Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!

0
893
Fotók: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Egy rendtartomány éves szolgálata igencsak sokszínű, mozgalmas és egyben a láthatóság mellett olykor láthatatlan, a logisztikával együtt a háttérben zajló (is) tud lenni. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány a 2022-es esztendőben is arra törekedett, hogy változatos programokkal segítse a kereső személyeket elvezetni a jó Istenhez. A teljesség igénye nélkül a rendtartományban szervezett pasztorális, kulturális, illetve építkezéssel kapcsolatos beszámolót osztjuk meg, biztatva a kedves olvasót, hogy kedvet kapjon valamely jövő évi programhoz, valamint kérve, hogy imádkozzon az alkalmakon résztvevőkért és az erdélyi ferencesekért. Az alábbiakban Urbán Erik OFM erdélyi ferences tartományfőnök évértékelője olvasható.

Idén a rendtartomány kiemelkedő eseménye volt az időközi káptalan, amelyet Csíksomlyón szerveztünk április 27–30. között. A káptalanon résztvevő testvérek átbeszélték, hogy mit tudnak, és mit kell változtatni azért és azon, hogy jobban meg tudják élni a ferences szerzetesi hivatásukat, és ebbe a sajátos életformába hogyan illik bele, vagy hogyan van jelen az a pasztoráció, amelyet az egyházmegyében végeznek. A ferencesek célja, hogy továbbra is egyre hatékonyabb legyen a közösségi életformának a megélése, összhangban azzal a szolgálattal, amelyet naponta végeznek. Az időközi káptalan egyik döntésének értelmében regionális együttműködések kezdtek kibontakozni az ima, a közösségi, a pasztorális és gazdasági életet érintve. Természetesen 2022-ben is megtartottuk a hagyományos rendtartomány szintű lelkigyakorlatokat – tavasszal és ősszel –, illetve a nyári nagytalálkozó és továbbképző is megvalósult „Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” mottóval. Külön ünnepi alkalom volt, hogy május 21-én a csíkajnádi származású Csáki Fülöp testvért Kovács Gergely érsek a csíksomlyói kegytemplomban diakónussá szentelte, illetve szeptembertől a sepsiszentgyörgyi származású Tölgyesi Kristóf a kolozsvári kolostorban megkezdte a jelöltségi idejét.

Felhívjuk a kedves olvasó figyelmét arra is, hogy a következő években a ferences nagycsalád centenáriumokat ünnepel. Ebből kiindulva az erdélyi rendtartomány templomaiban november 29-én – Ferences mindenszentek ünnepe – hivatalosan is megnyitottuk a jubileumi sorozatot, emlékezve a 800 évvel ezelőtti történésekre, vagyis megünnepeljük a Megerősített Regulát, 2023-ban a Grecciói Karácsony kerek évfordulója lesz, 2024-ben a stigmatizációra emlékezünk, 2025-ben a Naphimnusz megírására emlékezünk, csúcspontként pedig a Szeráfi Atya tranzitusának megünneplésével zárul az ünnepségsorozat.

A ferences lelkiségből kiindulva idén is számos programot szerveztünk, mindezért hála a jó Istennek, és természetesen a nyitott szíveknek, füleknek, akik vágytak arra, hogy részt vegyenek ezeken az alkalmakon. Így megszerveztük a FITT-et (Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó), a Szent Három Napra fiatalokkal együtt készültünk húsvétra, majd a nyári Zsolozsmatábort szerveztünk, illetve meghívtuk a IV−VII. osztályosokat az Assisi Szent Ferenc Iskolája című gyermektáborba is. A felsorolást a FerIZa (Ferences Ifjúsági Zarándoklat), a FerBiT (Ferences Biciklitúra), a Fiú_Csapat_Tábor_Assisiben program követi, de három alkalommal, mint sorozat a Ferences Ösvény is jelen volt a lehetőségek között. Azt követően pedig a hivatástisztázásra gyümölcsöző alkalom volt a Hivatástisztázó hétvégén való részvétel, a karácsonyi hangolódás vonatkozásában pedig az immár hagyományos Adventi hétvége nyújtott minőségi alkalmat mindazoknak, akik ferences közegben akarták a felsorolt tematikák, ünnepek valamelyikét mélyebben megélni, átelmélkedni. Évzárásra milyen más program is szerepelhetne a lehetőségek között, mint az immár sokadik Ferences szilveszter óévbúcsúztató és újévköszöntő alkalma?

A felsorolt programok mellett a rendtagok számos alkalommal részt vettek a főegyházmegye programjain való közreműködésben vagy épp azok levezetésében (pl. CSIT, Ő az út, bérmálkozási felkészítők, ifjúsági hétvégék, lelki napok, kilencedek, búcsús szónoklás, helyettesítések, házszentelések stb.). Ugyanakkor a brassói és a kolozsvári ferences kollégiumban lakó egyetemisták összerázó alkalma(i) is az elmúlt év történése(i) közé tartozik, amely(ek) során a testvérek igyekeztek lehetőséget biztosítani a résztvevők mélyebb megismerkedésére a közösségi élet minél hatékonyabb megteremtése érdekében.

A rendtartományhoz tartozó plébániákon és kolostortemplomokban is gazdag volt az idei év programkínálata. A testvérek ezáltal is arra törekedtek, hogy helyet és lelkiséget (át)adjanak a Ferences Világi Rend tagjainak, családos, kamasz, egyetemista, fiatal felnőttek csoportjának. Lehetőségekhez mérten a személyes elcsendesedésre, lelkivezetésre is volt alkalom, de ide tartozik a csíksomlyói kegyhely havi, elsőszombati ájtatossága, az éves pünkösdszombati búcsú megszervezése – amely idén a „Pax et bonum!” mottó jegyében igencsak aktuálisan érintette a béke iránti erős vágyat –, de a nagyböjti és adventi triduumok, valamint a szükséget szenvedők segítése is.

Hála a Gondviselésnek, a Román- és a Magyar Kormány különböző intézményeinek, illetve magánszemélyek nagylelkű támogatásának – az önrészek mellett – idén is sikerült a műemlék épületek közül néhányat tatarozni, szépítgetni. A kisebb munkálatok mellett (pl. Dés) kiemelhető az esztelneki kolostor több éve tartó felújítási munkálatainak befejezése. Ennek köszönhetően pedig egy belső kápolnát is kialakítottunk, amelynek ablakait a Xantus Géza festő, grafikus által készített Szent Ferenc, Szent Antal, Szent György és az Esztelneki Madonna mozaikábrázolások díszítik. Ha már díszítés, akkor itt említjük meg a csíksomlyói kegytemplom díszkivilágítását is, amelynek megvalósítása folyamatban van. Déván a kolostortemplom is megújul a külső munkálatoknak köszönhetően, de a kolozsvári kolostor közel hatszáz éves dísztermének felújítása, valamint az új kollégium épületének befejezése és élettel való megtöltése is ezt a hála sort erősíti, amellett, hogy elkezdődött a torony felújítási munkálata. Ugyancsak a szárhegyi kolostortemplom felállványozott állapota is az elköszönő év krónikájához tartozik.

A lelki programok mellett a ferences rendtartomány tagjai törekedtek részt venni olyan kulturális eseményeken is, amelyek szorosan kapcsolódnak a ferences lelkiséghez és a magyar kultúrához. Ugyanakkor, néhány kulturális töltettel bíró alkalmat is igyekeztek megvalósítani, természetesen ferences tematikában. Ilyen volt egy tanévet magába foglaló Ferences ki mit tud?! játék a VI.−X. osztályos diákok részére, amelynek célja nem más volt, mint játékos feladatok által közelebb hozni a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különösen erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. Esztelneken a már említett felújított kolostor egyik helyiségében – a folyosó felhasználásával együtt – egy állandó kiállítást is szerveztünk, amely provinciai és helytörténeti vonatkozásban nyújt gazdag vizuális és tárgyi élményt. Továbbá a ferences testvérek az Erdélyi Mária Rádió több műsorának házigazdáiként is jelen voltak a közösségekben. A Ferences ki kicsoda? – címmel készült interjúsorozatban is bemutatkoztak a rendtartomány tagjai – rendhagyó módon vallva többek között hitükről és a Szent Ferenc-i értékekről. Az interjúkat a romkat.ro egyházi hírportál és a Hargita Népe napilap közölte. Októberben a Hittan.ro kezdeményezésére számos ferences tematikájú beszélgetés, bemutatkozó és vetélkedő volt. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának kezdeményezésre megkezdődtek a Barátokkal a tudományról című tematikus esték, amelyek során művelődéstörténeti, közgazdasági, lelkiségi témákról beszélünk előadásainkon.

Közben pedig a Kolozsváron működő Gyűjtőlevéltár újabb forrásokkal gazdagodott az állami levéltárakban fellelt és digitalizált ferences iratok vonatkozásában.

A fent olvasható beszámoló tartalma rövidre volt tervezve, viszont már a programok felsorolása is helyet igénylő, nemhogy konkrétan ismertetni a kolostorok, templomok körüli eseményeket, amelyek hála Istennek, hogy voltak és igény volt rájuk ebben az évben is. A teljesség igénye nélkül történt ez a visszatekintés a 2022-es esztendőre, hálát adva mindenkiért, akikkel találkoztak a testvérek – bármilyen formában, bármennyi időre! Isten fizesse a lelki és anyagi támogatások sokrétűségét, amelyek nélkül idén is kevesebb, szegényebb lenne a rendtartomány!

A fölséges és dicsőséges Isten adjon békét mindannyiuk szívébe, és vágyat a jövőbeli találkozásra is, megtapasztalni és elbeszélni az ő mérhetetlen nagyságát!

Erdélyi Ferences Rendtartomány