Új tagokat iktattak a máltai lovagrendbe

0
2263
Három új tagot iktattak a máltai lovagrendbe a gyulafehérvári székesegyházban. Fotó: Dénes Gabriella

A gyulafehérvári székesegyházban szeptember 17-én, vasárnap ünnepélyes szentmise keretében a Máltai Lovagrend tagjaivá avatták Veres Steliant, Kálnoky Mátyást és Kálnoky Vinczét. Első ízben adott helyet a gyulafehérvári székesegyház ilyen eseménynek.

Kovács Gergely érsek celebrálta az ünnepélyes szentmisét a gyulafehévári székesegyházban, amelynek keretében a gróf Kálnoky Tibor, a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályosi Rend romániai elnöke által vezetett ceremónia során a jelöltek ünnepélyesen felesküdtek a hit védelmére és a szegények szolgálatára, megígérték, hogy vállalják a kihívásokat, feladatokat a rászorulók érdekében.

A máltai rend zászlója alatt vonultak be a szentmisére a jelen levő lovagok, a koncelebráló papok, köztük Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Marton József nagyprépost, András István szemináriumi rektor, Hurgoi János irodaigazgató, Farkas Ervin iskolaigazgató, Kovács Szabolcs érseki titkár, Papp Márton plébános, Popa Gabriel, a máltai lovagrend tagja, bukaresti érseki titkár, valamint az asszisztencia a templom padjait megtöltötték a hívek, valamint a jelöltek családtagjai és a vendégek.

Zenei szolgálatot teljesített Geréd István kolozsvári kántor, valamint a kolozsvári Szent Mihály-templom énekkarának tagjai, vezényelt Malicski Krisztián.

Kovács Gergely érsek homíliája a nap evangéliumához kapcsolódóan az adósság és annak elengedése, megbocsátás, irgalom a máltai rend életében is oly fontos témáiról tanította a jelenlevőket.

A szentbeszédet követően a főpásztor megáldotta a templomi öltözeteket és a rendi jelvényeket.

Ezután következett a jelöltek ünnepélyes fogadalomtétele. Kálnoky Tibor felolvasta azt az iratot, amelynek értelmében Fra John Dunlap, a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Szuverén Katonai és Ispotályosi Lovagrend nagymestere és a szuverén tanács jóváhagyta Veres Stelian, valamint gróf Kálnoky Mátyás és gróf Kálnoky Vincze kőröspataki bárók felvételét a rend harmadik osztályába.

Mint mondta, ez ,,nagy megtiszteltetés, olyanok részére fenntartott megkülönböztetés, akik erre vagy származásuk és személyes érdemeik, vagy pusztán ez utóbbiak folytán méltóak”. Elmondta, hogy a rendnek az évszázados hagyományokat és törvényeiket követve célja Isten dicsőségének hirdetése és a felebarátok gyámolítása, majd arra figyelmeztette a jelölteket, hogy életükkel kell tanúságot tenniük.

,,Tudjátok-e, hogy az isteni parancsolatokhoz, Urunk, Jézus Krisztus rendeléseihez híven rendünk hordozója és hirdetője a szeretet és a testvériség keresztény erényeinek, és gyakorolja az irgalom cselekedeteit, gyámolítva a szegényeket és a betegeket lelki felemelkedésük elősegítésével és Istenbe vetett hitük erősítésével. Hajlandóak vagytok-e tehát életeteket példamutatóan – rendünk alkotmányának és szabályzatának megfelelően – az egyház tanítása és törvényei szerint alakítani?” Mindhárman ünnepélyesen ígérték, hogy a rend hűséges tagjai lesznek, és méltón képviselik a rend által vallott és gyakorolt erényeket, értékeket.

Kálnoky Tibor ezután a nagymester képviseletében és a rá ruházott hatalomnál fogva egyenként beiktatta a térdelő jelölteket a máltai rend soraiba, Veres Stelian rendi káplán, Kálnoky Mátyás és Kálnoky Vincze tiszteletbeli lovag lett. Utóbbiak rendi köntöst öltöttek magukra, emellett nyakukba került a jellegzetes nyolcágú máltai kereszt, míg Veres Stelian mellére tűzte Kálnoky Tibor a keresztet. ,,Vedd ezt a keresztet, amelyet tisztelned és megvédened kell! Fehérsége a tisztaság jelképe, hordozzad bátran szívedben! Nyolc ága a nyolc boldogságot jelképezi. Légy lelkedben szegény! Légy önmegtartóztató! Viseld türelemmel a megpróbáltatásokat! Szomjazd az igazságot! Légy irgalmas szívű! Őrizd meg szíved tisztaságát! Légy türelmes! Vállald az igazságért az üldöztetést!”

A most avatott új tagok a lovagrend fiatalabb generációjához tartoznak; a máltai lovagrendi szolgálathoz a szellemi és lelki készenlét mellett fizikai erőnlétre, erőre is szükség van. Az idei lourdes-i zarándoklaton húsz beteget, részben mozgássérülteket kísértek a rendtagok és az akkor még csak jelöltek, ami minden szempontból való felkészültséget, teherbírást feltételez és kíván.

A felemelő szertartás himnuszénekléssel, ünnepélyes kivonulással ért véget, a püspökség udvarán, Márton Áron szobra előtt, a máltai zászló alatt elkészültek az emlékül szolgáló fényképek, majd az ünnep a díszteremben, Erdély püspökeinek arcképe alatt szeretetvendégséggel, baráti együttléttel ért véget.

A római székhelyű szuverén máltai lovagrend a nyugati keresztény világ egyik legrégibb intézménye; küldetése „a hit védelme és a rászorulók megsegítése”. Egyházunk Jeruzsálemben alapított és 1113 óta elismert laikus szerzetesrendje. Mint szuverenitást élvező nemzetközi jogi alany jelenleg 112 állammal és az Európai Unióval tart fenn diplomáciai kapcsolatot, az ENSZ-nél állandó megfigyelői státusza van. Semleges, pártatlan, politikamentes. A rend nagymestere Fra’ John Dunlap. A rend napjainkban több mint 120 országban nyújt orvosi, szociális és humanitárius támogatást a rászorulóknak.