Szerdai katekézis: a Lélek erősítő tanúságtétele a megkereszteltekben

0
1169
Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson (Vatican Media)

A szokásos általános kihallgatás keretében a Szent Péter téren tartott katekézisében Ferenc pápa a Szentlélek tanúságtételét értelmezte, melyet a megkereszteltek életében kifejt.

A keresztségről szóló katekézis-sorozata után Ferenc pápa a pünkösdi ünnepet követően arról a tanúságtételről elmélkedett, melyet a Szentlélek művel a megkereszteltekben, miközben mozgásba hozza az életüket, megnyitva azt mások java felé. Ez legjelesebb módon a bérmálás szentségében valósul meg, melyben a Szentlélek megerősíti a keresztséget, annak kegyelmét.

Ti vagytok a föld sója és a világ világossága!
Jézus nagy missziót bíz az apostolokra, amikor így szól hozzájuk: „Ti vagytok a föld sója és a világ világossága!” (vö Mt 5,13-16). Ezek a képek magatartásunkra utalnak, mert a sónak akár a hiánya, akár a túlsúlya élvezhetetlenné teszi az ételt, ahogy a fény hiánya vagy éppen áradata megakadályozzák a látást. Aki bennünket valóban ízes sóvá tesz, mely megóv a romlástól, és aki megvilágosító fény lesz bennünk, az valóban csak a Szentlélek! – hangsúlyozta a pápa. Ezt az ajándékot kapjuk meg a megerősítés, a bérmálás szentségében.

A bérmálás megerősíti a keresztség kegyelmét
Ferenc pápa itt elidőzött a megerősítés témájánál. A katolikus egyház katekizmusára hivatkozott: „Nyugaton a confirmatio, azaz megerősítés név egyszerre sugallja a keresztség megerősítését, ami a keresztény bevezetést teszi teljessé, és a keresztségi kegyelem, valamint a Szentlélek összes gyümölcseinek a megerősítését (KEK 1297). A bérmálás során megkapjuk a Szentlelket a krizma, az illatos kenet révén, mellyel a püspök jelöl meg és tesz kenettel megjelöltté, amire a Krisztus, a Felkent szó egészen pontosan utal – értelmezte a pápa.

A Szentlékek ereje nélkül semmit nem tehetünk
A keresztségben az isteni életre születés az első lépés, ehhez kell járulnia annak, hogy Isten gyermekeiként viselkedjünk, vagyis hasonuljunk Krisztushoz, aki az egyházban működik és tevékenyen vegyünk részt a világhoz szóló küldetésében. Ehhez pedig szükség van a Lélek kenetére, akinek ereje nélkül „az emberben semmi nem lehet” (vö Pünkösdi szekvencia). A Szentlélek ereje nélkül semmit nem tehetünk, a Szentlélek ad erő nekünk ahhoz, hogy előre menjünk. Ahogy Jézus egész életét mindig a Szentlélek éltette, így az egyház életét és minden tagjának az életét is ugyanaz a Lélek vezeti.

Jézus úgy mutatkozik meg faluja zsinagógájában, mint Fölkent
Szűz Máriától születve a Szentlélek műveként, Jézus magára veszi a küldetését azután, hogy kiemelkedve a Jordán vízéből, a Lélek Megszenteli őt és rajta marad. Kifejezetten említést tesz erről Jézus Názáret zsinagógájában, ahol szép dolog azt látni – tette hozzá szabadon a pápa –, amikor Jézus bemutatja a személyi azonosságát igazoló dokumentumot. Azt mondja: Az Úr Lelke van fölöttem, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek (Lk 4,18). Jézus úgy mutatkozik meg faluja zsinagógájában, mint Fölkent, amint akit a Lélek fölkent – pontosította. A Szentlélekkel eltelt Jézus az Atya megígért Lelkének a forrása. Valójában Húsvét estéjén a Feltámadott rálehel az apostolokra, mondván: „Vegyétek a Szentlelket!” és Pünkösd napján a Lélek ereje száll rá az apostolokra rendkívüli módon. A föltámadt Krisztus lehelete eltölti az egyház tüdejét, valójában az apostolok ajka telik el Szentlélekkel és megnyílnak Isten nagy műve hirdetésére.

Isten nagy adománya, a Szentlélek
A múlt vasárnap ünnepelt Pünkösd az Egyház számára ugyanaz, ami a Krisztusnak a Lélekkel való felkenése a Jordánban, vagyis Pünkösd egy missziós ösztönzés arra, hogy életünket az emberek életének megszentelésére és Isten dicsőségére ajánljuk. Ha minden szentségben a Szentlélek működik, különleges módon a bérmálásban, amit a hívek a Lélek adományaként kapnak meg, idézett a pápa VI. Páltól, majd szabadon hozzáfűzte: Az olajjal megkenés pillanatában a püspök ezt mondja: Vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Ez Isten nagy adománya, a Szentlélek. A Szentlélek mindnyájunké, belülről. A Lélek a szívünkben van, a lelkünkben. A Lélek vezet minket az életben, hogy igazi só és igazi fény legyünk az emberek számára.

Keresztény tanúságtétel: megtesszük, amit a Szentlélek tőlünk kér
Ha a keresztségben a Szentlélek belemerít minket Krisztusba, a bérmálásban Krisztus az, aki eltölt minket a Lelkével, felszentel minket tanúivá, élete és küldetése ugyanolyan részesévé tesz bennünket. A megbérmáltak tanúságtétele kinyilvánítja a Szentlélek befogadását és a teremtő sugallata iránti engedelmességet. Végül a pápa feltette a kérdést: Hogyan lehet látni, hogy megkaptuk a Szentlelket? Úgy, hogy betöltjük a Szentlélek műveit, ha kimondjuk a Lélek tanította szavakat. A keresztény tanúságtétel abban áll, hogy csak azt és mindazt megtesszük, amit a Szentlélek tőlünk kér, megadván hozzá az erőt, hogy be is töltsük azt – zárta katekézisét Ferenc pápa.

(vl) Vatikáni Rádió

MEGOSZTÁS