Ferenc pápa levélben kéri a püspököket, csatlakozzanak a felajánló imához

0
1548
Ferenc pápa Fatimában a Jelenések kápolnájánál a Szűzanya szobra előtt . Fotó: Vatican News

Ferenc pápa szerdán közzétett levelében arra kéri a világegyház püspökeit, hogy papjaikkal és híveikkel együtt csatlakozzanak a szándékához, amellyel Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlja fel az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát március 25-én. Ferenc pápa levele a világegyház püspökeihez:

Kedves Testvérem!

Majd egy hónap telt el az ukrajnai háború kezdete óta, amely napról napra mind szörnyűbb szenvedést okoz a meggyötört lakosságnak, közben még a világ békéjét is fenyegeti. Az egyház ebben a sötét órában erőteljes felszólítást kapott, hogy járjon közben a Béke Fejedelménél és kerüljön közel azokhoz, akik a saját bőrükkel fizetnek a konfliktus következményeiért. Hálás vagyok ebben az értelemben mindazoknak, akik nagylelkűen válaszolnak az imára, böjtre és szeretetcselekedetre szólító felhívásaimra.

Isten népének számos kérését is elfogadva, most szeretném különleges módon a Szűzanyára bízni a konfliktusban álló nemzeteket. Ahogy vasárnap az Úrangyala ima végén mondtam, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szeretném Szűz Mária szeplőtelen szívének felajánlani az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát.

Minthogy jó dolog, ha a békéért az isteni megbocsátás iránti készséggel fohászkodunk, éppen ezért bűnbánati szertartás keretében végezzük azt a Szent Péter bazilikában, római idő szerint délután öt órakor. A felajánlási imára előreláthatólag fél hétkor kerül sor.   

Az egyetemes egyház gesztusa szeretne lenni ez az ima, amely ebben a drámai pillanatban az Istenhez viszi – az Úr Anyja és a mi Anyák révén – mindazok kiáltását, akik szenvednek és az erőszak befejezéséért fohászkodnak, és az emberiség jövőjét rábízza a Béke Királynőjére.

Ezért arra kérem Önt, hogy csatlakozzon ehhez a felajánlási imához és március 25-én, pénteken hívja közösségi imára a papokat, szerzeteseket és a híveket a szent helyeken, hogy Isten szent népe egyöntetű és szívből jövő könyörgéssel forduljon az Édesanyjához. Ezzel kapcsolatban továbbítom Önnek az idevonatkozó felajánló ima szövegét, hogy a pénteki nap során, testvéri egységben elimádkozhassa. 

Köszönöm a fogadtatást és az együttműködését. Szívből megáldom Önt és a lelkipásztori gondjaira bízott híveket. Jézus oltalmazza és a Szent Szűz védelmezze Önt! Kérem, imádkozzon értem!

Testvérként,

Lateráni Szent János székesegyház, 2022. március 21.

Ferenc

Ferenc pápa felajánló imája Mária szeplőtelen szívének

Ó, Mária, Isten Anyja, Édesanyánk! Mostani szenvedésünk idején hozzád folyamodunk. Édesanyánk vagy, szeretsz és ismersz minket: semmi sincs rejtve előtted abból, amit a szívünkben hordozunk. Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor megtapasztaltuk gyengéd gondoskodásodat, békét hozó jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a Béke Fejedelméhez vezetsz minket.

De letértünk a béke útjáról, elfelejtettük a múlt század tragédiáinak tanulságait és a világháborúkban elesett milliók áldozatát. Nem teljesítettük azokat a vállalásainkat, amelyeket mint nemzetek közössége tettünk. Eláruljuk a népek békéről szóló álmait és a fiatalok reményeit. Belebetegedtünk a kapzsiságba, nacionalista érdekekbe zárkóztunk, és engedtük, hogy a közöny és az önzés megbénítson minket. Nem törődtünk Istennel, és inkább a hazugságainkban éltünk, tápláltuk az agresszivitást, elnyomtuk az életet, és fegyvereket halmoztunk fel. Megfeledkeztünk arról, hogy őrzői vagyunk testvéreinknek és közös otthonunknak. Háborúkkal dúltuk fel a föld édenkertjét, bűneinkkel megsebeztük Atyánk szívét, pedig ő azt akarja, hogy egymás testvérei legyünk. Magunkat kivéve minden és mindenki iránt közömbössé váltunk. Szégyenkezve mondjuk: Bocsáss meg nekünk, Urunk!

A bűn nyomorúságában, kimerültségünkben és megtörtségünkben, a gonoszság és a háború titokzatos misztériumában, szent Édesanyánk, emlékeztess minket arra, hogy Isten nem hagy el bennünket, hanem mindig szeretettel tekint ránk, és arra vágyakozik, hogy megbocsásson nekünk és felemeljen minket. Ő maga adott téged nekünk, és szeplőtelen szívedben menedéket nyújtott az egyház és az egész emberiség számára. Isten szeretete által velünk vagy, és a történelem legnehezebb pillanataiban is gyengéden vezetsz minket.

Ezért mi, a te szeretett gyermekeid, hozzád jövünk, és szíved ajtaján zörgetünk, hiszen te minden időben fáradhatatlanul keresel és megtérésre hívsz minket. Ebben a sötét órában jöjj, segíts és vigasztalj minket. Fordulj mindannyiunkhoz újra és újra: „Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?” Te meg tudod oldani szívünk és korunk csomóit. Beléd vetjük bizalmunkat. Biztosak vagyunk abban, hogy különösen most, a megpróbáltatások idején nem utasítod vissza könyörgésünket és segítségünkre sietsz.

Így tettél a galileai Kánában, amikor kérésedre Jézus közbelépett, még mielőtt eljött volna az ő órája és első csodáját művelte a világban. Amikor a lakoma öröme szomorúsággá változott, így szóltál hozzá: „Nincs boruk” (Jn 2,3). Járj közben újra értünk, ó, Anyánk, mert ma elfogyott a reménység bora, megfogyatkozott az öröm, felhígult a testvériség. Elvesztettük emberségünket, eljátszottuk a békét. Mindenféle erőszakra és pusztításra váltunk képessé. Sürgősen szükségünk van anyai beavatkozásodra.

Fogadd el, ó Anyánk, imánkat!

Tenger csillaga, ne vesszünk el a háború viharában!
Te, az új szövetség frigyládája, mutasd meg számunkra a megbékélés lehetőségeit és útjait!
„Te, földi a mennyben”, vezesd vissza a világot az isteni harmóniához!
Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg minket megbocsátani!
Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a nukleáris fenyegetéstől!
Rózsafüzér Királynője, ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az imádság iránti igényt!
Az emberi család királynője, mutasd meg az embereknek a testvériség útját!
Béke Királynője, esdd ki a békét a világ számára!

A te könnyeid, ó, Édesanyánk, lágyítsák meg megkeményedett szívünket. Az értünk hullatott könnyek virágoztassák ki újra ezt a völgyet, amelyet gyűlöletünk kiszárított. Engedd, hogy a te imád által békét találjunk a fegyverropogás zaja közepette. Öleld át anyai karoddal mindazokat, akik szenvednek és a bombák elől menekülnek. Mindazok, akiknek el kell hagyniuk otthonukat és hazájukat, találjanak vigaszt anyai ölelésedben. Szomorú szíved ébressze fel bennünk az együttérzést, és ösztönözzön minket arra, hogy megnyissuk ajtónkat és gondoskodjunk a sebesültekről és az elhagyatottakról.

Istennek Szent Anyja, amikor a kereszt alatt álltál, Jézus, látva a melletted álló tanítványt, így szólt: „Íme, a te Fiad” (Jn 19,26). Ezzel ő mindannyiunkat rád bízott. Majd így szólt a tanítványhoz és ezzel mindannyiunkhoz: „Íme, a te anyád” (27. v.). Édesanyánk, ma készséggel akarunk életünkbe és történelmünkbe befogadni téged. A kimerült és kétségbeesett emberiség ebben az órában veled együtt áll a kereszt alatt, és szükségét érzi, hogy rád bízza és rajtad keresztül Krisztusnak szentelje magát. Az ukrán nép és az orosz nép, akik szeretettel tisztelnek téged, hozzád fordulnak, mert a te szíved értük és minden népért dobog, akik háborútól, éhségtől, igazságtalanságtól és szegénységtől szenvednek.

Istennek Szent Anyja, aki a mi Anyánk is vagy, ünnepélyesen rád bízzuk magunkat, és a te szeplőtelen szívednek szenteljük az egyházat és az egész emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát. Fogadd el ezt a felajánlást, amelyet bizalommal és szeretettel végzünk. Add, hogy a háború véget érjen, és adj békét a világnak. A te szívből jövő igened által a Béke Fejedelme belépett a történelembe, és bízunk abban, hogy a te szíved által újra elérkezik hozzánk a béke. Neked szenteljük az egész emberi család jövőjét, a népek bajait és vágyakozásait, a világ félelmeit és reményeit.

Áradjon rajtad keresztül a földre az isteni kegyelem, és uralja ismét a béke édes szívdobbanása napjainkat. Igennek Asszonya, akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten békéjében. Oltsd szívünk szomját, te „a remény áradó forrása”. Te szőtted bele az emberiséget Jézusba, így alakíts minket is a közösség formálóivá. Te jártál utunkon, vezess minket a béke ösvényein. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír

Forrás: P. Vértesaljai László SJ/Vatican News