Hivatások nyomában – verseny, ahol minden résztvevő győztes

2
1826

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum által tizenhat éve minden esztendőben megszervezett országos hittanversenyt az új típusú koronavírus-járvány miatt idén online térben rendezték. A szervezőmunkába a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete hivatalos partnerként kapcsolódott be. A két egységből álló versenyen a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegye római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos növendékek (iskolánként öt tanuló) vehettek részt. Az idei téma: Assisi Szent Ferenc és a ferencesek, illetve Loyolai Szent Ignác és a jezsuiták.

A feladatsor része volt, hogy a csapatoknak ki kellett választaniuk egy erdélyi, partiumi, bánsági szerzetesi közösséget, amelyet mentornak tekintettek, majd a rendházat felkeresve minél több, a szerzetesekkel közös programba kellett bekapcsolódniuk. Az együtt töltött időt e-könyvben (digitális kiskönyvben) jelenítették meg. A feladatok közé tartozott továbbá egy rövid (2-4 perces) filmetűd készítése az alapító gondolatai, költeményei, a rend regulája vagy saját elmélkedés alapján, továbbá videófelvétel az alapító vagy a szerzetesrend életeseményeihez kapcsolódó dramatizált előadásról.

Február 19-én, szombaton délelőtt a csapatok készen álltak produktumaik bemutatására. A projektnap a nagyváradi püspökség kápolnájában Böcskei László főpásztor által celebrált szentmisével kezdődött, amelybe a közvetítés által az érdeklődők is bekapcsolódhattak. Szentbeszédében a megyés püspök Boldog Bogdánffy Szilárd Ignác püspök és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérte, akiket abban a kápolnában szenteltek diakónussá, illetve pappá. A napi evangéliumhoz kapcsolódóan a nagyváradi főpásztor úgy fogalmazott: – Higgyünk abban, hogy életünkben vannak olyan pillanatok, amikor megközelíthetünk egy másik, szebb, tartalmasabb, gazdagabb valóságot. A Hivatások nyomában című projektnek is az volt a szándéka, hogy általa egy ilyen valósághoz próbáljatok közeledni. A sok tapasztalatban, amit a szerzetesi közösségekben gyűjtöttetek, minden élményben az valósult meg, ami Urunk színeváltozásakor a hegyen Péterrel, Jánossal és Jakabbal: az Úr megmutatkozott az ő dicsőségében, hogy így megismerjétek őt.

Megnyitó beszédében Böcskei László örömét fejezte ki, hogy leküzdve az új típusú koronavírus-járvány okozta nehézségeket, sikerült megszervezni a Hivatások nyomában versenyt, amelynek célját így foglalta össze: lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatalok közelebbről megismerkedjenek az egyházmegyék kiemelkedő személyiségeivel, akik hitelesen közvetítették a jézusi tanítást, ugyanakkor a résztvevők sok szép élménnyel is gazdagodnak, tanulhatnak, megismerkedhetnek a modern kor hitvallóival.

Ezt követően a nagyváradi főpásztor köszöntötte dr. Ozsváth Judit egyetemi oktatót, a verseny bizottságának elnökét, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség képviseletében jelen lévő Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettest és Florin Negruțiu ortodox lelkipásztort, vallásügyi tanfelügyelőt, dr. Horváth István kanonokot, gyulafehérvári főegyházmegyei főtanfelügyelőt, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum részéről Konrád Erzsébet Katalin igazgatót és Dulău Dianna aligazgatót, a zsűri tagjait, valamint a verseny összes résztvevőjét, hittantanárokat, hitoktatókat és növendékeket.

Benedek Ramóna nagyváradi hitoktató, a verseny főszervezője és az idei projektnap moderátora bemutatta a csapatokat, majd Konrád Erzsébet Katalin igazgatóval kisorsolta a benevezett iskolák bemutatkozásának sorrendjét: a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, a kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, a gyímesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum és:, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum. A verseny keretében a tanulók a szászsebesi, az esztelneki, a csíksomlyói, a dévai, a kaplonyi és az aradi ferences atyákat, a marosvásárhelyi és a szatmári jezsuita szerzeteseket, valamint a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek nagyváradi és székelyudvarhelyi közösségét keresték fel.

A továbbiakban a résztvevőket Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes üdvözölte, aki úgy fogalmazott: a benevezett iskolákat képviselő tanulóknak új kihívásoknak kellett megfelelniük, ugyanakkor új lehetőségek is feltárultak előttük. Dr. Ozsváth Judit egyetemi oktató a tanulókhoz intézett üzenetében Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című művére utalva mondta: – A verseny alatt olyan elkötelezett férfiakat és nőket ismertetek meg, akik egész életükkel a jó Istent akarják hirdetni a világnak. Az általatok megismert közösségek tanítottak benneteket a szívetekkel látni.

Florin Negruţiu tanfelügyelő örömét fejezte ki, hogy az ismert akadályok ellenére a tanárok felvállalták a szervezést és buzdították a növendékeket a hagyományossá vált országos versenyen való részvételre. A tanfelügyelő értékelte az iskola és a szerzetesrendek közötti kapcsolatot, továbbá méltatta Böcskei László nagyváradi főpásztor nyitottságát, támogatását. Konrád Katalin igazgató üdvözlő beszédében két szót emelt ki: ajándék és áldás. – Mindannyian nyertesek vagyok, lélekben, tudásban gazdagodtatok, és az elkövetkező hetek folyamán gazdagítjátok a környezetetekben élőket is – hangsúlyozta a Szent László Líceum igazgatója.

Következett az egyes alkotások bemutatása. Peregtek a filmkockák, a fényképezőgép lencséje fiatal, mosolygós arcokat örökített meg, ugyanakkor a felvillanó képeken, videókon átszűrődött a roráté szentmisék adventi hangulata, a szentségimádások meghitt csendje, a rászorulókat segítő szeretet, a megszentelt élet sajátos szépsége, lelkisége. Az érdeklődők bepillanthattak a kulisszák mögé is, nyomon követhették a felkészülést és a háttérmunkát. Kiemelt értéke az alkotásoknak, hogy a fiatalok emléket állítottak azoknak a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, akik hittel helytálltak a mindennapokban, illetve akiket a kommunista diktatúra megpróbáltatása, üldöztetése sem tántorított el hivatásuktól, például P. Benedek Fidél, P. Boros Fortunát, Stoff M. Zita nővér, Bálint Albert ferences, a Szilágysomlyón tevékenykedő Cosma nővér, Gedeon Mihály jezsuita testvér, Godó Mihály jezsuita szerzetes, P. Ferencz Béla Ervin ferences szerzetes. A bemutatkozást követően a mentorközösségek képviselői és a tanulók újból felelevenítették közös élményeiket, és a kötetlen beszélgetés további emlékeket, gondolatokat hozott felszínre. Összegzésként elmondható, hogy a mentorközösségek tagjai jó kezdeményezésnek tartották a verseny idei témáját, mert ily módon a résztvevők betekintést nyertek egy-egy szerzetesi közösség életformájába, elgondolkodhattak azon, mit is jelent számunkra a hivatás.

A közvetítésbe időközben bekapcsolódott Böcskei László nagyváradi megyéspüspök üdvözölte a mentorközösségeket, és úgy fogalmazott: – Amikor végignéztem az alkotásokat, kiéreztem belőlük azt, ami az életünkből néha hiányzik: a találkozásban rejlő természetességet. Köszönöm a tisztelendő nővéreknek és az atyáknak, hogy megnyitották kapujukat és szívüket a tanulók előtt.

Az alkotásokat tartalmazó Trello-táblákon a résztvevők, vagyis a tanulók, a felkészítő tanárok és a mentorközösség visszajelzései, a produktumok elkészítése alatt megélt élményei is olvashatók.

Végezetül álljon itt néhány idézet ezekből a vallomásokból: „Azt gondolom, hogy ez a projektnap és a fiatalok munkája egyben misszió is, hiszen ezáltal sokakhoz eljuthat ez a lelkiség és csak a jó Isten a tudója, hogy melyik fiatal életében milyen nyomot hagy ez a találkozás.” (Páll József, P. Leó OFM) „Visszatekintve az egész folyamatra, mély hála van bennem, hogy a diákokat elkísérhettem ezen az úton, az isteni jelenlét kapujához… ahol megérezték azt, hogy Krisztus szeretete őket is sürgeti.” (Benedek Ramóna hitoktató, Nagyvárad) „… együtt játszva tanultunk egymástól, és éreztük a szerető Isten jelenlétét elmélkedéseinkben, tevékenységeinkben, és éreztem, hogy ezek a fiatalok nyitott szívvel fogadják a mi lelkiségünket.” (Főcze Imre Bonaventura ferences testvér) „Jó volt látni, hogy a Hám János csapata is kihívásként élte meg e versenyre való felkészülést. Önállóság és hatékonyság jellemezte munkájukat. A különböző közös pillanatokat pedig nyitott lélekkel szívták magukba.” (P. Pakot Géza SJ)

Az alkotások elbírálására és az eredményhirdetésre február 24-én, csütörtökön kerül sor, erről további tudósítás olvasható.

Sipos Enikő

A fotók az online találkozó, az online bemutatók egyes mozzanatait örökítik meg

2 HOZZÁSZÓLÁSOK