Kovács Gergely érsek Sepsiszentgyörgyön megnyitotta a család évét

0
2123
Kovács Gergely érsek a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúünnepén nyitotta meg a főegyházmegyei család-évet és a Szent József-évet március 19-én. Fotó: Horváth Szilveszter

Tavaly, december 8-án Ferenc pápa különleges Szent József-évet hirdetett. Majd december 27-én arra buzdított, hogy szegezzük tekintetünket a Szent Családra, Jézusra, Máriára és Józsefre. Meghívott, hogy állítsuk szemünk elé a házastársi és családi szeretet eszményét és épp a mai naptól, március 19-től kezdődően egy teljes évet szenteljünk az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás elmélyítésének, amely a családban megélt szeretet öröméről szól. Ezt szeretnénk tenni most, amikor Szent József alakját és a családi szeretet eszményét állítjuk példaképül híveink elé — mondta Kovács Gergely érsek a szentmise rendhagyó bevezetéseként. Az ünnepi eseményről Józsa Zsuzsanna számol be, majd a főpásztor ünnepi szentbeszédét olvashatják.

Felemelő és reményt adó, ünnepi búcsús szentmisével nyitotta meg dr. Kovács Gergely érsek Sepsiszentgyörgyön a belvárosi Szent József-templomban a család évét március 19-én, Szent József ünnepén. A kettős eseményen részt vett a kerület papsága mellett Antal Árpád-András polgármester és Tamás Sándor, a Megyei Tanács elnöke. Zenei szolgálatával a Simon Balázs kántor által vezetett Szent József Egyházi Kórus színesítette a liturgiát. A szentmisén háromszéki családok szolgáltak: az olvasmányokat és a könyörgéseket olvasták, majd különböző szimbólumok segítségével megjelenítették a házasság szépségeit, amelyre a főpásztor áldását kérték. A szentmise elején Szabó Lajos kanonok, a Szent József-templom plébánosa örömmel üdvözölte Erdély harmadik érsekét, aki hazajött, hogy híveivel együtt imádkozva köszöntse Szent Józsefet, s egyben megnyissa a család évét. Kiemelte az ünnepi esemény kettős jelentőségét: az egyházközség búcsúját és azt, hogy együtt hozhatjuk Isten elé családjainkat. „Imádkozzunk együtt, hogy a búcsú kegyelmeit elnyerhessük!” – zárta köszöntőjét. Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere is üdvözölte a vendéget a város nevében: „Néhány napja ünnepeltük az 1848-49-es szabadságharc évfordulóját, amikor arról beszéltünk, hogy bármi is jöjjön, mi azt üzenjük a világnak, hogy a mi szabadságharcunkat nem lehet bezárni, hogy a lelkünkben mi döntjük el: rabok legyünk vagy szabadok. Egy éve áll immár az őrhelyen Márton Áron püspök nyomdokaiba lépve éber figyelemre és megsokszorozott munkára elkötelezve. És bizonyára az Ön számára is nehéz év, rendkívüli esztendő volt ez, akárcsak a hívek számára Erdély-szerte. Mégis, az egy évvel ezelőtti húsvéti üzenete jár a fejemben, amikor azt mondta, mi döntjük el, hogy ezt azil időszakot túléljük vagy feltámadunk belőle és így egy új időszámítás kezdődik az életünkben. Hirtelen ezek az üzenetek egybecsengenek: a kételkedés és a félelem rabsága helyett a hitet, a szabadságot választani, külön utak helyett együtt menni, egymásban azt keresni, ami összeköt és közösségünket megerősíti, talajunkat szilárdítja. Hálásak vagyunk a mai látogatásáért, hiszen valahogyan ez is Márton Áron szellemiségét juttatja eszünkbe, aki szerette és ismerte is a rábízottakat. Köszönjük, hogy imádkozik városunkért és közösségünkért. Isten óvja életét és munkásságát!”

Kovács Gergely érsek megköszönte Szabó Lajos plébánosnak, hogy meghívta a búcsúra és támogatta az egyházközség az ünnepet. Kiemelte Ferenc pápa azon indítványát, hogy szemünk elé helyezzük a szent családot, s egy teljes évet szenteljünk a családoknak. Örömmel hallotta, hogy több száz család imádkozik a nagyböjti időben, és az imába több pap is bekapcsolódott. Ugyanakkor Háromszéken lètezik a nagycsaládos kártya is, ami feljogosítja a három gyereknél nagyobb családokat különböző kedvezményekre. A főpásztor szentbeszédében Szent József hét tulajdonságára reflektált (beszédét alább olvashatják).

A szentmise egyik megható mozzanata volt, amikor a Tölgyesi házaspár az áldozati adományok felvitele előtt Istennek ajánlotta a család életének néhány fontos elemét, amit szimbolikusan egy-egy tárggyal szemléltettek. „Az asztal – nemcsak testünk táplálékának helye, a család legmeghatározóbb színhelye. Az együtt étkezések, őszinte megosztások és beszélgetések segítenek megélni a családi összetartozásunkat. A Szentírás – az Istennel való élő kapcsolat, közösség jele, amelynek olvasása megújítja családjaink egységét. Isten az ő igéje által táplálni akarja lelkünket, irányt mutat és cselekvésre késztet. Az égő gyertya arra figyelmeztet minket, keresztény családokat, hogy Krisztus fényének a hordozóivá kell lennünk. A házasság szentségi voltából fakadóan arra kaptunk hivatást, hogy a megszentelődést szolgáljuk a családban, az egyházban és a társadalomban. A házasságkötéskor kapott feszület – amikor a családi házunk falára kitett feszületre nézünk, jusson eszünkbe: a házasság szentségében, a férfi és nő szerelmében Krisztus van benne. Jézus társul szegődött mellénk, számíthatunk a segítségére. A labda jelképe a játéknak, amely vidámságot hoz a szívekbe. Összekapcsol gyereket a gyerekkel, gyereket a felnőttel, felnőttet a felnőttel. A játék mint felszabadító erő. Segítségével megakadályozhatjuk, hogy szakadékok alakuljanak ki a családok generációi között. A kenyérrel és borral mi magunkat is az Istennek ajándékozzuk. Felajánljuk neki családi életünk örömeit, nehézségeit, erőfeszítéseit és áldozatvállalásainkat. Felajánljuk neki gyengeségeinket, hogy nagy dolgokat cselekedjen általa. Amikor Isten a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé változtatja, minket is átalakít, jobbá tesz.”

A szentmise végén a házigazda plébános, Szabó Lajos kanonok megköszönte az érseki jelenlétet és a háromszéki családok nevében Kovács Gergelynek adományozták az oltárt díszítő szent család-képet. Ugyanakkor köszönetet mondott a város szülöttének, Szénégető István családpasztorációs referensnek is a segítségnyújtásért; Sajgó Balázsnak, a Caritas lelki igazgatójának, aki a három napos előkészületet tartotta; a paptestvéreknek, a polgári vezetőknek, a kórusnak. Az érseki áldás után az ünnepi búcsús rendezvény a magyar és a régi székely himnusz, majd a pápai himnusz eléneklésével zárult.

Józsa Zsuzsanna

Kovács Gergely érsek ünnepi homíliája

Szent Józsefről szinte mindenki tud mondani valamit. Legalább annyit, hogy ács volt (Mt 13,55), Mária jegyese (Mt 1,18; Lk 1,27), „igaz ember” (Mt 1,19). A Szent József-év meghirdetésekor Ferenc pápa egy apostoli levelet is közzétett, amely e szavakkal kezdődik: Patris corde (Apai szívvel). Így szerette József Jézust: apai szívvel. Szent József nagysága abban áll, írja a szentatya, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Ferenc pápa Szent József apaságának hét vonását sorolja fel, ezekre szeretnék szentbeszédemben reflektálni.

1. Szent József szeretett apa. Önmagát, életét, munkáját teljesen családjának szentelte. Mégsem lett frusztrált, nem égett ki, mert életét nem önfeláldozás­ként, hanem önajándékozásként kell szemlélnünk. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándéko­zásából születik. A családban, de a papi vagy szerzetesi hivatásban is. Ahol nincs önajándékozás, hanem csak pusztán önfeláldozás, akkor a szeretet szépsége és öröme helyett boldogtalanságot, szomorúságot és csalódottságot fogunk tapasztalni.

2. Szent József gyengéd apa. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengédségét: „Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt” (Zsolt 103,13). Sokszor gondoljuk úgy, hogy Isten csak a jó és erős oldalunkra számít, holott nem egyszer gyenge­ségünk ellenére, sőt azon keresztül valósítja meg terveit. Meg kell tanulnunk elfogadni gyarlóságunkat. Épp gyengédséggel kell hozzányúlnunk ahhoz, ami törékeny bennünk. József is aggódik, de példája azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hitben az is benne van, hogy Ő félelmeinken, gyarlóságainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. Ne féljünk Istenre bízni életünk hajójának kormányát, ne akarjunk mindent ellenőrzésünk alatt tartani.

3. Szent József engedelmes apa. Józsefet felzaklatja Mária emberileg érthetetlen áldott állapota. De hisz az angyal szavának, amelyet álomban kap – „Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van” –, és amikor felébredt, úgy tett, ahogy az Úr angyala megparancsolta neki (Mt 1,24). Nem tudjuk, hogy mit fed az, amit az evangélista álomként ír le, de József engedelmeskedett és megmentette Máriát. Akkor is engedelmeskedik, amikor az angyal megparancsolja neki, hogy Máriával és Jézussal meneküljön Egyiptomba (Mt 2,13). Felkelt, még éjnek idején fogta a gyermeket és anyját, és elment Egyiptomba (Mt 2,14-15). Ott pedig bizalommal és türelemmel várta az angyaltól a megígért értesítést arról, hogy visszatérhet hazájába, majd ismét habozás nélkül engedelmeskedik: „Felkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment” (Mt 2,21). Szent József nem tesz fel kérdéseket, nem nézi a nehézségeket, melyekkel szembe kell néznie: engedelmeskedik.

4. Szent József elfogadó apa. Elfogadja Máriát anélkül, hogy előzetesen feltételeket szabna. Bár nincs birtokában minden információnak, mégis Mária jó hírnevének és életének érdekében dönt. Nem magyarázatokat kér és keres, hanem elfogad. Életünkben gyakran történnek olyan események, amelyeknek nem értjük a jelentését. Első reakciónk esetenként a csalódás és a lázadás. József félreteszi az okoskodást, elfogadja a történéseket. Ha nem békülök meg élettörténetemmel, akkor a következő lépést sem tudom megtenni. Az elfogadás által nyilvánul meg az Istentől kapott erő életünkben. Pál apostol mondja: „Tudjuk, hogy minden javukra szolgál azoknak, akik szeretik Istent” (Róm 8,28). Szent Ágoston pedig hozzáteszi: „az is, amit rossznak mondunk”.

5. Szent József teremtő bátorságú apa. Isten Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jött a világra. Rászorult József védelmére, gondozására, nevelésére. Isten bízik ebben a férfiban, csakúgy, mint a Szűzanya. József nemcsak meg akarja menteni Mária életét, hanem folytonosan gondoskodni fog róla és a gyermekről. A megpróbáltatások közepette teremtő bátorságú apa. Nehézség esetén meg lehet állni, be lehet dobni a törülközőt, vagy lehet próbálkozni valahogy. Időnként viszont épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Teremtő bátorság. Nem egyszer érezhetjük úgy, hogy Isten nem segít rajtunk. Ez azt jelenti, hogy elhagyott volna minket – vagy azt, hogy bízik bennünk? Bízik abban, amit eltervezhetünk, kitalálhatunk, megtehetünk.

6. Szent József dolgozó apa. Ács volt, aki becsületesen dolgozott, hogy családja megélhetését biztosítsa. Jézus tőle tanulta meg annak értékét és örömét, hogy az ember a saját munkájával megkeresett kenyeret eszi. A munka lehetőség az ember képességeinek kifejlesztésére, hogy a közösségépítés szolgálatába állítsuk azokat. A munka lehetővé teszi önmagunk megvalósítását. Az a személy, aki dolgozik, bármi legyen is a feladata, magának Istennek a munkatársa, és bizonyos mértékben a körülöttünk lévő világ teremtője is. A munka elvesztésének veszélye a koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben csak fokozódott. Az a család, ahol nincs munka, jobban ki van téve nehézségeknek, sőt a felbomlás kísértésének is. Kérjük Szent Józsefet, a munkást, hogy egyetlen ember, egyetlen család se legyen munka nélkül!

7. Szent József árnyékként kísérő apa. József Jézus irányában mintegy a mennyei Atya földi árnyéka: őrzi, védi őt, sosem szakad el tőle, szüntelenül kíséri lépteit. Apává nem születik, apává válik az ember. Azáltal, hogy felelősséggel törődik gyermekével. Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezeti az élet megtapasztalásába, a valóságba. Ne tartsd meg magadnak, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon! Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben apaságot gyakorol irányában.

Százötven év telt el azóta, hogy Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án Szent Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította. A Szűzanya után egyetlen szent sem foglal el annyi helyet a pápai megnyilatkozásokban, mint Szent József. Az általunk szeretett, közkedvelt, jól ismert szentek sorában vajon hányadik helyen áll? Szoktuk kérni a közbenjárását? Szoktunk imádkozni Szent Józsefhez?

Imádkozzunk Ferenc pápával: Üdvöz légy, Megváltó őrzője,Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát; Mária beléd vetette bizalmát; Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól!Ámen.