnak ma is, hogy inkább hiszünk a horoszkópnak, a jövendőmondásnak, az ezotériának, az álhíreknek és nem az evangélium szavainak! Hogyan állok én ma ezzel? Mennyire építettem a mai napomat az Ő evangéliumára?

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS