Keressük húsvét közös ünneplésének lehetőségét

0
408

Ferenc pápa fogadta III. Mar Awa katolikoszt, az asszír keleti egyház fejét és kíséretét november 19-én, szombaton reggel nyolc órakor. Beszédében áttekintette az asszír keleti és a római katolikus egyház között az utóbbi évtizedekben történt jelentős közeledési lépéseket, majd a közös tanúságtétel jegyében további eredményeket sürgetett, többek közt húsvét egy napon ünneplésének vágyával.

Ferenc pápa az asszír keleti katolikosz köszöntésekor Pál apostol egykori római jelenlétére utalva „szeretett testvérének és földijének” nevezte, aki „Rómában immár nemcsak nem külföldi, de még csak vendég sem, mert összeköti őket az apostolokkal és prófétákkal közös fundamentum, de legfőképp maga a szegletkő, Jézus Krisztus”. Emlékezetes elődjének, IV. Mar Dinkhának 1984-es látogatása, amikor Szent II. János Pál pápával együtt aláírták azt a közös krisztológiai nyilatkozatot, mely véget vetett a 431-es efezusi zsinattal kapcsolatos nézeteltéréseknek. Ferenc pápa személyes emlékeként idézte III. Mar Gewargisz 2018-s római látogatását, amikor közösen írták alá a közel-keleti keresztények helyzetéről szóló nyilatkozatot. De említést tett iraki útjáról is, amikor Erbilben személyesen és testvéri öleléssel köszöntötték egymást a szentmise ünneplése után. Azon a napon rengeteg hívő, akik mérhetetlen szenvedést éltek meg pusztán csak azért, mert keresztények, körülvettek bennünket emberi melegségükkel és örömükkel – emlékezett a szentatya.

Ferenc pápa szívélyesen köszöntötte az asszír keleti és a római katolikus egyház teológiai vegyesbizottságának jelenlévő tagjait, mely 1994 óta jelentős eredményeket ért el, többek közt lehetővé téve a keleti asszír és a káld egyház hívei számára, hogy bizonyos körülmények közt kölcsönösen közös szentáldozáshoz járuljanak.

A mostani közös munkára térve a pápa nagyon szép témának tartja a képi ábrázolásokról szóló szír és latin patrisztikus szövegek tanulmányozását, melyeket tipológiai és szimbolikus értelemben elemeznek. Az egyházatyák előszeretettel használtak olyan képeket, mint a hold, a varratlan köntös, a lakoma, a nászszoba, a hajó, a kert, a szőlő. Ez az egyszerű, egyetemes és közérthető nyelvezet jobban hasonlít Jézuséhoz, ezért élőbb és korszerűbb, jobban szól a kortársakhoz, mint számos eszmei fogalom. Fontos, hogy az ökumenikus úton egyre közelebb kerüljünk egymáshoz, nemcsak azáltal, hogy visszatérünk közös gyökereinkhez, hanem azáltal is, hogy az élet tanúságtételével és az élet szavaival együtt hirdetjük a mai világnak Krisztus szeretetének misztériumát, továbbá jegyesének, az egyháznak a misztériumát.

Törekedjünk arra, hogy egy napon együtt ünnepelhessük az Eucharisztiát       

Az asszír keleti egyház a káld katolikus egyházzal együtt osztozik a hit és a misszió történetében, a nagy szentek példamutató életében, gazdag teológiai és liturgikus örökségében, és mindenekelőtt az elmúlt évek során tapasztalt óriási szenvedésekben és rengeteg mártír tanúságtételében. A pápa sajnálattal említette, hogy a Közel-Keletet még mindig megannyi erőszak és bizonytalanság sújtja, amiért nagyon sok hittestvérnek el kellett hagynia földjét. Sokan azért küzdenek, hogy otthonukban maradjanak és az asszír katolikosszal együtt a pápa megújítja a felhívását, hogy mindenki élhessen jogaival, főként a vallásszabadság és a teljes állampolgárság tekintetében. Ebben az összefüggésben az egyházak papjai és hívei a nehéz körülmények között is igyekeznek közös tanúságot tenni Krisztus evangéliumáról és sok helyütt már szinte teljes közösségben élnek. Ez a helyzet az idők jeleit mutatja, mint közös imádságra és munkára szóló felhívás annak előkészítésére, hogy egy napon együtt ünnepelhessük az Eucharisztiát – állapította meg a pápa.  

Keletre hallgatva    

A közeljövőben a szír hagyomány szinodális jellegéről tartanak az Angelicum egyetemen Keletre hallgatva címmel egy szimpóziumot, melyen az ortodox és keleti egyházak szinodális tapasztalatairól szólnak. A pápa megállapította, hogy a katolikus egyház által követett szinodális út ökumenikus jellegű, miként az ökumenikus út is szinodális. Reméli, hogy a szinódusokat, mint közös utat – egymással találkozva, egymást megszívlelve, a reményeket és erőfeszítéseket egymással megosztva – lehet majd járni.

Ajándék relikvia Szent Tamás apostol Ortonában őrzött sírjából

Megköszönte a katolikosznak a szándékát, hogy közös időpontot találjanak a keresztények a húsvét megünneplésére. Megismételte VI. Pál pápa véleményét: „Mi készek vagyunk minden javaslatot elfogadni, de mindezt együtt tegyük”. 2025 fontos dátum lesz, amikor megemlékezünk az első zsinat 1700 éves évfordulójáról, de azért is fontos dátum, mert abban az évben ugyanazon a napon ünnepeljük a húsvétot. Legyen bátorságunk véget vetni ennek a megosztottságnak! – szögezte le a pápa. Megemlítette az álmát, hogy éppen a keleti asszír egyháztól való tartós elkülönülés feloldása lehetne az első a sorban, ha Isten is úgy akarja. Ennek bátorító jeléül ajánlott fel egy relikviát Szent Tamás apostol Ortonában őrzött sírjából. Szent Tamás, aki kezével megérintette az Úr sebeit, sietteti múltbéli sebeink teljes gyógyulását, mert így hamarosan felismerhetjük a keresztre feszített és feltámadt Krisztust az egyetlen eucharisztikus oltár körül és mi is együtt mondhatjuk neki: „Én Uram, én Istenem”.

P. Vértesaljai László SJ, Vatican News

MEGOSZTÁS