Bepillantás az erdélyi katolikus nőszövetség és oltáregylet tevékenységébe

0
2199
Az ERKNE őszi találkozóján 2018-ban

„Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiába való” 1Kor 15,58

 A katolikus oltáregylet-nőszövetség hivatalosan 1898-ban alakult gróf Majláth Gusztáv Károly püspök kezdeményezésére Gyulafehérváron, ami egybetömörítette a már meglévő egyesületeket. Abban az időben a szegény templomok támogatása volt a célkitűzésük, az igazi vallásosság követése, terjesztése mellett. A hithű emberek megmozdultak, és országszerte megindult a belső lelki újjászületés, így az egyesületnek 1902-ben 55 fiókegyesülete és 8364 tagja volt. 1905-ben 94 egyesület és 14000 tag, 1942-re pedig 1300 egyesülettel 80000 tagra gyarapodott. 1948 után a betiltás ellenére szerény formában, rejtett körülmények között tovább tevékenykedett, szentségimádásokat, rózsafüzér-társulatokat tartott fenn, és díszítette templomaikat.

1999-ben Brassóban újraindult az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) néven „Hitben, szeretetben, jóra való törekvésben – együtt!” jelmondattal. Jelenleg 40 római katolikus, valamint 1 görög katolikus egyesület tagja az országos nőszövetségnek a három egyházmegye (Szatmár, Várad és Gyulafehérvár) területén. A helyi plébániák keretében működnek, létezésük nagyban a helyi plébánosoktól függ, aki egyben a lelki vezető is. Ezen kívül minden egyesületnek van egy elnöke, egy alelnöke, egy pénztárosa és egy jegyzője. Napjainkban helyenként folyamatban van az önálló jogi szervezetként való bejegyeztetés. A tagok kb. 80%-a nyugdíjas korosztály, de nyitott, és folyamatosan várja az új jelentkezőket, az olyan lányokat, asszonyokat, akik arra vágynak, hogy aktívan részt vegyenek az egyházközösségük életének építésében, szépítésében, a hitélet kibontakoztatásában, a katolikus öntudat ápolásában, az együvé tartozás tudatosításában és fejlesztésében.

Minden hónap elején helyileg megszervezett gyűlést tartanak, ahol megbeszélik az elmúlt hónap tevékenységeit, és az aktuális hónap teendőit. Fő tevékenységeik közé tartoztak és tartoznak napjainkban is a szentségimádások,  az Oltáriszentség liturgikus ünneplésének megszervezése mint a plébánia örökös szentségimádási napja: a hónap első vasárnapi szentségimádási óra; az úrnapi körmenetnél az oltárok díszítése; elsőáldozásra készülő gyerekek felkészítésében, és az elsőáldozási ünnepségek megszervezésében való segítségnyújtás; a templom ékesítése saját kézzel varrott, szépen kimunkált oltárterítőkkel, valamint heti rendszerességgel segítségnyújtás a templom takarításában, nagy ünnepek előtt pedig nagytakarítás szervezése; a templombúcsúk megszervezésében, a vendégek fogadásában és ellátásában való aktív részvétel, segítségnyújtás; a szegény templomok támogatása.

Ezen kívül hangsúlyt fektet az önálló tevékenységek szervezésére. Az egyesületek keretében megvalósul a magányos öregek, betegek, árvák, sokgyermekes családok, hátrányos helyzetű személyek támogatása, helyenként börtönpasztoráció is. Ennek érdekében jótékonysági akciókat szerveznek: bálokat (pl. Erzsébet bált, farsangi bált), főzőversenyeket, vásárokat, ahol saját készítésű termékeiket árusítják, pl. levendulaszörpöt, rózsafüzért.

A sokszínű és sokszintű tevékenységsorozatba még belefér a gyerekek táboroztatása, vendégek, testvéregyházközségek fogadása búcsúk, látogatások idején, magyar kántorképzés résztvevőinek ellátása, rajzpályázat hirdetése „Az én családom ”címmel. Advent elején koszorúk készítése, díszítése.  Húsvétra Szeretetkosár készítése és szenteltetése, tojásfa állítása.

A szövetség keretében fontos az egyesületek közötti kapcsolattartás, a tagok egyéni lelki fejlődése. Ennek érdekében évente két alkalommal szerveznek országos nagytalálkozót: az ERKNE képviselői tavasszal lelki napokat, ahol az elnök és lelki vezetőn kívül 2-2 tag vesz részt, és ősszel a fórum, ahol az elnök asszonyok beszámolnak az évi aktuális tevékenységről, és itt sem maradnak el lelki előadások, a lelki feltöltődés.

Havonta bibliaórákat szerveznek a helyi plébánosok vezetésével, valamint zarándoklatokra járnak, egymást látogatva és erősítve, valamint a kisebb szórvány plébániáit támogatva. Gazdag az imaéletük, a nagyobb ünnepek előtt kilencedeket tartanak, első szombati Mária-köszöntőn vesznek részt, nagyböjtben keresztúti ájtatosságot végeznek. Hetente imaórát szerveznek a papokért, valamint papi hivatásokért. Támogatják a keresztény médiát: a tagok között vannak a Mária Rádió önkéntesei, valamint a rózsafüzért imádkozók és különböző műsorok szerkesztői.

Kulturális téren közösségépítő tevékenységeket szerveznek: múzeumlátogatásokon, színi előadásokon vesznek részt közösen. Itt megemlíthetjük még a személyre szóló egymásra figyelést a születésnapok, névnapok megünneplésében. Kapcsolatot tartanak a körülöttük élő más felekezetű nőszövetségekkel, kölcsönösen látogatva egymás fórumait, és az Ökumenikus imahét istentiszteleteit. Együtt imádkoznak a Nemzetközi Ökumenikus Világimanap alkalmából. Az idén március 27-én Exc. Böcskei László püspök úr kinevezésével Zalder Éva Mária a Nagyváradi Szent Rita Nőszövetség elnöke képviselte a nőszövetségeket a Romániai Keresztény Nők Ökumenikus Fórum és Imanap Bizottság gyűlésén.

Az ERKNE csapatában dolgozó „honleányok”, mint a gyertya, önmagát felemésztve másoknak világítanak, és a szeretet melegét sugározzák.
Isten áldását munkánkra, és boldog új évet kívánunk az olvasóknak!

Gegő Magdolna és Dénes Éva