Páduai Szent Antal, könyörögj érettünk!

0
652
(Fotó: DDP / Unsplash)

Páduai Szent Antal, a katolikus egyház nagyra becsült alakja, a 12-13. században élt híres ferences szerzetes és prédikátor volt. Szent Antalt Isten iránti mélységes odaadása, alapos szentírásismerete és ékesszóló prédikációja korának szeretett és befolyásos személyiségévé tette. Híres volt arról, hogy a társadalom minden rétegével sikeresen teremtett kapcsolatot, és olyan prédikációkat mondott, amelyek megérintették a szíveket és felkavarták a lelkeket. Liturgikus emléknapja ma, június 13-án van. Összeállításunkban néhány tényt és Szent Antal közbenjárását kérő imát adunk közre.

Néhány tény Szent Antalról

1. Bár a köztudat olasz szentként tartja számon, portugál volt, Lisszabonban született 1195-ben.

2. A keresztségben a Ferdinand nevet kapta. Az Antal nevet a ferences rendbe lépésekor vette fel.

3. Nagy hatású tanító és prédikátor volt. Elkötelezettje volt elöljárója, Assisi Szent Ferenc munkálkodásának.

4. A csodák szentjeként, illetve az eretnekek kalapácsaként is szokták emlegetni – rendkívüli szentírásismerete és latintudása miatt szónoki képessége révén sikeres vitákat folytatott a nem keresztényekkel.

„A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. A szavaid tanítsanak, a tetteid pedig beszéljenek.” (Páduai Szent Antal)

5. IX. Gergely pápa, aki személyesen is ismerte Szent Antalt, egy évvel a halála után szentté avatta – igen korán, mindössze 36 évesen tért meg teremtő Atyjához.

6. XIII. Leó pápa a világ szentje címet adományozta neki, mert az egész világon tisztelik.

7. Páduai Szent Antal egyháztanító.

8. Sok egyedülálló katolikus kéri őt, hogy vezessen el hozzájuk méltó házastársat.

9. Az elveszett tárgyak, a szegények, a tengerészek, a halászok, a papok és az utazók védőszentjeként ismert. Magyar nyelvterületen ő a szegedi dohánykertészek, paprikatermelők védőszentje. Általában erre a napra fejeződik be a munka legnehezebbje, a palántaültetés, és innentől már csak áldás kell ahhoz, hogy erősödjön és teremjen a növény. 

Fohászok Szent Antal közbenjárásáért

Betegek imája

Gyermeki bizalommal szólok hozzád, nagyhatalmú védőszentem, csodatevő Szent Antal. Az eredeti bűn sebet ütött testi egészségemen, és most erőmben megfogyatkozva, betegségben sínylődöm. A te életed példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az életkedv él bennem, amikor pártfogásodat kérem gyógyulásomért, és közbenjárásodért esedezem.

Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak őre, gyámolítója és fenntartója legyek. Mindenekelőtt mégis legyen meg az Úr akarata. Örömmel fogadom el Isten kezéből az egészséget és a betegséget, a jólétet és a keresztet. Örömben, bánatban, egészségben, betegségben, életem minden körülményében áldott legyen az Úr neve. Ámen!

Ima elveszett tárgyak visszaszerzéséért

Dicsőséges Szent Antal, kit az Úr az elvesztett vagy ellopott tárgyak gyors megtérítőjévé tett, hallgasd meg az én alázatos kérésemet. Íme, kárt szenvedtem vagyonomban, mert egy szükséges és nekem kedves dolgom elveszett. Te, ki annyi ember ügyes-bajos dolgaiban segítettél már, ne tagadd meg tőlem sem hathatós közbenjárásodat.

Csodatevő Szent Antal, szerezd nekem vissza az elveszett dolgomat, melyet mindeddig megtalálni nem tudtam. Én gyermeki bizodalommal várom a te hatalmadnak megnyilatkozását, de egyszersmind megnyugszom Isten bölcs rendelésén. Az istenfélő Jóbbal akarom jó és bal szerencsémben egyedül Isten dicsőségét magasztalni. Ámen!

Ima utazás előtt

Csodatevő Szent Antal, kit Isten csodálatos kegyelme országokon keresztül vitt át hihetetlen rövid idő alatt, hogy utazásod célját elérjed; kérlek, légy hű vezérlőm utazásomban, melyet íme a te pártfogásodban bizakodva megkezdek. Őrizd lelkemet a bűntől, testemet minden gonosz támadásoktól, szerencsétlenségtől. Imádkozzál érettem a mennyben, hogy ezen utazásom Isten dicsőségére és lelkem javára sikeresen végződjék, hogy annak végeztével méltóképpen háláljam meg jóvoltodat. Ámen!

MEGOSZTÁS