Szeressük és védelmezzük az egyházat

Ferenc pápa zárókatekézise Szent Józsefről

0
946
...az egyház nem az a kis csoport ott a pap körül, amelyik mindenkinek parancsol. Az egyház mi vagyunk, mindannyian, akik zarándokolunk. Fotók: Vatican.va

Az egyetemes egyház védőszentje Szent József, akiről Ferenc pápa az elmúlt hetekben elmélkedett a szerdai audienciákon. A Szent József alakjának szentelt utolsó katekézisében a szentatya a bűnös, de szerethető és védeni való egyházról beszélt, hiszen a keresztény hivatáshoz hozzá tartozik a másik ember elfogadása, védelmezése, különösen, ha kiszolgáltatott.

Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat. (Mt 2,13−15)

Az egyetemes egyház védőszentje

„Kedves testvérek! Ma befejezzük a Szent Józsefről szóló katekézissorozatot, mely a Patris corde (Atyai szívvel) – kezdetű apostoli levélhez kapcsolódott. Ezt a dokumentumot abból az alkalomból írtam, hogy Szent Józsefet 150 évvel ezelőtt hirdette ki Boldog IX. Piusz pápa az egyetemes egyház védőszentjévé” – kezdte szerdai beszédét Ferenc pápa, majd ennek a címnek a jelentését elemezte. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Szent József legfőbb feladata a gyermek Jézus és Mária védelme volt. Ők hitünk legbecsesebb kincsei, melyeket Szent József őriz számunkra.

Jézus, Mária és József bizonyos értelemben az egyház ősi magvát képezik. Jézus ember és Isten, Mária az első tanítvány és Anya, József pedig őrzőjük. Tegyük föl magunknak a kérdést: mi védelmezzük-e minden erőnkkel Jézust és Máriát, akik titokzatos módon a mi felelősségünkre, gondjainkra vannak bízva? A pápa itt rámutatott a keresztény hivatás szép vonására, a megőrzésre. Őrködni az élet, az emberi fejlődés, az emberi elme és szív, a munka fölött. A keresztény embernek Szent Józsefhez hasonlóan kell védelmeznie. Nemcsak befogadni és megvallani hitét, hanem megóvni az életet, legyen az a sajátja, a másik emberé, vagy az egyházé. A Magasságos Fia gyöngén, kiszolgáltatottan érkezett a világba, vigyázni kellett rá. Isten megbízott Józsefben, mint ahogy Mária is, hiszen mindig szerette és tisztelte feleségét, mindig gondoskodott róla és a gyermekről. Ebben az értelemben Szent József szükségszerűen az egyház védőszentje, mert az egyház Krisztus testének meghosszabbítása a történelemben.

És ez a Gyermek mondja majd: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Tehát minden éhező, szomjazó, külföldi, migráns, ruhátlan, beteg, bebörtönzött az a gyermek, akire József vigyáz. A mi feladatunk az, hogy vigyázzunk ezekre az emberekre úgy, ahogy József tette – magyarázta Ferenc pápa. Ezért úgy fohászkodunk Szent Józsefhez, mint a rászorulók, a száműzöttek, az elesettek és a haldoklók védőszentjéhez – amint arról múlt szerdán beszéltünk. Nekünk is meg kell tanulnunk tőle, hogyan őrizzük meg ezeket a javakat: szeressük a Gyermeket, szeressük Édesanyját, a szentségeket és Isten népét. Szeressük a szegényeket és a plébániánkat. Manapság gyakran éri kritika az egyházat, felróják következetlenségeit, bűneit, melyek valójában a mi következetlenségeink, a mi bűneink, mert az egyház kezdettől fogva a bűnösök népe, akik találkoznak Isten irgalmával. Nézzünk a szívünk mélyére: mi szeretjük úgy az egyházat, amilyen? Csak a szeretet tesz képessé arra, hogy teljesen kimondjuk az igazságot, hogy megmondjuk, ha valami nincs rendben, de közben elismerjük mindazt a jót és szent vonást, ami jelen van az egyházban, kezdve Jézussal és Máriával.

Szeressük az egyházat, vigyázzunk az egyházra és zarándokoljunk az egyházzal – kérte Ferenc pápa, majd hozzátette: az egyház nem az a kis csoport ott a pap körül, amelyik mindenkinek parancsol. Az egyház mi vagyunk, mindannyian, akik zarándokolunk. Vigyázzunk egymásra! Ha gondunk van valakivel, ne ítéljük el rögtön, ne beszéljük ki, ne akarjuk tönkretenni, hanem igyekezzünk vigyázni rá.

Ahol kevés az erőnk, kérjük Szent József közbenjárását!

„Kedves testvérek, kérjétek Szent József közbenjárását életetek és közösségeitek legnehezebb pillanataiban” – tanácsolta a szentatya. Ahol tévedéseink botránnyá válnak, kérjük Szent Józseftől, hogy legyen bátorságunk igazságot tenni, bocsánatot kérni és alázatosan elölről kezdeni. Ahol az üldözés megakadályozza, hogy hirdessék az evangéliumot, kérjünk Szent Józseftől erőt és türelmet, hogy elviseljük a túlkapásokat és a szenvedést az evangéliumért. Ahol kevés az anyagi és emberi eszköz, ami a rendelkezésünkre áll, és megtapasztaljuk a szegénységet, főként, amikor az utolsókat, a védteleneket, az árvákat, a betegeket, a társadalom kitaszítottjait kell szolgálnunk, imádkozzunk Szent Józsefhez, hogy legyen gondviselőnk. Milyen sok szent fordult hozzá! Az egyház történelmében milyen sokan találták meg benne patrónusukat, őrzőjüket, atyjukat!

Ima Szent Józsefhez, a Megváltó őréhez

Kövessük példájukat és imádkozzunk Szent Józsefhez a Patris Corde kezdetű apostoli levél végén lévő imával, saját szándékunkra és a szenvedő, próbatételt kiálló egyházért – kérte végül Ferenc pápa, majd a VI. Pál-teremben kiosztott Szent József-képeken lévő fohászt együtt imádkozta el a hívekkel.

Üdvözlégy, a Megváltó őre,
Boldogságos Szűz Mária házastársa.
Rád bízta Isten egyetlen Fiát;
benned bízott Mária;
veled Krisztus ember lett.
Áldott József nekünk is,
mutasd magadat apának
és vezess bennünket az élet útjára.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot,
és védj meg minket minden gonosztól. Ámen

Ferenc pápa szavai az audiencia végén

A lengyel hívekhez intézett köszöntésében a pápa szólt Európa védelméről, emlékeztetve a hétfőn ünnepelt Szent Cirill és Metód, a szlávok apostola és Európa védőszentjeinek napjára. „Imádkozzunk Istenhez, hogy közbenjárásukra e földrész nemzetei keresztény gyökereik tudatában ébresszék föl a kiengesztelődés, a testvériség, a szolidaritás és minden ország tiszteletének és szabadságának szellemét.”

Gedő Ágnes, Vatican News