Erdélyi ferencesek emlékezete – június

0
2202
Bakó Pál és Honfi Adauktusz ötvenéves fogadalomújítása (1996)

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány június hónapban 105 elhunyt rendtagjáról emlékezik meg a déli imaóra keretében. Közülük néhány ismertebb arcot mutatunk be összeállításunkban. Ebben a hónapban a legkorábbi évben elhunyt testvér halála 1684-ben lett jegyezve, míg a legutóbbi júniusi ferences temetésre 2011-ben került sor.

Június 1: Kozma János, P. Demeter, ismertebb nevén P. Döme (1827–1911). Volt definitor, házfőnök, plébános, az úgynevezett „fekete barátok” mozgalom egyik ismert képviselője. Hagyatékában túlnyomórészt a prédikációi maradtak az utókor számára, de olvasható azon kézirata is, amely a dési piactéren felállított millenáris emlékoszlop felavatása alkalmával hangzott el 1896. november 12-én.

Jubiláns papként hunyt el Désen, 1911-ben.

Hegyi Gáspár, fr. Virgil (1893–1969). Udvarhelyszentléleken született, a rendi források szerint: szerény, jó ökonómus, a munkában serény testvér volt, aki a Magyar királyi 22. honvéd gyalogezred kitüntetettje. A kitüntetési dokumentumában a következő olvasható: „Az 1916. június hó 9-én Zubrecz község mellett vívott ütközetben, midőn az ellenség a saját állásokba beült s a hátralevő utakon visszamenekülő gyalogosok és huszárok rémhíreket költve a rendet megzavarták s nagy kavarodást idéztek elő, − Hegyi Gáspár − lélekjelenlétét megtartva, kötelességét nem tévesztve szem elől s az ezredtörzs tiszti étkezését a legrövidebb idő alatt szállította ki, miáltal bátorságát, kötelességtudását és pontos szolgálatteljesítését fényesen bebizonyította.” Életének 76. évében, szerzetességének 49. évében hunyt el Esztelneken, 1969-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 5: Zsombory Dezső, P. Sámuel (1914–1989). Kiváló szónok, számos lelkigyakorlat buzgó vezetője volt. A kommunizmus idején húsz éven át Kudzsiron szolgált plébánosként, ugyanott, a kórházban érte hirtelen a halál, életének 76., szerzetességének 55., papságának 50. évében, 1989-ben. Székelykeresztúron temették el. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 15: Harnisch Ferenc, P. Ernő (1916–1999). Példaértékűen, 46 éven át volt hűséges őre a máriaradnai kegytemplomunknak, közben az akkori kommunista rendszer áldozataként hitéért és rendi hűségéért három évre a nagyenyedi börtönbe zárták. Az ő radnai szolgálati évei alatt tüntette ki az Apostoli Szentszék a kegytemplomot „Basilica Minor” titulussal, 1992-ben. Ernő atya nem csupán rendtársai részéről örvendett nagy megbecsülésnek, de püspökök és egyházmegyés papok is szívesen keresték fel, kérve lelki tanácsait.

Hosszas, de türelemmel viselt betegség után, imádságos szívvel hunyt el, életének 83., szerzetességének 65., papságának 59. évében Máriaradnán, 1999-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 20: Biró Gergely, P. Lőrinc (1880–1946). Titkár, házfőnök, definitor. Elöljárói 1922-ben kiküldték az Amerikai Egyesült Államokba az ottani magyar katolikus hívek lelki gondozása érdekében. Ott több más ferences testvérrel együtt számos megvalósítás fűződik nevéhez: magyar nyelvű plébániai közösség létrehozása, az Amerikai Csíksomlyó kialakítása, az Amerikai Magyarok Vasárnapja című újság több évtizeden át való kiadása, saját kolostor és nyomda fenntartása.

Életének 66., szerzetességének 49., papságának 44. évében hunyt el Youngstownban (Ohio, USA), 1946-ban.

Kristó Gábor, P. Modeszt (1885–1952). Okleveles tanító, hitoktató, többször volt házfőnök, népmissziós a két világháború közötti időszakban, hosszas türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 67., szerzetességének 51., papságának 44. évében Désen, 1952-ben.

Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 21: Dunai Ferenc, P. Anicét (1929–2011). Korábban temesvári egyházmegyés papként szolgált, állomáshelyei közé tartozott: Bélfenyér, Arad, Pécska, Iratos, Simonyifalva, Szentmárton, Arad − minorita templom. A kommunizmus idején (1987-ben) titokban belépett a ferences közösségbe, ahol Dés, Fogaras, Brassó, Vajdahunyad, Déva, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Máriaradna híveit szolgálta.

Anicét atya életének 82., szerzetességének 23., papságának 50. évében hunyt el Désen, 2011-ben.
Hagyatéka a személyes iratai, levelezései, fényképei, egykori teológus hallgatói jegyzetei mellett több doboznyi prédikációt is tartalmaz.

Június 23: Honfi Imre, fr. Adauktusz (1921–2002). Székelyhodoson született, a visszaemlékezések szerint egy nagyon sokoldalú és szerethető, jámbor testvér volt, aki példaadó módon látta el feladatait szakácsként, orgonistaként, sekrestyésként, de még kertészként is a gyógynövények különös ismeretének köszönhetően. Imádságos lelki élete és derűs embersége miatt nagyon sokan kedvelték.

Életének 81., szerzetességének 59. évében halt meg Marosvásárhelyen, 2002-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai és fénykép található.

Június 25: Mihály György, fr. Brunó (1893–1977). Élete nagyrészét szakácsként töltötte több közösségben. Az emlékezések alapján szerény és imádságos szerzetes volt, aki életének 84., szerzetességének 50. évében a kőrösbányai közösségben hunyt el, 1977-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Dr. Bálint Albert, P. Szalvátor (1911–2003). Az egyháztörténelem doktora – kommunista diktatúra idején tízévnyi kényszerlakhely után három évet töltött börtönben. Nagy tudással párosuló egyszerűsége és bölcsessége miatt nagy tiszteletnek örvendett. Nagy szerepe volt a kommunista államhatalommal való együttműködés miatt kiközösített papok visszafogadásában lelkigyakorlatvezetőként és gyóntatóként.

Életének 92., szerzetességének 76., papságának 70. évében hunyt el Désen, 2003-ban. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai, kéziratai, levelezései és fényképei találhatóak.

Június 26: Dr. Imets Izrael Ince, P. Károly (1885–1967). A kánonjog doktora, teológiai tanár, magiszter, házfőnök, definitor, ex-miniszter provinciális, vizitátor, börtönt szenvedett. Nyugdíjas korban, jubiláns papként, szívelégtelenségben hunyt el Szatmárnémetiben életének 82., szerzetességének 65., papságának 60. évében, 1967-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 28: Mihály István, fr. Kamill (1903–1973). Példás életű szerzetes, szakács, orgonista, képzett énekesi talentumokkal rendelkezett a barátságos természete mellett. Szívelégtelenségben, de derűs lélekkel hunyt el Esztelneken életének 69., szerzetességének 44. évében, 1973-ban. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Június 29: Bálint Dénes, fr. Illés (1908–1982). Hűséges és lelkiismeretes ferences, akiről mint serény munkásról is emlékezik a rendtartomány halotti anyakönyve. Életének 74., szerzetességének 47. évében hunyt el az algyógyi szanatóriumban. A szászvárosi temetőben temették el 1982-ben. Hagyatékában a rendi belépéshez szükséges iratai találhatóak.

Összeállította: Jonica Xénia