Teljes búcsút nyerhetnek a rózsafüzért együtt imádkozó családok is a Szent József-évben

0
3284
Illusztráció • Pixabay

Dekrétumot tett közzé az Apostoli Penitenciária, amelyben a Ferenc pápa által bejelentett Szent József-évre szóló különleges búcsúk ajándékát ismertetik.

Az Egyháznak Szent Józsefbe, Jézus hatalmas védelmezőjébe vetett bizalmát szeretné megerősíteni Ferenc pápa a Szeplőtelen fogantatás ünnepén meghirdetett, 2021. december 8-ig tartó évben, valamint, hogy a hívők napról-napra Isten akaratának tökéletes teljesítésében tudják megerősíteni hitéletüket Szent József példája nyomán. A Názáreti Szent Család fejének segítségét elnyerve minden hívőnek „legyen lehetősége tenni azért, hogy az imádságok és jó cselekedetek által korunk súlyos emberi és szociális megpróbáltatásai közepette megerősítésre és megnyugvásra találjon” – áll a dekrétumban.

A teljes búcsú elnyerésére alkalma van azoknak a híveknek, akik a szokott feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József-év folyamán élnek az Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis:

 • Szent József, a valódi hittel teli férfiú arra hív bennünket, hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk meg hűségünket az imádságban, tudjuk meg hallani az Istent és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint.
  Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan  – legalább egy napos – lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről.
 • Az Evangélium Szent Józsefet úgy jellemezi, mint „igaz embert” (vö. Mt 1, 19): ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a szív és lélek legmélyén található”, valamint az Isten misztériumának részese, és ezért kiváló pártfogója a belső fórumnak. Arra késztet bennünket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a saját feladataink révén megvalósuló kötelességteljesítés értékét. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, „a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be”.
  Ezért mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.
 • Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a Názáreti Szent Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelő atyja.
  Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közösség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyerhető a rózsafüzérnek a családban, illetve a házastárssal való imádkozása révén.
 • Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Munkás Szent József ünnepét „azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvények számára, melyek alapja a javak és jogok egyenlő elosztása”.
  Ezért mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket naponta Szent József védelmére bízzák. Illetve mindazok a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki számára nagyobb méltóságnak örvendjen.
 • A Szent Család Egyiptomba menekülése „megmutatja számunkra, hogy Isten ott van, ahol az ember veszélyben forog; ott, ahol az ember szenved; ott, ahol menekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasítást és az elhagyatottságot”[4].
  Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát (a latin rítusban); vagy elvégzik egészben vagy részben Szent József akathisztoszát (bizánci szertartás szerint); illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot, amely valamelyik liturgikus hagyomány sajátja.

Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó egyetemes védelmét újra hangsúlyozva, a fent felsorolt lehetőségeken kívül, az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére (pl. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József! kezdetű ima). Különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány szerint), illetve minden hónap 19-én, és minden szerdán, mely a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.

A dekrétum teljes terjedelmében ITT olvasható (és letölthető).

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket.Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentjének tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

Forrás: liturgia.hu