Ferences krónika: eseményekkel teljes évkezdet

0
407
Fotók: Erdélyi Ferencesek archívumából

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Kolozsváron, Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Déván és a felső-háromszéki Esztelneken élnek, de szolgálják a szászsebesi és brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. Az alábbiakban a kolostorok – 2024 első negyedévének – eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.

Kolozsvár – a provincia központja

Január első napjai a házszenteléseké volt: Déván és környékén, illetve Kolozsváron segítettek a testvérek.

Február 2-án, a „hagyományokhoz” híven, az esti szentmisére a Szent Mihály-templomba voltunk hivatalosak, a város többi szerzetesével együtt, de a ferences templomban is volt esti szentmise, amely egyben a Greccióhoz kapcsolódó búcsúnyerési lehetőség zárónapja is volt. Jó volt látni, hogy a hívek közül sokan még az utolsó napokban is megálltak és imádkoztak a betlehemes előtt.

Február 8-án, csütörtökön a kollégisták szerveztek farsangi bált: klasszikus módon minden résztvevőnek be kellett öltöznie, velencei maszkot kellett viselni.

Február 11-én, a betegek világnapján a déli szentmisén kiszolgáltattuk a betegek szentségét azok számára, akik kérték. A záróáldásban az orvosokat és az egészségügyben dolgozókat is megáldottuk. Ugyancsak február 11-én kezdődött a házasság hete, amelynek idei mottója az Állandó megújulásban volt. A rendezvénysorozat utolsó napján, február 18-án a szentmise végén külön áldásban részesültek a jelen lévő házaspárok.

Nagyböjtben péntekenként 17 óra 15 perctől keresztúti ájtatosságot végeztünk a templomban.

Február 17-én volt a Nyisd ki a szemed idei kurzusának lelki zárónapja.

Február 18-án, vasárnap délután Tibor testvér mint egyházmegyei kerületi ifjúsági lelkész a középiskolásoknak barangolást szervezett a Bükkbe.

Március 1–3. között volt a 21. Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó (FITT) Désen. Idén a stigmatizáció jubileumához csatlakozva Szeretettől megsebezve mottóval szerveztük a FITT-et.

Március 8–10. között volt az idei nagyböjti triduum, amelyre Mayer Nándort, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum és a Szent Alajos Konviktus spirituálisát, szatmári római katolikus egyházmegyei ifjúsági és ministránslelkészt kértük fel. Szombaton egész napos lelki napot tartottunk.

A pénteki triduumos szentmisével kezdődött a 24 óra az Úrért egész napos szentségimádás is, amely a szombat esti szentmisével ért véget.

Ugyancsak szombaton, március 9-én Tibor testvér, illetve Rés Márk és Osváth Tamás kollégisták Székelyudvarhelyen a bérmálkozásra készülőknek tartottak lelki napot.

Március 14–16. között Szabolcs testvér Kaplonyban tartott lelkigyakorlatot férfiaknak és nőknek egyaránt, 16–17-én pedig Désen volt a Tízparancsolat katekézis 4. parancsolat utáni hétvégéje.

Március 23-án volt a III. Ferences Kollégiumi Diákköri Konferencia.

Március 27-én, nagyszerdán egész napos bűnbánati napot tartottunk: nagyon sokan éltek a gyónási lehetőséggel. A plébániákról érkező pap testvérek közül is mindig volt legalább egy gyóntató. A délutáni, esti órákban egyszerre öt pap is gyóntatott.

A szent három nap ifjúsági programja szerda estétől szombat reggelig, a korábban már „bejáratott menetrend” szerint zajlott.

A templomban is megtartottuk a szent három nap alatt a szertartásokat. Károly testvér húsvétvasárnap Szászsebesen mutatott be szentmisét, kisegítve a dévai testvéreket.

Kaplony

Az év első napját Szűz Mária, Isten Anyja napján ünnepi miserenddel kezdtük. Másnap, január 2-án elkezdtük a házszenteléseket. Január 5-ig Marián és Leánder testvér vitte el a családokhoz a Szent Keresztet.

Január 6-án rendházunkban is megtartottuk a házszentelést.

Január 17-én kezdődött a Szent József-kilenced, amelyet ebben az évben Marián testvér tartott.

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepi miserendet tartottunk. Megszenteltük a gyertyákat és megemlékeztünk a megszentelt élet napjáról, illetve meglátogattuk a betegeket. Este tartottuk az egyházi bált azokkal a csoportokkal, amelyek a kaplonyi plébániánkon működnek.

Február 6-án Erik testvér két definitorral (Szabolcs és Albert testvérrel) házikáptalannal egybekötött vizitációt tartott közösségünkben.

Február 10-én az esti szentmisén kiszolgáltattuk a betegek szentségét azoknak az idősöknek és betegeknek, akik kérték.

Február 19–23. között Elek és Leánder testvér Csíksomlyón lelkigyakorlaton vett részt, amelyet Peregrin testvér tartott.

Március 1–3. között Marián testvér a kaplonyi fiatalokkal részt vett a Désen szervezett Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozón.

Március 4-én Elek és Leánder testvér részt vett Csíksomlyón a provincia tavaszi továbbképzőjén.

Március 11–13. között volt a gyerekek-fiatalok nagyböjti lelkigyakorlata, amelyet a budai ferences rendházból érkezett Szabó Péter ferences szerzetes vezetett.

Március 14–16. között 17 órától a nőknek, 18 óra 30 perctől a férfiaknak volt a nagyböjti lelkigyakorlat, amelyet a kolozsvári rendházból érkezett Orbán Szabolcs testvér vezetett.

Március 19-én megtartottuk a Szent József-búcsút. A szentmisét Csáki Fülöp, a székelyudvarhelyi ferences rendházunkból érkezett testvérünk mutatta be. A szentmise végén újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Március hónapban kicseréltük a kripta tetőzetét.

Virágvasárnap délután megtartottuk a falu-keresztutat, amely már évek óta hagyomány Kaplonyban.

A szent három napot szép, ünnepélyes liturgiákkal ünnepeltük. Reggelente Jeremiás siralmait imádkoztuk, délután a liturgiák voltak. Nagycsütörtökön a közösség részt vett Szatmáron az olajszentelési misén. Az esti szentmisében, amelyet Leánder testvér tartott, megmosta az egyháztanácsosok lábát. A nagypénteki liturgiát Marián testvér vezette. Nagyszombaton a Szívgárda őrizte a szentsírt, ahol sokan imádkoztak a hívek. A feltámadási körmeneten is nagyon sokan vettek részt, a kórus szépen énekelt, az ünnep méltóságához a fúvószenekar is hozzájárult.

Csíksomlyó

Az év első napján Szűz Mária, Isten Anyja napján a szentmisék ünnepi sorrendben voltak.

Január 6-án az év első Mária-köszöntőjére zarándokok sokasága érkezett a kegyhelyre. Az ünnepi szentmisét 18 órától Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mutatta be. Vízkereszt ünnepe lévén arról beszélt, hogy a napkeleti bölcsek mitől látszanak királyoknak. A híveket arra biztatta: legyenek Isten megbízottai, igazságának és szeretetének követei.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, illetve a megszentelt élet világnapján a csíksomlyói kegytemplomban találkoztak a környék szerzetesei. A világnap alkalmából Urbán Erik ferences tartományfőnök köszöntötte a gyulafehérvári főegyházmegye területén élő szerzeteseket.

Február 3-án, a hónap első szombatján ismét zarándokok népesítették be a kegyhelyet. „Legyen az a főegyházmegye, mint egy nagy közösség, legyenek a plébániáink és a plébániákon belül a kisebb közösségek, lelkiségi mozgalmak, vagy éppen a kis család, amely együtt él, vagy az én kis szerzetesközösségem, amely megújulásra szorul, ha imából, imával akar megújulni, akkor lehetősége van a megújulásra. Erőt kap, hogy meg tudjon újulni” – hangsúlyozta a Mária-köszöntőn Urbán Erik ferences tartományfőnök. Szent Balázs püspök emléknapja lévén a szentmisén Balázs-áldásban is részesültek a hívek.

Február 11-én több ezren zarándokoltak Csíksomlyóra, ahol a délelőtti szentmisén az idősekért, betegekért és gondozóikért imádkoztak. György Alfréd kamilliánus szerzetes, az ünnep szónoka arra biztatta a híveket, ne várják meg, hogy elbetegedjen a lelkük, elmagányosodjanak, hanem legyenek társai egymásnak, hiszen Mária erre hív mindenkit.

Február 18-án az egészségügyben dolgozókért ajánlottuk fel a délelőtti szentmisét.

Február 19–23. között a ferences testvérek lelkigyakorlaton voltak a csíksomlyói kegyhelyünkön.

Március 1–3. között Hugó testvér a fiatalokkal részt vett a dési ifjúsági találkozón.

Március 2-án, a hónap első szombatján Mária-köszöntő volt. „Isten mindig haza vár bennünket. Azt is meg kell fontolnunk, hogy semmiképp nem lehetünk olyanok, mint az idősebb fiú, aki irigyelte az Atya jóságát a hazatérő testvérétől” – mondta a szentmise prédikációjában a tékozló fiú történetére utalva Bőjte Mihály ferences szerzetes, házfőnök.

Március 4-én a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományának testvérei a csíksomlyói kolostorban tavaszi folyamatos képzőre gyűltek össze. A továbbképző célja, hogy újra felkeltse érdeklődésüket a szerzeteséletük egyik vagy másik eleme iránt, amelyben tovább kell fejlődjenek.

A megtartott továbbképző témája: Rendtartományunk jelenéből a jövőre tekinteni – a bizalomra épülő kommunikáció. Moderátorai: Urbán Erik ferences tartományfőnök és Páll Leó ferences tartományfőnök-helyettes voltak. A testvérek a téma elméleti felvezetése után gyakorlatok segítségével mélyítették el a hallottakat.

Nagyböjtben péntekenként keresztutat végeztünk a kegytemplomban. A Csíksomlyói Ferences Ifjúsági Csoporttal egy alkalommal a Szent István Kollégium udvarán, a borvízforrás irányába, a kegytemplom felé vezető úton is megemlékeztünk Jézus Krisztus szenvedéséről.

Március 24-én virágvasárnap ünnepélyes bevonulást és barkaszentelést tartottunk a kegytemplomban. A délutáni órákban több mint húsz motorkerékpáros vett részt a motorosok keresztútján. A vasparipások a kegytemplom előtti téren rövid áldásban részesültek, majd Csíksomlyóról a felsőháromszéki Esztelnekre indultak, útközben a keresztúti ájtatosság állomásairól elmélkedtek.

A szent három nap megtartottuk a szertartásokat.

Nagypénteken hajnalban keresztúti ájtatosság volt a csíksomlyói Jézus-hágón. Jézus Krisztus szenvedéstörténetét több százan elevenítették fel.

Húsvétvasárnap is hívek sokasága vett részt az ünnepi szentmiséken a kegytemplomban.

Déva

Január 2–4. között meglátogattuk a csángó-telepi részen lakhellyel rendelkező családokat és Isten áldását kértük rájuk a házszentelések alkalmából.
Január 7-én a délelőtti szentmisén és azt követően a ferences plébánia udvarán felállított betelepedési emlékkeresztnél a madéfalvi veszedelem áldozataira, illetve a vérengzést követően otthonukat elhagyni kényszerülő székelyekre emlékeztünk. Az Apró Kezek Műhelyének szervezésében Kun Gazda Kinga Viola magyartanárnő meghívta Benedekffy Katalin magyar operaénekesnőt, színművészt. A megemlékezésen Bonaventúra testvér is beszédet mondott.
Január 9-én a ferences csángó-telepi plébániánkon örökös szentségimádási nap volt.
Január 20-án az Apró Kezek Műhelyének szervezésében korcsolyázást szerveztünk a családoknak.
Január 22–24. között voltak városunkban az ökumenikus imanapok. Az unitárius szórványegyházközségnél, a dévai református templomban és a római katolikus ferences plébániatemplomban találkoztunk, imádkoztunk és a szeretetvendégségeken családias légkörben együtt voltunk.
Január 23-án a szentmise után a Szent Antal Közösségi Házban a nemzeti ima születésnapját ünnepeltük a magyar kultúra napja alkalmából. Ünnepségünk elején Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviseletében Kőrösi Viktor Dávid vezető konzul ünnepi beszédében hangsúlyozta, a kultúránkhoz hozzá tartozik: szeretetből és szeretettel építsünk várat, amelyben ha szeretet lakik, akkor nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel imádkozhatjuk nemzeti imánk sorait.

Február elsején a csángó-telepi részen az ágyhoz kötött idős, beteg testvéreinknek szolgáltattuk ki a szentségeket.
Február 2-án a városi részen ugyancsak meglátogattuk azokat a testvéreinket, akik valamilyen okból nem tudnak a plébániai közösségi életbe bekapcsolódni.Az Istennek szentelt személyek világnapján, február 2-án Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Páduai Szent Antal ferences-telepi templomunkban este 6 órától volt az ünnepi szentmise, amelyet gyertyaszentelő körmenettel kezdtünk.
Az esti szentmise előtt egy fél órával kezdtük el a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére a kilencedi ájtatosságot.
Február 3-án a szemek városába, Nagyszebenbe kirándultunk nyolcvanan, a dévai egyházközség apraja-nagyjával. Azok a családok és osztályok tartottak velünk, akik a 800 éves Grecció-i jubileumi meghívásunkra betlehemes készítésével válaszoltak.
A csángó-telepi plébániatemplomunkban Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárását kérve az esti szentmise végén balázs-áldásban részesítettük.
A betegek világnapján, február 11-én a Lourdes-i Szűz Mária közbenjárását kérve, egyházközségünk idős és beteg testvéreinkkel együtt imádkoztunk a délelőtti szentmisén, amelyen 105 beteg és idős testvérünknek szolgáltattuk ki a betegek szentségét.
Hamvazószerdán és nagyböjti péntekeken délután 5 órától keresztúti ájtatosságot imádkoztunk. Minden egyes alkalommal más-más lelkiségi, gyermekcsoportok vezették.
Február 16-a estére a házasság hete alkalmából ferences plébániánkra hívtuk a házaspárokat, a Szent Antal Közösségi Házba.

Február 18–22. közötti időszakban Dévától egészen Gyimes-völgyéig 50 csillogó szempár 995 km-t barangolt, hogy felfedezzék Jézusban, egymásban, magukban, hogy miként is vagyunk, illetve tudunk hajnalcsillagok lenni. A tábor jelszava a hajnalcsillag volt (vö. Jel 22,16b). Az élménydús programsorozat és a gyermeksereg életteli jelenléte által – Isten munkálkodásával – egy igazi Hajnalcsillag-tábor lehetet! A dévai gyermekek évek óta visszatérő vendégek a Gyimesekbe, köszönhetően Főcze Imre, Bonaventura OFM plébánosnak, aki maga is a hely szülötte, és akinek szervezésében az „aprószentek” évente kétszer – télen és nyáron – látogatnak a térségbe. A Fatányéros és Csángó Panzió meleg vizes medencéjében csobbanni, a bükklokai Piposz Tanyára ellátogatni és az akadályokkal tarkított kalandparkot és a tiroli pályát birtokba venni igazi kihívás és élményforrás. Voltunk a Kájoni János Hargita Megyei Könyvtárban, a Csíki Székely Múzeumban, a SkiGyimes bobpályáján és a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes János vitéz című előadásán.
Február 29-én és március 1-jén a városi részen látogattuk meg betegeinket.

Március 2-án a Szent Antal Közösségi Házban ünnepeltük az Equipes Notre-Dame, rövidítve END családos mozgalom 30 éves születésnapját. Nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy Kerekes László segédpüspök is velünk együtt adott hálát az elmúlt 30 évért.
Március hónap elsőszombat estéjén a csángó-telepi templomunkban imádkoztunk Mária-litániát és rózsafüzért felajánlva papi, -szerzetesi hívatásokért és keresztény családjainkért!
Március 7–9. között volt a nagyböjti lelkigyakorlat a Páduai Szent Antal ferences plébániatemplomunkban. A triduumot Hurgoi Sándor, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet prefektusa tartotta.
Március 10-én a délelőtti szentmise előtt kezdtük Szent József tiszteletére a kilencedi ájtatosságot. Ezáltal is készültünk Szent József főünnepére.
Március 16-án, szombaton az esti szentmise után volt az Apró Kezek Műhelynek szervezésében a ferences plébánia udvarán az első fáklyás keresztúti ájtatosság.
Március 24-én telepi keresztutat végeztünk. Ezáltal is felkerestük az útszéli kereszteket és közösen imádkoztunk. Nagycsütörtökön a ministránsainkkal részt vettünk Gyulafehérváron az olajszentelési szentmisén.

Krónikások: ferences testvérek

Összeállította: Bíró István ferences sajtóreferens