Nagyheti és húsvéti miserend egyházmegyéinkben

0
3452
Jézus halálára és feltámadására emlékezünk

Virágvasárnappal kezdetét vette a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk, valamint készülünk Jézus feltámadására. A különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelően, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt hozott rendkívüli intézkedések és előírások betartása mellett, a hívek fizikai jelenléte nélkül a következő program szerint celebrálják a nagyváradi, a temesvári és a szatmári egyházmegyékben, amelyeket online közvetítenek. A gyulafehérvári főegyházmegye szertartásrendjét ITT találják.

NAGYVÁRADI EGYHÁZMEGYE

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció külön dekrétumban határozza meg az idei nagyheti és húsvéti liturgikus ünneplések lehetőségeit. Ezeket figyelembe véve a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében az alábbi rendelkezéseket hozták a nagyheti szertartásokkal kapcsolatosan:

1. A nagyheti liturgiát a nép részvétele nélkül tartják meg. Az illetékes lelkipásztor mellett, a lehetőségek szerint és a civil hatóságok által adott aktuális előírások betartásával (igazoló papír, saját felelőségre kitöltött nyilatkozat) a szertartásokon jelen lesz a sekrestyés és a kántor.

2. A plébániákon egységes időpontokban lesznek a szertartások, a következő beosztás szerint: nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 15 órakor keresztút, 18 órakor nagypénteki szertartás, nagyszombaton 20 órakor a húsvéti vigília. Az időpontokról értesítsük a híveinket, hogy otthonaikból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba. 

3. Nagycsütörtök este elmarad a lábmosás szertartása, az Oltáriszentség a tabernákulumban marad, nincsen oltárfosztás; nagypénteken csak a celebráló pap csókolja meg a keresztet; a vigílián pedig nincsen tűzszentelés, valamint elmarad a vízszentelés is.

4. A nagycsütörtöki olajszentelési szentmise a szokott időben, de papok és hívek nélkül kerül bemutatásra a székesegyházban. A plébánosok az imádság által kapcsolódnak be a 10 órakor közvetített szentmisébe.

5. A nagypénteki tíz egyetemes könyörgést az erre az alkalomra közölt tizenegyedik könyörgéssel egészítjük ki.

6. Vidékünkön elterjedt a szentsír állítása és a szentsír nagyszombati őrzése, valamint a feltámadási szertartás és az ezt követő körmenet. Ebben az évben a rendkívüli körülmények miatt mindez elmarad, de a vigília szertartása után, a kinyitott templomajtóban szentségi áldást adnak a lelkipásztorok. 

7. A nagyheti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangoznak, ezzel is jelezve a hívek felé, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

8. A húsvétvasárnapi szentmise időpontját minden plébános maga határozza meg és közli híveivel.

9. Ahol csak lehet, a plébánosok biztosítják a szertartások élő közvetítését, lehetőséget adva ezáltal a hívek bekapcsolódására.

A közvetített szentmisét a hívek megfelelő összeszedettséggel és odafigyeléssel kövessék: minden más tevékenységet tegyenek félre, gondolataikkal, szavaikkal, testtartásukkal kapcsolódjanak be a közvetítésekbe, úgy kövessék a szertartás menetét, mintha fizikailag is jelen lennének. Ahol a család együtt kapcsolódik be a szertartásba, helyezzenek egy keresztet az asztalra, válaszoljanak a szertartást végző személy szavaira, kapcsolódjanak be az énekekbe és az imádságokba. A nagyheti liturgia otthoni követéséhez az egyházmegye honlapján egy segédanyag is található, amely rövid útbaigazítást tartalmaz az előírt szentírási részek megjelölésével, az elmondandó imádságok szövegével és az ünnepléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal. A napi szentírási szövegek hanganyaga is megtalálható az egyházmegye honlapján.

TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE

Nagycsütörtökön, április 9-én az olajszentelési mise 10 órakor kezdődik a püspökség kápolnájában, amelyet Pál József-Csaba megyés püspök celebrál. Az ünnepi liturgia kiemelkedő mozzanata az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásához használt olajok megszentelése. Mivel idén az egyházmegye lelkipásztorai nem vehetnek részt a főpásztorral a közös szentmisén, a papok szentelési fogadalmukat otthonról újítják meg, interneten keresztül belekapcsolódva a liturgiába. A szentelt olajokat a püspökségen fogják megőrizni mindaddig, amíg lehetővé nem válik azok elvitele a plébániákra.

Az utolsó vacsora emlékére 18 órakor celebrál szentmisét Pál József-Csaba megyés püspök, amelynek keretében elmarad a lábmosás szertartása. Ezen a napon mindkét szentmisét három nyelven mutatja be a főpásztor.

Nagypénteken, április 10-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartást 15 órai kezdettel celebrálja Pál József-Csaba megyés püspök három nyelven.

Nagyszombaton, április 11-én húsvét vigíliája 20:30-kor kezdődik. A tűz- és vízszentelés szertartása elmarad. Az ünnepi szentmise a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődik. A szentmisét Pál József-Csaba megyés püspök három nyelven celebrálja.

Húsvétvasárnap, április 12-én Pál József-Csaba megyés püspök 11 órakor mutat be szentmisét három nyelven.

Húsvéthétfőn, április 13-án Pál József-Csaba megyés püspök 11 órakor mutat be szentmisét három nyelven.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség kápolnájában bemutatott szentmiséket és liturgiákat az egyházmegye Facebook-oldalán közvetítik.

SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE

Nagycsütörtökön, délelőtt 10 órától celebrálja Schönberger Jenő megyés püspök az olajszentelési szentmisét a Zárdatemplomban, amelyet a papok és a hívek az interneten, az egyházmegye Facebook-oldalán követhetnek élőben.

A hívek kérésére interneten lehet majd követni a nagycsütörtöki, nagypénteki és nagyszombati püspöki szentmiséket, szertartásokat is a szatmárnémeti Zárdatemplomból. Nagycsütörtökön a 10 órától kezdődő krizmamise mellett este 7-től az eucharisztia alapításának (utolsó vacsora) emlékére bemutatott szentmisét, nagypénteken este 7-től az ilyenkor szokásos szertartást, nagyszombaton pedig szintén este 7-től a vigília szertartást közvetíti az egyházmegye Facebook-oldala.

A híveket kérik, hogy a közvetítésekbe való bekapcsolódásuk során igyekezzenek minden tennivalót szüneteltetve, minél jobban követni, minél inkább átélni a nagyhét és húsvét történéseit, üzeneteit.