Segédanyag az otthoni készülethez – advent 3. vasárnapjára

0
1955

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Irodáját kértük fel, hogy az advent időszakára otthonunkban, családi körben, gyermekekkel is jól használható segédanyagot állítsanak össze.

Minden hétre egy téma köré építjük fel az ünnepi készülődésünket, a témát a vasárnapi szentírási részek alapján választjuk ki, akárcsak a heti mottót is, amelynek célja, hogy minél jobban elmélyüljünk a hét témájában.

Javaslat: a hétre választott szentírási mottót kiírhatjuk egy nagy lapra, kiragaszthatjuk jól látható helyre, hogy figyelmünk minél gyakrabban erre irányuljon nap közben is, nemcsak imaidőben.

Advent 3. hete

Téma: „Örüljetek az Úrban szüntelenül!” (Fil 4,4)
A hét szentírási mottója: „Az Úr közel van.” (Fil 4,5)

Javasolt tevékenységek

Adventi gyertyagyújtás
Heti jó cselekedetek
Közös esti énektanulás
A szeretet művészetének gyakorlatai

1. Az adventi gyertyagyújtás menete

ELŐKÉSZÜLET

A gyertyagyújtásra lehetőleg szombat este kerüljön sor, amikor kint már sötét van. A szobában rakjunk rendet, és készítsük elő úgy, hogy tükrözze: ez igazi ünnep. A koszorút tegyük középre. Készítsük elő az énekszövegeket és a Szentírást. A gyertyagyújtás kezdetén oltsuk el a fényeket a szobában. A kezdőének alatt meggyújtjuk a gyertyát, és annak fényénél olvassuk a Szentírást.

Az imát az édesapa vezeti, az elmélkedést az édesanya olvassa fel, a könyörgést egy nagyobb gyerek.

KERESZTVETÉS: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

ÉNEK:

(1) Hív minket most egy tiszta szó,/Szívek homályán átható.Hagyjátok el már álmotok, /Az égből Krisztus ránk ragyog.

(2) Te kábult elme, ébredezz, /te bűntől sebzett, éledezz,
új napnak fénye tündököl, /fusson az árny e fény elől!

(3) Az égi Bárány, íme, jő, /a bűneinket elvevő,
azért most, hívek, jöjjetek, /bocsánatáért esdjetek!

SZENTÍRÁSI RÉSZ: „Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.” (1Tessz 5,16-23)

ELMÉLKEDÉS

Advent harmadik hetében az Úr eljövetelének közeledtét ünnepeljük. Ez a hét várakozásunkban az öröm hete, amikor igyekszünk meghallani és valóra váltani Szent Pál apostol filippiekhez írt tanácsát: „Örüljetek testvérek az Úrban mindig!” A következő héten törekedjünk arra, hogy derűs és hálás legyen a szívünk. Szelíd lelkülettel sugározzuk magunkból az örömet a környezetünk felé is. Igyekezzünk arra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem bízzunk Istenünk gondviselő szeretetében. Figyelmünk az Úr közelségére irányuljon a nap minden percében. Ez a hét kiváló idő arra, hogy számba vegyünk, mi okoz örömet nekünk. Megérezhetjük, honnan fakad boldogságunk; kiértékelhetünk, átértékelhetünk dolgokat, eseményeket, személyeket. Megérezhetjük, mi fontos és mi az, ami lényegtelen. Hogyan állunk az anyagi javakkal: ezekre vágyunk igazán, vagy valami másra? Arra figyelhetünk, milyen értékesek emberi kapcsolataink. Családunk, barátaink milyen nagy örömforrást jelentenek nekünk. Eszünkbe juthatnak a legkisebbek, a legelesettebbek is. Istenünk, add, hogy a következő héten a tiszta lélek derűjével készülhessünk Megváltónk eljövetelére!

KÖNYÖRGÉSEK: Az előimádkozott rész után közösen mondjuk: Köszönjük, Urunk!

Hogy a keresztény szeretet melegével töltöd be otthonainkat;                 Köszönjük, Urunk!
Hogy szeretetben növekedve készíted szívünket Jézus Krisztus befogadására; Köszönjük, Urunk!
Hogy vágyakozást ébresztettél lelkünkben a megszületendő Isten után;         Köszönjük, Urunk!
Hogy te vagy békénk forrása és családi életünk középpontja;                      Köszönjük, Urunk!
Hogy a béke és a keresztény öröm hírnökeivé tettél minket;                        Köszönjük, Urunk!

APA: Miatyánk… Üdvözlégy…

BEFEJEZÉS: Hív minket most egy tiszta szó… vagy más ismert adventi ének.

2. Heti jó cselekedetek

Az adventi időben jó cselekedetekkel is készítsük szívünket Jézus fogadására. A következő listából minden családtag választhat egy-két feladatot, amelyet feljegyez magának, és azt a hét folyamán igyekszik elvégezni. Esténként megbeszélheti a család, kinek mennyire sikerült a jó cselekedeteket megvalósítani.

A feladatsorban mindig van egy közös családi feladat is, amelynek elvégzését különösen ajánljuk. (A listát saját ötletekkel kiegészíthetjük.)

Adventi jó elhatározások

– ma mindenkiről csak jót mondok;
– elmegyek hajnali szentmisére (rorátéra);
– ma örömet okozok mindenkinek, akivel találkozom (egy mosollyal, kedves szóval, dicsérettel, apró gesztussal);
– ma lemondok az édességről, és odaadom valaki másnak;
– imában hálát adok a Mennyei Atyának az elmúlt hét örömeiért;
– közösen átismételjük a család minden tagja védőszentjének életrajzát, megismerjük a szent életét és erényeit; megbeszéljünk, hogy miben lehet példaképünk, és igyekszünk erre tudatosan figyelni (lerajzolhatjuk, egy-két gondolatot leírhatunk magunk számára).

3. Közös esti énektanulás

A héten találhatunk alkalmat arra, hogy a következő szombat esti gyertyagyújtás énekét közösen megtanuljuk. A negyedik gyertya meggyújtásához javasolt ének: Harmatozzatok, égi magatok

4. Szeretet művészetének gyakorlatai

Az adventi készülethez egy érdekes gyakorlat-sorozatot javaslunk: a keresztény szeretet művészetének gyakorlását. Igen, meg kell tanulni szeretni, mert a keresztény szeretet művészet, amelyet minden kereszténynek ismernie kell. Ez pedig tudást és erőfeszítést igényel, és ha ez így van, akkor gyakorolni kell. Chiara Lubich a szeretet hat megélési módját emeli ki, amely a szeretet dobókocka segítségével könnyen gyakorolhatóvá válik:

• mindenkit szeretek,
• elsőként szeretek,
• szeretem az ellenségemet,
• Jézust szeretem a másikban,
• úgy szeretem a másikat, mint önmagamat,
• különösen szeretjük egymást.

Ez nagyszerű lehetőség a karácsonyra való felkészülésünkre. A mi adventi gyakorlatsorunknak az a célja, hogy minden héten a dobókocka egy-egy kiválasztott oldalát gyakoroljuk be, és a család minden tagja ugyanezt gyakorolja. Karácsony elteltével lehet majd folytatni a gyakorlást, minden hét elején  (vagy akár minden reggel) minden családtag dob a dobókockával, és a saját kapott gyakorlatát éli meg a hét folyamán. Napközben vissza-vissza lehet térni a reggeli induláshoz, és ha szükséges, újra meghozzuk a jó elhatározásunkat, melyet a dobókocka üzenete alapján tettünk.

ELŐKÉSZÜLET

• Kartonból készítsük el az alábbi minta alapján a dobókockát. (A szaggatott vonalak mentén nem vágjuk ki, csak hajtogatjuk.)(Szeretet dobókocka digitális formában.)
• Ajánljuk, hogy a családtagok egyenként addig dobjanak, amíg a javasolt oldal kerül felül. Lehet számolni, hogy kinek hányadik dobásra sikerült ezt elérni.
• A családtagok az esti közös imánál hálaadással osszák meg a napi tapasztalatukat. A felnőttek leírhatják, a gyerekek lerajzolhatják. Így gyűjthetjük a jó cselekedeteket Jézusnak karácsonyi ajándékként! Beszélgetésünket segíthetik a következő kérdések: Kit sikerült ma szeretni? (Kedves lenni, segíteni, jót tenni, türelmes lenni hozzá, örömet szerezni neki, megvigasztalni, adakozni, játszani vele stb.) Milyen jót tettem neki? Milyen jó elhatározásaim vannak, kinek akarok jót tenni?

ADVENT MÁSODIK HETÉNEK GYAKORLATA: Úgy szeretem a másikat, mint önmagamat

A szeretetnek egy másik feltétele, hogy úgy szeressük a felebarátunkat, aki épp most mellettünk van, mint saját magunkat. Jézus ezt így fogalmazta meg: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”(Mt 7,12).

Ez az ún. „aranyszabály” már az Ószövetségben is megtalálható: „Amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt te se tedd másnak”. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire fontosnak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez legyen az alapszabálya. Így szeressük minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk. Képzeljük magunkat az ő helyzetébe, és úgy bánjunk vele, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak, ha az ő helyében lennénk.

Chiara Lubich írja: „A bensőnkben lakozó hang, Isten hangja rávezet majd arra, hogyan találjuk meg a szeretet legalkalmasabb kifejezését. Éhezik valaki? – Én magam vagyok éhes – gondoljuk, és adjunk neki enni. Igazságtalanságtól szenved? – Én vagyok az, aki elszenvedi! Eltévelyedett valaki, és kétségek gyötrik? – Mintha velem történne. És mondjunk neki vigasztaló szavakat, osszuk meg vele gondjait! Ne nyugodjunk meg, amíg azt nem látjuk, hogy lelke megkönnyebbül és megszűnnek a kétségei. Hiszen szeretnénk, ha velünk is így bánnának. Ismerek valakit, aki nyomorék? – Annyira akarom őt szeretni, hogy szinte saját testemben és szívemben érezzem az ő fogyatékosságát”.

Tegyünk így mindenkivel, anélkül, hogy bármiféle megkülönböztetést tennénk rokonszenves és ellenszenves, fiatal és öreg, barát és ellenség, honfitárs és külföldi, szép és csúnya ember között. Az Evangélium szava mindenkire vonatkozik. Mily messze van ez megszokott mindennapi gondolatainktól, cselekedeteinktől. Érdemes mégis megpróbálni így gondolkodni, így cselekedni. Szívünk mélyén fogunk változást érezni. Megtelik az életünk igazi örömmel, békével és megsokasodik a szeretetünk. Egy ily módon eltöltött nap felér egy élettel, és estére nem ismerünk magunkra. Valami soha nem ismert öröm áraszt el bennünket. Erő költözik belénk. Isten velünk lesz, mert Ő azokkal van, akik szeretnek. Napjaink így válnak teljessé. Előfordul, hogy belefáradunk, hogy elcsüggedünk, ez különösen akkor szokott előfordulni, amikor érdek fűződik a cselekedeteinkhez. Kísértést érzünk, és abba akarjuk hagyni? Ilyenkor élnünk kell a kitartást erényét. Ha kitartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik meg körülöttünk lassanként a világ. Megértjük, hogy az evangélium a legcsodálatosabb élet hordozója, fényt gyújt a világban, ízt ad létünknek, magában hordozza az emberiség problémáinak megoldását (Ch. Lubich).

Óvodás gyerekek tapasztalatai: Amikor ezt dobtuk a kockával, a napköziben, akkor igyekeztem még jobban odafigyelni a társaimra: segítettem feladatot oldani, akinek nehezen ment. Megvigasztaltam és játszottam a kicsikkel, akik sírtak vagy szomorúak voltak. Kibékítettem két társamat, akik összevesztek, megkértem, hogy kérjenek egymástól bocsánatot és béküljenek ki. „Amikor azt dobtuk a kockával, hogy úgy szeretem a másikat, mint önmagamat, akkor elhatároztam, hogy meglepetést szerzek T-nak, és rajzoltam neki egy szép rajzot, aminek ő nagyon örült.

A következő kérdések segítenek ráhangolódni a heti témára:

Mikor sikerült úgy szeretni valakit, ahogy te elvárod mások szeretetét? Milyen jót tettél neki?
Milyen jót tehetek, amelyekkel másoknak örömet szerzek?

A mai közös feladat lehet a családban, hogy készítsétek el együtt az „aranyszabály” plakátját „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük” (Mt 7, 12).

További javaslatok az adventi készületre

Hajlák Attila-István plébános adventi lelkigyakorlata napról napra ITT követhető.
Adventi készület fiatalok számára a FIF-től.
Házaspárok adventje a családpasztorációs központtól.

Összeállította: Molnár Izabella
Közreműködött: Csergő Csilla