Kolping, ahol családra lelhetünk

2
1797
Kolping zarándoklat. Fotók: Kolping

Egyedülálló a Kolping történetében, hogy kelet-európai ország adja az Európai Kolping Szövetség prézesét. Október folyamán a világjárvány miatt az európai közgyűlést online tartották, ahol Gödri Istvánt, a Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szövetsége és a Romániai Kolping Szövetség prézesét választották az Európai Kolping Szövetség prézesévé. Ezzel tulajdonképpen a Romániai Kolping Szövetség tevékenységét is elismerik. A kinevezés apropóján most bemutatjuk a szövetség történetét és tevékenységét, illetve egy későbbi írásban kitérünk Gödri István életútjára, bemutatjuk, hogy milyen út vezetett az európai prézesi szolgálatig és milyen célokat szeretne ebben a minőségében megvalósítani.

A Kolping története

„Az idők nehézségei megmutatják majd, mit kell tennetek” (Adolph Kolping).

Adolph Kolping 1813. december 8-án született a németországi Kerpenben. Egy juhász negyedik gyermekeként szerény körülmények között élt és cipésznek tanult. Tíz éven keresztül űzte ezt a mesterséget, ily módon megismerve a gyártási folyamatok iparosítása miatt a társadalom peremére szorult mesterlegények nehéz életét. Ennek hatására határozta el, hogy pap lesz. Teológiát tanult, 1845-ben pappá szentelték. A kisiparosok gondjainak ismeretében, a keresztény emberről alkotott kép jegyében úgy döntött, hogy létrehoz egy kölcsönös segítségnyújtáson alapuló egyesületet.

Adolph Kolping 1849. május 6-án Kölnben megalapította a Katolikus Legényegyletet, ilyenképpen megtalálta az egész életét végigkísérő küldetését. A munka és a mindennapi élet terén való folyamatos képzést tekintette a legfontosabb prioritásnak. Munkáját Wilhelm von Ketteler püspök segítette.

Kolping a szükségben levők szövetkezésében látta a személyes és szociális problémák enyhítésének eszközeit. Ezen egyesületek célja az volt, hogy közösséget, otthont, illetve támaszt nyújtsanak e fiatalok számára azon nehézségekkel szemben, amelyek az ipari forradalommal jelentkeztek.

A mesterlegények, inasok folyamatosan úton voltak, hogy munkahelyet találjanak. Számukra a Kolping Házak biztosítottak lelki támaszt és egyben pihenőhelyet. A fiatalok itt olyan közösségre leltek, ahol védelmet, képzési és továbbképzési lehetőséget kaphattak a szakmájukban, támaszt a mindennapi életben és nem utolsósorban lelki felkészítést.

Kolping fáradhatatlanul dolgozott munkája terjesztéséért, ennek eredményeképpen az egyesületek és tagok száma folyamatosan növekedett. Amikor 1865. december 4-én meghalt, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Olaszországban Dél-Tirolban, Belgiumban, Luxemburgban és Hollandiában már összesen 418 legényegylet működött 24 600 taggal.

Az első romániai egyesületek Bukarestben alakultak 1858-ban (Adolph Kolping regiszterében 200-as számmal szerepel), Temesváron 1859-ben és Szeretvásáron 1862-ben.

1927-ben hozták létre a Romániai Katolikus Legényegyletet nagyváradi székhellyel. 1940-ben már 55 egyesület létezett a Bánságban, Erdélyben és Bukovinában. 1948-ban a kommunista hatalom beszüntette az egyesület működését. 1991 után a nyugat-európai tagok hathatós segítségével újraalapították a Kolping-egyesületeket, és különböző projekteket ültettek életbe, amelyek fő célja a közjó és a társadalom peremére szorult emberekkel szembeni szolidaritás.

A Legényegylet megalapításáért és a katolikus egyház szociális doktrínájának úttörőjeként végzett munkásságáért Kolpingot 1991. október 27-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.

Adolph Kolpingot és Wilhelm von Kettelert a 19. század legnagyobb társadalmi reformátoraiként tartják számon, a társadalmi problémákat illető határozott álláspontjukért. Mindkettőjüknek hatalmas szerepük volt az 1891-es Rerum Novarum enciklika kiadásában.

Kik vagyunk?

„Ezt az egyesületet az egyház és a társadalom mezsgyéjére szeretném helyezni” (Adolph Kolping).

Romániai hálózatunk az összes helyi, egyházmegyei, regionális és központi szervezetformájával, Kolping néven vált ismertté. Összefogja a Romániában helyi és regionális szinten működő struktúrákat, 77 helyi egyesületet és mintegy 2 400 tagot számlál. A kölni székhelyű Európai Kolping és Nemzetközi Kolping Szervezet része.

A Romániai Kolping legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést évente egyszer hívják össze, és a regionális, illetve egyházmegyei küldöttek alkotják. A küldöttek száma az illető egyházmegyei/regionális szervezet tagjai számától függ.

Az igazgatótanács a Romániai Kolping vezető szerve, összetétele a következő: lelki vezető (prézes), elnök, alelnök, egyházmegyei/regionális prézesek, elnökök, illetve szavazati joggal nem rendelkező tagok, mint országos titkár, egyházmegyei/regionális titkár, könyvelő, referensek.

A Katolikus Legényegyletek Szövetsége hagyományát folytatjuk, hajtóerőnket pedig az alapítónk eszméi jelentik. Világi szövetség vagyunk, társadalom- és egyházbeli felelősségvállalásunkat a szent evangélium és a katolikus egyház társadalmi tanítása vezérli.

Több területen is tevékenykedünk: egyesületi munka, képzés, ifjúsági programok, szociális szolgáltatások, partnertevékenységek.

Munkánkat tagjaink önkéntes és tisztességes elkötelezettségére alapozzuk.

A Romániára oly jellemző etnikai és vallási sokszínűség eszméjéből kiindulva a Kolping kölcsönös tiszteleten alapuló kezdeményezés, amely minden keresztényhez szólni kíván, mindazokhoz, akikben megvan a jóakarat, hogy a keresztény hitet gyakorlatba ültessék. A Kolping Egyesület nyitott mindazok felé, akik közösséghez akarnak tartozni, akik támaszt keresnek és akik értékeinkkel azonosulni tudnak.

Olyan találkozási helyeket, képzési lehetőségeket teremtünk gyermekek, fiatalok, családok, felnőttek számára, ahol egymástól tanulhatunk és egymás segítségére lehetünk életünk megszervezésében.

Igyekszünk rávenni a tagokat és nem tagokat arra, hogy jó családtagok legyenek, az egyházban aktív keresztényekként tevékenykedjenek, a munkahelyükön elhivatottak legyenek, a társadalom derék polgáraivá váljanak.

Hosszútávú elképzelésünk egy olyan társadalom építése, amelynek alapját a keresztény élet társadalmi alapelvei képezik.

Pillanatképek hétköznapjainkból

Szociális szolgáltatások: a gorzafalvi (Oituz) Kolping Oktatási Központ

Az Oktatási Központ építése 2014 szeptemberében kezdődött, amikor megszületett a döntés, hogy egy olyan központ létesüljön, amely keretet biztosít a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek oktatásához, szociális védelméhez, neveléséhez, valamint a gorzafalvi fiatalok által szervezett önkéntes tevékenységek lebonyolításához.

Konkrét célunk a veszélyeztetett családból (hátrányos helyzetű családok, külföldön dolgozó szülők) származó gyerekek alapvető létszükségleteinek megteremtése (élelem, egészség, biztonság), társadalmi beilleszkedése, ezen kedvezményezettek iskolai és a tanórán kívüli tevékenységeinek lebonyolítása, kísérete, sporttevékenységeken való részvétele.

A 60 gyereket (szociális esetek, de nem csak) foglalkoztató központ szakképzett személyzetet is igényel. Munkatársaink között van egy, a teljes tevékenységet irányító személy, 4 pedagógus, 1 szakács, valamint kisegítő személyzet. Munkájukat 20 önkéntes fiatalból álló csapat támogatja, akik a tanórák után egy jól meghatározott program szerint kapcsolódnak be a központ mindennapjaiba.

Oktatás és képzés: brassói vendéglátóipari gyakorlati Kolping Képző Központ

A brassói Kolping Hotel ad otthont a Romániai Kolping társtámogatásával létrejött Cool Academy-projekt keretén belül megszervezett duális képzésnek. Ez a projekt az első duális rendszerű képzés vendéglátóipari és turisztikai területen. A szakképző osztályok beindítását a szakcégek részéről érkező kereslet alapozza meg. Kihívást jelent a cégek érdeklődésének fenntartása a duális rendszerű szakképzés iránt, valamint az új támogató partnerek beszervezése. A VIII. osztályt végzett diákok, akik ezt az oktatási rendszert választják, egész tanév alatt, 10 hónapon keresztül ösztöndíjat kapnak, havonta legkevesebb 400 lejt, ebből 200-at az állami költségvetésből és 200-at attól a cégtől, akivel az iskola partnerségi megállapodásra lép. Emellett a fiatalok három év alatt elsajátítanak egy szakmát, gyakorlati képzésben is részesülve a partner cégeknél. A képzés végén sokaknak lesz biztos munkahelye és szakmája.

Ezen know-how átadásával szeretnénk Temesváron egy újabb projektet megvalósítani.

Az országos szervezet összesen 3779 négyzetméter beépíthető telket vásárolt a temesvári Gyárvárosban, ahol egy új épület építési munkálatai folynak. Ez lesz a Temesvári Legényegyleti Ház, mivel a Romániai Kolpingot úgy tekintjük, mint az egykori Katolikus Legényegylet utódát, amelynek egykori székhelye ugyancsak a Gyárvárosban volt (1859 alapították Temesváron, és beszüntették 1948-ban a kommunista diktatúra idején).

A projekt a képzési célkitűzéseknek felel meg, amelynek megvalósításáért felelősnek érzi magát a Romániai Kolping Szervezet. Megtalálható lesz benne úgy a képző (kurzusok, workshopok, különböző programok fiataloknak és felnőtteknek), mint a szociális (vidéki fiataloknak, a Kolping Szociális Kantin kedvezményezettjeinek, diákoknak, egyetemistáknak, anyagi gondokkal küszködő személyeknek, inasoknak), és gazdasági komponens is (non-profit szervezetek, állami- és magánszférában dolgozó alkalmazottaknak, kurzusokon, szemináriumokon, workshopokon, konferencián részt vevő személyeknek, valamint családi események színhelye).

Ugyanakkor bentlakás is fog működni a házban vidéki diákok, egyetemisták részére közös konyhával, étteremmel, mosodával, műhellyel ellátva.

Egyesületi munka a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

A Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezete a rendszerváltás után kezdte el újra tevékenységét néhai Harai János kezdeményezésére több, mint 25 éve. 18 helyi Kolping Család (Segesvár, Medgyes, Kézdivásárhely, Négyfalú, Tür, Csíkszentmárton, Marosszentgyörgy, Székelykeresztúr, Csíkszentdomokos, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Zetelaka, Maroshévíz, Lupény, Székelyszenttamás, Gyergyószentmiklós, Csíktaploca és Szászrégen) küldötte szavazta meg 1996-ban, hogy egyházmegyei szervezet is létrejöjjön segesvári székhellyel.

Azóta folyamatos átalakuláson mennek keresztül mind a helyi közösségek, mind az egyházmegyei szervezet, amely jelenleg több, mint 500 aktív tagot számlál a 13 Kolping Családban. A helyi közösségek aktív részesei a plébániai mindennapoknak.

Az egyházmegyei programok túlnyomó részének az Ivói Kolping Szabadidő Központ ad otthont. Itt kerülnek megszervezésre a családos hétvégék, Ivói Kolping Napok, gyermektáborok, az önkéntes munkanapok, lelki hétvégék, valamint az idősebb generációnak szóló 55+ találkozók.

Egyik legkedveltebb egyházmegyei programunk a csíksomlyói zarándoklat, amelyet Szent József, a munkás – a Kolping-mozgalom védnöke – ünnepén, május 1-jén szervezünk meg 2003 óta Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, egykori egyházmegyei prézes kezdeményezésére.

Éves tevékenységeinket a közgyűléssel zárjuk, ahol teret és időt biztosítunk a találkozásoknak, emlékek felelevenítésének, a jövőbeli tervek szövésének, a közös imának és hálaadásnak.

Tánczos Edit

Az írás megjelent a Vasárnap 2021/50-es számának Fókusz rovatában.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK