Szent József-búcsúk egyházmegyéinkben

0
1838

A szatmárnémeti Szent József-templom búcsúját, a kis templomtér okán két alkalommal, reggel kilenctől és délelőtt tizenegytől tartották március 19-én. A második búcsúmise főcelebránsa Schönberger Jenő püspök volt. A főpásztor ezekkel a szavakkal biztatta híveit Szent József követésére: „Ha Isten megtisztelte őt azzal, hogy rá merte bízni a legdrágább kincsét, egyszülött Fiát, akkor mi is bízhatunk benne, igazi pártfogónk, nevelőnk ő a szent életben.” A prédikációt Linzenbold Szabolcs, a székesegyház segédlelkésze mondta, erős embernek nevezve Szent Józsefet.

„Ma, amikor Szent Józsefre emlékezünk, nem egy ismeretlent ünneplünk, hanem a Boldogságos Szűz Mária után a legnagyobb méltóságnak és tiszteletnek örvendő embert és szentet. Mindaz, amit Szent József életéről tudunk, egyértelműen egy erős emberre utal. A lélek erejére gondolok, amellyel az ember képes jó keresztényként megállni a helyét a világban. Mert ez bizony nem kevés erőfeszítésbe kerül! Árral szemben kell úsznunk, megtörténik, hogy lenéznek és kinevetnek bennünket… Szent Józsefnek nagyon is jónak és erősnek kellett lennie, egy jóságos, bátor és erős családfőnek, hogy családja terhét cipelje. Ő arra is megtanít minket, hogy hogyan kell békésen és békében élni. Türelem nélkül nem beszélhetünk békéről. Neki, mint minden más családfőnek a türelmet mindennap gyakorolnia kellett az emberekkel való kapcsolatában, munkájában. Tudta, hogy az élete egyedül Isten kezében van” – hangzott el a szentmisén.

Linzenbold Szabolcs a keresztény értékrend megélésére és megőrzésére kérte a híveket. Úgy fogalmazott, Szent Józsefhez hasonlóan nekünk is Krisztus védőjének kell lennünk abban a világban, amely el akarja Őt felejteni. Krisztusnak, a Szűz Anyának, vagy inkább Mária és Jézus ügyének már a kezdetektől szüksége volt arra, hogy megvédjék. Ez az ügy nem más, mint a keresztény értékrend. Józsefhez, a szent család őréhez hasonlóan nekünk a keresztény értékeinket kell óvnunk és csak egy fontosabb feladatunk van annál, hogy őrizzük ezt a keresztény értékrendet: ideje lenne őszintén megélni és életre váltani azt. A búcsúmise végén és a kivonulás előtt a papság, a hívekkel közösen elimádkozta a Szent József litániát.

Fotók és szöveg: Józsa János

Ugyancsak március 19-én tartotta kiskirbáját a kisebbik római katolikus templom közössége Kaplonyban. A két évtizede felszentelt templom ez alkalommal is színültig megtelt. Főcze Imre Bonaventúra ferences szerzetes szólt arról, hogy az egyszerű emberek is igaz emberré lehetnek. A templomot két évtizede szentelték fel. Az oltárképet Lukácsovits Magda nagykárolyi születésű festőművész alkotja, és azt ábrázolja, amint az ördög a pénz és álarcok kísértésével próbálja megtéveszteni a híveket, ám Szent József, a munkások védőszentje közbelép.

Szent József ünnepén, a kaplonyi kiskirbáj — azaz templombúcsú — alkalmából idén is színültig megtelt a templom. A népes hívő közösség számos pappal közösen imádkozott. Ezúttal is odaadó szolgálatot tartott a szentmise közben a Páter Szabó Dömjén Énekkar, az egyházi közösség kórusa. A mise meghívott szónoka Főcze Imre Bonaventúra OFM volt. Beszéde felvezetőjében arról szólt, hogy az emberek hajlamosak egyiküket-másikukat követni, a rajongás olykor áldozatvállalásra is ösztökéli az embereket, például arra, hogy egy-egy zenei előadóért nagy távot utazzanak be, vagy egy különlegesebbnek gondolt helyszínre eljussanak. Ennek kapcsán hangoztatta: „a jó Istennél és a szenteknél azonban nem kell sort állnunk, hogy helyjegyet váltsunk”. Hozzátette, hogy annak idején mindannyian azért indultak el „Szent József útján”, hogy Istenhez közelebb kerülhessenek. Ennek kapcsán arra biztatta a híveket, hogy önmagukat kérdezzék meg arról, él-e bennük a vágy, hogy valóban közelebb legyenek Istenhez.

„Templombúcsúnk idején írd a szívedbe, hogy a jó Isten téged is meghívott arra, hogy igaz emberré válj, mint Szent József. Jóllehet, az életemet nézve még nem váltam szentté, de számomra ez nem elszomorító tény, hanem bátorítás kell, hogy legyen, hogy felejtsem, ami mögöttem van, és nekilendüljek annak, ami előttem van ” — buzdította cselekvő hitre a jelenlévőket a ferences szerzetes. Azzal a gondolattal zárta prédikációját, hogy mindehhez nem kell nagy dolgokat véghezvinnünk, hiszen József élete a bizonyíték arra, hogy egyszerű emberként igazzá, szentté válhatunk, ha Jézus Krisztust, Isten szent fiát befogadjuk életünkbe.

Fotók és szöveg: Anziksz.com

Szent József főünnepén Csíkszeredában a püspöki kápolna búcsúünnepét ülték. A szentmisét követően a környékbeli papság, hívők és számos világi méltóság jelenlétében megáldották az épületre visszahelyezett keresztet és a kápolna bejáratánál leleplezték Márton Áron püspök mellszobrát. A szentmise főcelebránsa Tamás József segédpüspök, míg ünnepi szónoka László Attila plébános volt Székelyudvarhely-Szombatfalváról. A szentmise bevezetőjében megtudhattuk a segédpüspöktől, hogy az épület homlokzatán, – amely eredetileg papi otthonnak épült – volt egy kereszt, amely lekerült onnan akkor, amikor a haranglábat a gerendák korhadása miatt le kellett bontani. Biró Győző csíkpálfalvi mester jóvoltából most visszakerült a kereszt. Márton Áron alakját Erdély-szerte számos szobor, szoborcsoport őrzi, ezek közé sorakozik fel ez az alkotás is, amely a fiatal Márton Áront örökíti meg. A szobrot Lázár Imre székelyudvarhelyi harangöntő mester öntötte és ajándékozta a segédpüspöknek aranymiséje alkalmából. Bíró Győző önként ajánlotta fel a mellszobor talapzatának, feliratának elkészítését és környezetének kialakítását, amit meg is valósított Gerculy Imre és Oláh András mesterek segítségével.

László Attila Székelyudvarhely-szombatfalvi plébános József álmából kiindulva arra hívta a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak el, mit tanulhatnunk Szent Józseftől problémamegoldás terén, illetve milyen lehetséges válaszokat tanulhatunk tőle. Szent József példája, igenje, az odaadott szónak a súlya ma is érték.

„Az atyaságunk: dönteni, és szeretni. Ezt ma félreértelmezik. Ma szülőként vagy nevelőként szeretni sokaknak azt jelenti: gyermekeimre és igényeire fókuszálni. Szent József biztos nem ezt tette. Ő Istenre fókuszált, és abból születő cselekedeteiből, szavaiból, neveléséből gazdagodhatott a rábízott gyermek” –mondta. A szentmisét követően a leleplezték és megáldották Márton Áron szobrát.

Fotók: Iochom Zsolt

A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum kápolnáját 2009. április 22-én Jakubinyi György érsek áldotta meg és Szent József tiszteletére szentelte fel. A kápolna falán egy Kalazanci Szent József piarista rendalapítót ábrázoló kép az iskola piarista múltjára emlékeztet, az egykori kolozsvári Báthory–Apor Szeminárium is más néven Szent József Fiúneveldeként ismeretes. Az iskola Szent József nevét viselő kápolnájának búcsúünnepét március 20-án délelőtt 10 órától tartották Szent Józsefnek, Jézus nevelőapjának főünnepén. A Veres Stelian iskolalelkész által celebrált liturgia bensőséges hangulatába a Sălăjan Mária tanítónő, Potyó István karnagy és Hodor Erika hitoktató által tanított negyedikesek aktívan kapcsolódtak be a szentmisébe. László Zsolt gyakorlati éves kispap Szent József példáját állította a jelenlevő kisdiákok, a IV. A. osztály tanulói elé a homíliában. Két fontos szempontot emelt ki: hogy Szent József védelmezte Szűz Máriát és Jézust, akik így rá támaszkodhattak, ugyanakkor mindig engedelmesen figyelt az Úrra, az Úr sugallataira. A szentmisén részt vett Timár Ágnes igazgató és Szilágyi Judit aligazgató, valamint a tanári kar több tagja.

Fotók és szöveg: Bodó Márta