Pünkösdi ajándék (2) – Értelem Lelke

0
1664
Fotó: Myriams-Fotos/Pixabay.

A Magyar Katolikus Lexikon megfogalmazása szerint az értelem az embernek az a megismerő, szellemi és spirituális képessége, amely segít felfogni és megérteni az igazságot.

Szent Tamás ismeretelméletében Az igazságról (De veritate) című művében (q.X és q. XV), valamint a Summa Theologiae első kötetében (q.79.; q.84-89) különbséget tesz a ratio és az intellektus között. Fejtegetése szerint, amíg az intellektus az intelligenciát, logikát, tudást, az elmét és a felfogóképességet foglalja magában, addig a ráció maga az értelem, a józan ész. Tehát Szent Tamás két különböző funkcióját különbözteti meg az értelemnek, és hangsúlyozza, hogy az emberi értelem alapvetően spekulatív, és ezen alapulva terjed ki a gyakorlati valóságra. Az értelem ugyanis elsősorban az igazság szemlélésére rendeltetett, ugyanakkor az emberi, vagyis erkölcsi cselekedetek miatt az értelem a megismert valóságot gyakorlatba, cselekvésbe ülteti át.

Az Újszövetségben az értelem fogalma 24 helyen fordul elő, amelyből 21 a páli iratokban található (vö. Keresztyén bibliai lexikon – Arcanum Kézikönyvtár). Szent Pál a keresztény tanítást megkísérelte a hellén környezetbe áttáplálni, s ehhez szembe kellett néznie a görög gondolkodásban oly fontos szerepet játszó nousz fogalommal. Másrészt, az előzőekből adódóan, ő kísérelte meg a hit és az értelem kapcsolatának tisztázását. Ennek során nem vette át a görög gondolkodás megoldását, de felhasználta annak fogalmait és kérdésfelvetését az evangéliumi tanítás szolgálatában. Pálnál a nousz az Írás, az igehirdetés és ennek alapján Isten üdvakarata megértését jelenti.

Jézus mennybemenetele előtt ráleheli az apostolokra a Szentlelket. Lukács evangélista leírja, hogy abban a pillanatban megvilágosította értelmüket, hogy értelmezni tudják az írásokat (Lk 24,45, KEK 108). Az értelem megvilágosodásának, azaz az értelem ajándéka vételének pillanatától Péter megváltozik, már nem fél a zsidóktól, hanem a Szentlélek kiáradása után feláll, és a jelenlevőknek megmagyarázza a történteket. Ez a változás annak köszönhető, hogy az értelem megvilágosodásának pillanatában a bukott természet újjászületik. És ki az közülünk, aki erre nem vágyakozik?

Közösségünk naponta a déli imában így imádkozik az Értelem lelkéért: „Értelem lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, adj az igazságok megértésén felül érzéket is egyházad szelleme iránt és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől.”

Amikor az értelem lelkéért imádkozunk, akkor a Szentlélek eme ajándéka által megadja azoknak az élethelyzeteknek a megértését, amelyekben éppen vagyunk. A Szentlélek által megvilágosított értelem számára lehetségessé válik, hogy az egész lényünk és szellemünk, a lelkünk és testünk minden egyes helyzetben összhangban legyen Istennel. Az értelem lelke megőriz a hitbeli tévedésektől, segít megérteni a kinyilatkoztatott igazságokat és megerősít, hogy az egyházhoz és annak tanításához hűségesek maradjunk.

Összeállította: Imre Edit SSS