Márton Áron írásos hagyatéka. Könyvbemutató Marosvásárhelyen

1
1058

Hat hónappal a Márton Áron életét és munkásságát összefoglaló monumentális könyvsorozat bemutatója után dr. Marton József teológiai professzor újabb könyveinek bemutatójára gyűltek össze a marosvásárhelyiek szombaton a Deus Providebit tanulmányi ház nagytermében. Ez alkalommal két új kötetet ismerhettek meg, amelyek szintén Erdély nagy püspökének, Márton Áronnak állítanak emléket: „A Püspök”. Tanulmányok Márton Áronról című tanulmánykötetet, valamint a Márton Áron hagyatéka című sorozat legújabb részét, amely a Levelek-6 címet kapta.

„A Püspök” című, a ProPrint Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánykötetet dr. Ferenczi Sándor nyugalmazott teológiai tanár ismertette. A 307 oldalas kötet húsz tanulmányt tartalmaz, amelyek tematikai bontásban, történeti környezetbe ágyazva, részletes magyarázatokkal tárják elénk Márton Áron tevékenységének legfontosabb területeit. Amint a szerző a kötet bevezetőjében megemlíti, a tanulmányok közlésével az a célja, hogy Erdély nagy püspökének jellem- és arcvonásait, sajátos tevékenységi körét összefoglalja. A kötetben szereplő tanulmányok többé-kevésbé kronológiai sorrendben tárgyalják Márton Áron életeseményeit, beleágyazva abba a vallási, társadalmi, politikai milliőbe, amelyben főpásztori tevékenységét végezte. A tanulmányok olvasása során tehát nemcsak Márton Áronhoz kerülünk közelebb, hanem az egyház szemüvegén keresztül jobban megismerjük azt a korszakot, illetve azokat a korszakokat, amelyekben közel 42 évi főpásztori működése alatt (1938 karácsonyától 1980. április 2-ig) népének jó pásztora volt.
A kötet borítójának hátoldalán egy személyes vonatkozású fényképet láthatunk: Marton Józsefet ugyanis 1975. június 22-én maga Márton Áron szentelte pappá, és erre a fontos momentumra utal a papszentelésre induló püspököt ábrázoló fotó.

Marton József az elmúlt tizenhét évben fáradhatatlanul kutatta, gyűjtötte, majd 24 kötetbe szerkesztve kiadta Erdély nagy püspökének írásban megőrzött hagyatékát. Ez közel 5000 oldalt jelent, amelyek segítenek közelebbről megismerni Márton Áron személyét, lelkivilágát, főpásztori magatartását. A most bemutatott új kötet, a sorban a huszonötödik, és egyben a Levelek hatodik kötete, amelyet Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános mutatott be. A kötetben a Márton Áron püspök és a gyulafehérvári székeskáptalan kapcsolatát felidéző levelek találhatóak, továbbá a hitvallásos iskolák kérdéseivel is foglalkozó Egyházmegyei Tanács (Státus) Igazgatótanácsához írt püspöki levelek, valamint a gyulafehérvári egyházmegyében működő szerzetesrendekkel való levelezés. Különösen ez utóbbi, a szerzetesrendek elöljáróival folytatott levelezés jelenthet hasznos segítséget a történészek számára, mivel tájékoztatást kapunk általuk a kommunista rezsim nehéz körülményei között működő jeles szerzetesekről és a velük kapcsolatos eseményekről.
A levelekből kibontakozik az egyházmegyéjét gondoskodó családapaként szerető és ugyanakkor felelős vezetőként kormányzó főpap alakja, akinek fontosak a papok és hívek gondjai, aki minden eszközzel igyekszik előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását, aki tud dicsérni, tud irgalmas lenni, és ugyanakkor határozott, egyértelmű ás tántoríthatatlan, ha egyházát kell megvédenie.
Sebestyén Péter plébános kiemelte személyes olvasmányélményét, amint a kötetekből kibontakozik az olvasó számára a püspök mint érző szív és ragyogó elme, akinek közvetlensége, letisztult nyelvezete, humora mind jellemének nemes vonásait hangsúlyozzák.

A résztvevők kérdéseinek kapcsán a kötetek szerzője elmondta, hogy mi mozgatja ebben a folyamatos munkában: megismertetni minél szélesebb körben, minél jobban Erdély nagy püspökének alakját. Ha nem ismerjük eléggé Márton Áront, akkor nem is tiszteljük eléggé. Nagyon fontos, hogy minél jobban megismerjük az életét, a munkásságát, a jellemét, amely a mindennapi munkásságából, levelezéséből, beszédeiből bontakozik ki a legjobban.

A könyveket a bemutató után helyszínen meg lehetett vásárolni, a szerző dedikálta a köteteket.
A szerző ígérete szerint a Márton Áron hagyatékából még két kötet várható. A következő kötet a papsághoz és a plébániákhoz szóló leveleket fogja tartalmazni.

Fotók: Tamási Albert

1 HOZZÁSZÓLÁS