2020. július 22., szerda

0
790

EVANGÉLIUM

A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.
Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.
Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.”
Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.
Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” – vagyis „Mester”!
„Ne tartóztass! – felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.
(Jn 20,1.11-18)

Milyen nagy kegyelem adatott meg Mária Magdolnának, hogy ő lehetett a feltámadás legelső tanúja és hírvivője. A feltámadás hitében élő keresztényeknek ma is az lenne a küldetésük, hogy a feltámadt Krisztus hírvivői legyenek. Ha a mi életünkön is átragyogna a feltámadás hitének látása, akkor hiszem, hogy sok sziklasírrá kövesedett, de a feltámadás kegyelme előtt megnyílt szívet ragyogna be hajnalhasadásának fényével egy új isteni élet kezdete!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS