Főpásztoraink imára és böjtre hívnak a békéért

0
1737
Fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala

Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök, valamint Pál József Csaba megyés püspök arra kéri a híveket, hogy csatlakozzanak a Ferenc pápa által hirdetett böjti naphoz hamvazószerdán. Böcskei László megyés püspök emellett még elrendelte, hogy a Nagyváradi Egyházmegye minden templomában nagyböjt első és második vasárnapján, március 6-án és 13-án hirdessenek és tartsanak gyűjtést a háborús menekültek megsegítésére.

Böjti nap a békéért − főpásztori körlevél

A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől! (Ferenc pápa)

A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma, hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el otthonukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12,26). Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni akarunk az áldozatoknak.

Mindenekelőtt csatlakozzunk Ferenc pápához, aki mindannyiunkat imádságra és böjtre szólít fel: „Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk. Mindenkit arra kérek, hogy március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!”. Nagyon kérjük kedves híveinket, kövessék a szentatya felszólítását, és ne csak hamvazószerdán, hanem minden nap ajánljanak fel valamit a békéért!

Kövessük az európai püspökök és keresztény közösségek példáját, akik imádkoznak a véres konfliktus áldozataiért és azok családtagjaiért, az erőszakos cselekedetek elszenvedőiért. Kapcsolódjunk be Lucsok Miklós püspök, munkácsi apostoli kormányzó kezdeményezésébe, mely szerint nap mint nap hozzájárulhatunk tetteinkkel a béke visszaállításához (szentmisén való részvétel, szentáldozás, a teljes rózsafüzér vagy az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása).

Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai az országbeli és nemzetközi Caritas-szervezetek képviselőivel együtt jelen vannak a történések helyszínén, folyamatosan értesítenek bennünket az elkeserítő állapotokról, miközben azon dolgoznak, hogy felmérjék a segélynyújtási lehetőségeket. Hamarosan közlik, milyen konkrét eszközökkel, tettekkel tudunk hozzájárulni a szenvedés és a nélkülözés enyhítéséhez, hogy az imádságunk, mindennapi böjti lemondásaink mellett a szeretetcselekedet konkrét formái által is segíthessünk szenvedő embertársainknak.

„Egyesüljünk közös imában, nyissuk meg szívünket Isten irgalmára és békéjére, Szűz Máriának, Isten Anyjának pártfogására, Szent Mihály főangyal és minden szent védelmére.” (Lucsok Miklós püspök)

Kovács Gergely érsek, apostoli kormányzó
Kerekes László segédpüspök

Boldogok a békeszerzők – Főpásztori buzdítás a háború napjaiban

Kedves testvéreim!
Az emberiség történelmének évezredei azt bizonyítják, hogy fejlődés és boldogulás csak akkor lehetséges, ha mindenki számára biztosítjuk a békét, az egyéni és közösségi jogokat, illetve az emberi méltóságot tiszteletben tartjuk. Mindaz, ami ezen értékek ellen irányul megosztást, pusztítást és sok szenvedést okozó erőszak. A Római Martyrológium leírása szerint Isten akkor ajándékozta önmagát az emberiség számára, akkor testesült meg, „amikor béke honolt a földkerekségen”. Az ő érkezése új fénybe helyezte a béke ajándékát, amely az elfogadás, a megbocsájtás és a kölcsönös tisztelet megélésében teremhet gyümölcsöt az emberiség számára. A hegyi beszédben Jézus egyértelműen a boldogság birtokosának nevezi a béketeremtő embert, hiszen az erőszak, a gyűlölet és az elnyomás boldogtalansághoz vezet.
Nagy aggodalommal értesülünk az egyre fokozódó háborús fejleményekről a szomszédos Ukrajnában, és eszünkbe jut Jézus idézett tanítása, illetve felfedezzük felelősségvállalásunk lehetőségeit és útjait. Ismételgessük Jézus szavait, hogy megerősödjön bennünk a béketeremtés vágya most, amikor ismét háború fenyegeti Európát és az egész világot. Ne ragadjunk le a szomorú megállapításnál, hogy a népek nem tanulnak az elmúlt évszázad szörnyűségeiből, vagy hogy könnyen elfelejtjük a megszállások és diktatúrák borzalmait. Szembesülve a legújabb kor veszélyeivel, keresztény emberhez illően kövessük Jézus tanítását, és legyünk a béke eszközei a megpróbáltatás idején.

Kedves testvéreim!
Keresztény felelősségünk tudatában arra kérek mindenkit, hogy a háború veszélyeitől sújtott kárpátaljai és egész ukrajnai testvéreinkkel vállalt szolidaritás jegyében tegyük meg részünkről is azokat a lépéseket, amelyeken keresztül a béke ügyét és a menekültek megsegítését szolgálhatjuk. Ennek értelmében mindenkitől azt kérem, hogy kapcsolódjunk be szentatyánk, Ferenc pápa által meghirdetett ima és böjti napba, amelyet ez év hamvazószerdáján, március 2-án a béke és kiengesztelődés ajándékáért ajánljuk fel. Imádkozzunk mindennap a béke ajándékáért, a népek vezetőiért, kérve számukra a bölcsességet és az erős lelket a béke megteremtése érdekében. Nem utolsó sorban elrendelem, hogy egyházmegyénk minden templomában, nagyböjt első és második vasárnapján, március 6-án és 13-án hirdessünk és tartsunk gyűjtést a háborús menekültek megsegítésére. Az összegyűlt pénzbeli adományokat hivatalunkhoz kell eljuttatni nagyböjt III. vasárnapjáig, hogy majd az egyházmegyei karitásszal meg tudjuk szervezni azok megfelelő elosztását.

A Boldogságos Szűz Mária, a Béke királynője oltalmazza népeinket a háború veszedelmeitől, szerető jóságával vigasztalja a szenvedőket, az árvákat, az özvegyeket, és esdje ki az örök boldogságot a háborúban elesettek számára.

Nagyvárad, 2022. február 24-én.

†Böcskei László
megyés püspök m.p.

Ima és böjt a békéértPál József Csaba temesvári megyés püspök körlevele

Kedves testvéreim!
A szomszédunkban kitört háború még inkább sürget az imádságra és a böjtre. Szentatyánk, Ferenc pápa meghirdette a hamvazószerdai ima és böjti napot a világ békéjéért. Arra kérem testvéreimet, hogy vegyük komolyan ezt a napot, tegyük meg a magunk részét, használjuk az ima és a böjt fegyverét a rossz megállítására. A hamvazószerdai különleges ima és böjti napon kívül imádkozzunk minden nap, hogy szűnjön meg a háború. Imádkozzunk a halottakért és a menekülni kényszerülő testvéreinkért! Ugyanakkor a szeretet és irgalmasság tetteire is szükség van. Arra kérem paptestvéreimet, hogy az egyházmegye minden templomában nagyböjt első két vasárnapján, március 6-án és 13-án, rendezzenek gyűjtést a háborús menekültek megsegítésére. Az összegyűlt pénzbeli adományokat a püspökségre kell átutalni vagy fizikailag befizetni nagyböjt 3. vasárnapjáig, hogy majd az egyházmegyei Caritas-szal meg tudjuk szervezni a segítséget.

A jó Isten oltalmazzon mindannyiunkat! A Boldogságos Szűz Mária és Szent Gellért közbenjárását kérjük népeinkért és a béke helyreállításáért.

Temesvár, 2022. február 25.

✠ József megyés püspök