A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje a gyulafehérvári főegyházmegyében

Kovács Gergely érsek körlevélben tájékoztat a húsvéti ünnepkör szertartásának rendjéről

1
8872
Fotó: SIS

Tekintettel a rohamosan terjedő COVID-19-járványra, az idei húsvéti ünnepkörünket a hagyományostól eltérő módon kell megszerveznünk és megünnepelnünk. Fontos azonban, hogy – a megengedett korlátok közt – mindent megtegyünk keresztény életünk legnagyobb ünnepének méltó
megünnepléséért. Szükségünk van az erőt adó és gondunkat viselő Feltámadottra. Figyelembe véve a világi hatóságok rendelkezéseit, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait, a nagyheti szertartásokat az alábbi rend szerint végezzük:

 1. A szertartások időpontjáról, azok közvetítési módjáról minden szolgálattevő maga dönt. Az időpontokról kérjük értesíteni a híveket, hogy otthonaikból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba.
 2. A teljes nagyheti szertartásokat élő adásban közvetítjük a székesegyházból a templom.ro oldalon:
  • Virágvasárnap: 10 órától.
  • Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától.
  • Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ.
  • Nagyszombat, húsvéti vigília: 19 órától.
  • Húsvétvasárnap: 10 órától.
  A liturgikus cselekmények időpontjait úgy választottuk meg, hogy azok ne essenek egybe a Szentatya által végzett szertartásokéval.
  A román nyelvű hívek a sfantaliturghie.ro oldalon követhetik a szertartásokat az alábbi időpontokban:
  • Virágvasárnap: 9:30 órától (Kolozsvár, Piarista)
  • Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától (Brassó, Szent Kereszt)
  • Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ (Petrozsény, Szent Borbála)
  • Feltámadási szertartás: 19 órától (Kolozsvár, Piarista)
  • Húsvétvasárnap: 10 órától (Brassó, Szent Kereszt)
  Mindazok, akik nem az online felületeken keresztül kapcsolódnak be a székesegyházunkból és a templomainkból közvetített szertartásokba, magyar nyelven a DunaTV, román nyelven pedig a TVR2 tévéadók szertartás-közvetítéseit követhetik.
 3. Az állami előírásokat betartva, zárt ajtók mögött, hívek nélkül végezzük a szertartásokat, a kántor és sekrestyés segítségével.
 4. Virágvasárnap elmarad a körmenet. A székesegyházi szertartásokon a Misekönyvben lévő II. formát, a templomokban tartott szertartásokon pedig a III. formát alkalmazzuk. Az Istentiszteleti
  és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasításainak értelmében érvényes a hívek – otthonaikban e célból előkészített – barkaágainak az élő közvetítés során történő megáldása.
 5. A krizmaszentelési misére a fennálló helyzet miatt későbbi időpontban kerül sor, amit majd közlünk.
 6. Nagycsütörtökön minden pap kivételesen engedélyt kap arra, hogy ezen a napon, megfelelő
  helyen nép nélküli misét (magánmisét) celebráljon. A lábmosás szertartása elmarad. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele. Az Oltáriszentséget továbbra is a
  tabernákulumban kell őrizni.
 7. Nagypénteken a szokásos tíz könyörgés után a mostani alkalomra írt tizenegyedik könyörgést is elimádkozzuk (lásd ITT magyar és román nyelven). A Szent Kereszt előtti hódolat szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet. A szokásban levő szentsír állítása és őrzése elmarad.
 8. Húsvéti vigília: „A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)” részből elmarad a tűz megáldása. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet kihagyva hangzik fel a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. „A keresztség liturgiájá”-nál csak a keresztségi fogadást (fogadalmakat) újítjuk meg. A szentmise végén elmarad a szokásos feltámadási szertartás, valamint az ezt követő körmenet. A zárókönyörgés után a szentségkitétel következik, majd a Te Deum, a Tantum Ergo, és befejezésként a szentségi áldás. Az áldás után elénekeljük a Mennynek
  Királyné Asszonya
  imát, majd a kivonulási énekkel véget ér a szertartás.
 9. Húsvétvasárnapi eledelszentelés: A Kárpát-medence legnagyobb húsvétvasárnapi eledelszentelésére Csíkszeredában idén reggel 8 órakor kerül sor. A Szent Kereszt Plébánia által közvetített
  szertartás, amelyet Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök végez, online követhető a templom.ro oldalon. Ahogy a barkaszentelésnél, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasítása
  értelmében ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal előkészített eledelek élő közvetítés során történő megáldása.
 10. A nagyheti és húsvéti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezve híveinknek, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

Igyekezzünk kihasználni minden online felületet és egyéb kommunikációs lehetőséget, hogy híveinket kellőképpen fel tudjuk készíteni arra, hogy idén ugyan más lesz az ünnep, de virtuális módon, lelki közösségben együtt ünnepeljük mindannyian a húsvétot!

1 HOZZÁSZÓLÁS

 1. […] Virágvasárnappal kezdetét vette a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk, valamint készülünk Jézus feltámadására. A különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelően, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt hozott rendkívüli intézkedések és előírások betartása mellett, a hívek fizikai jelenléte nélkül a következő program szerint celebrálják a nagyváradi, a temesvári és a szatmári egyházmegyékben, amelyeket online közvetítenek. A gyulafehérvári főegyházmegye szertartásrendjét ITT találják. […]