Az erdélyi ferencesek féléves krónikája

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának krónikája – 2020 első féléve

1
2949
Erdélyi ferencesek

Isten áldását kérve szerzetesi és lelkipásztori tevékenységük hű végzésére, a hívek hitükben való megerősödésére, a Mária-tisztelet jelentőségének emelésére – ezekkel a gondolatokkal, imákkal indították az évet az erdélyi ferencesek. Ehhez kérték a Szűzanya közbenjárását, hogy életük, mindannyiunk élete és tevékenysége eredményes legyen. És bár kora tavasztól kezdődően üresek voltak a templomok hosszú heteken át, mégis, láthatatlanul is jelen voltak a hívek Isten házában. Az otthonokban meggyújtott gyertyák, az elsuttogott imák, az online térben követett szentmisék a lélekben való jelenlétről szóltak akkor is, ha a padok üresen álltak. Csöndes időszak volt ez, amelyre nem így vágytunk. Mégis, az elmúlt hónapok nagy ajándéka volt az Isten felé fordulás e különös, otthonokban, szívekben történő megélése, mert a bezártság egy ajtót is nyitott számunkra: nyitott lett a szívünk és lelkünk; és Ő mindenhol jelen van, ahol a szeretet uralkodik. 

A ferences testvérek a járványhelyzet ellenére, ha nem is személyesen, de imádságok, pozitív gondolatok, biztató szavak közvetítésével online térben is segítették mindazokat, akiknek nyitott volt a szívük, akik vágyták Krisztus szavait. Az alábbiakban azokról a fontosabb eseményekről, ünnepi alkalmakról olvashatnak, amelyek az erdélyi ferences templomokban zajlottak az elmúlt hónapokban.

Az év első hónapjai a csíksomlyói kegytemplom életében

Az események sorát a január 4-i elsőszombati Mária-köszöntő indította. A szentmise bevezetőjében fr. Urbán Erik tartományfőnök kiemelte: „Összegyűltünk, mert érezzük, hogy az új évben is kérni akarjuk a jó Istennek az áldását. Nem akarunk semmit a jó Isten nélkül tenni, és amit teszünk, amit tenni akarunk, arra a jó Isten áldását akartuk kérni.”Házszenteléssel folytatódott a csíksomlyói rendház ünnepi alkalmainak sora, amelyet január 6-án tartottak. Székelyudvarhelyről és Esztelnekről csatlakoztak a rendi testvérek, és együtt ünnepelve tartották meg a házszentelés szertartását, imádkozva és énekelve a kápolnától az ebédlőig, végigjárva a lakószobákat. Az ebédlőben ünnepélyes könyörgést mondott a szertartást vezető fr. Szilveszter, majd áldást adott a rendházra és a benne lakókra.

Minden esztendőben már január hónapban gondolnak a ferencesek a pünkösd hagyományos megünneplésére. Ennek első mozzanataként ekkor választották ki az ez évi mottót: „A Szentlélek száll rád!” (Lk 1,35), majd az ünnepi szónok meghívásáról döntöttek. „Közösségünk ebben az évben az újonnan püspökké szentelt és a gyulafehérvári érseknek kinevezett Msg. Dr. Kovács Gergely érsek urat kérte fel és hívta meg a pünkösdszombati ünnepi szentmise végzésére és a szentbeszéd megtartására. Az érsek atya elfogadta a felkérést” – fogalmazott fr. Albert Leander templomigazgató.

Január 29-én a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) küldöttsége és fr. Böjte Csaba látogatott el Csíksomlyóra, hogy onnan hívják a székelyeket a kongresszusra. A 2020-as évet az Eucharisztia évének nyilvánították a gyulafehérvári főegyházmegyében, amelynek célja előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását az Eucharisztia fényében, mottója pedig: „Minden forrásom belőled fakad!” Az Eucharisztia évének megnyitása Gyulafehérváron történt 2019 adventjének első vasárnapján.

*

Február 1-jén megtartották az elsőszombati Mária-köszöntőt. A szentmisét fr. Albert Leánder mutatta be, a szentmise elején pedig megszentelték a gyertyákat, és közösen imádkoztak a szentelendő érsekért és a papi, szerzetesi hivatásokért. A hónap második napján a megszentelt élet napját ünnepelték.

Február 11-én a betegek világnapja volt, amelyen ünnepi szentmisét mutatott be Tamás József segédpüspök fr. Urbán Erik provinciális és több pap koncelebrálásával. A szertartás végén P. Urbán Erik atya köszönetet mondott a püspök úrnak a szentmise elvégzéséért, a koncelebráló papoknak és a gyóntatóknak, hogy közreműködtek a hívek lelki gondozásában.

*

Február 16-án a kegytemplomban mutatták be Puskás Ferenc P. Hugolin ferences atya Parasztbölcsesség című könyvét, amely a kolozsvári Verbum Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet a szerző 1941-ben megjelent Ilyen az élet című kötetének anyagán kívül folyóiratokban közölt, illetve kéziratban fennmaradt novelláinak, karcolatainak füzérét tartalmazza. A kötetet Daczó Katalin szerkesztette, közreműködött: Laczkó-Albert Elemér.

*

Március 7-én Marián testvér a Mária-köszöntőn az irgalmasság testi cselekedeteire buzdított, és elmondta, hogy életünkben a Mennyei Atya az a minta, amelyet követnünk kell.

Ne siess, ülj le, nézz körül… – lelkigyakorlat Csíksomlyón

Március 2–6. között a csíksomlyói kolostorban évi lelkigyakorlatot tartottak „Ne siess, ülj le, nézz körül, adj időt, érkezz meg, akkor se csodálkozz, ha sokkal többet találsz, mint amiért jöttél”mottóval, amelynek moderátora fr. Urbán Erik provinciális volt. Naponta két elmélkedés volt a következő témákkal: Jót akarni valakinek és ugyanakkor meghagyni annak a szabadságát; Szégyenkezés és önbizalom feszültsége; Kiábrándulás és lelkesedés feszültsége; Félelem és remény feszültsége; Hűtlenség és hűség; Önhittség és szerénység; Felelősség, felelősségvállalás; Kitartás. Az esti szentmiséken a híveknek tartott lelkigyakorlatos beszédek hangzottak el.

Online térben Csíksomlyón

Márciusban világszerte egy új vírus terjedt el: az új típusú koronavírus. Ezért betiltották a közösségi gyülekezést, így a templomi istentiszteletre való gyülekezést is. Március 15-én, a járvány miatt zárt templomban csak 50 személy vehetett részt a szentmisén. Március 17-én már csak a téren kapcsolódhattak be a kihangosított templomi szentmisébe. A templom üres volt. Március 18-tól naponta közvetítették a szentmiséket a ferencesek; és a templom továbbra is üres maradt… Március 22-től már a térre sem szabadott menniük a híveknek, március 25-től pedig csak „szolgálati igazolvánnyal” járhattak az utcán az emberek, a 65 éven felülieknek korlátozták a lakáselhagyási lehetőségüket. Így templomi szolgálaton kívül nyitva lehetett a templom, de a hívek nem látogathatták Isten házát… És mivel a hívek nem vehettek részt a szentmiséken, igyekeztek a ferencesek is minden nap közvetíteni a szentmiséket YouTube-csatornájukon, akik pedig személyesen megkeresték őket, azoknak kiszolgáltatták a szentségeket.

Április 4-én a testvéri közösség a helyi plébánossal, Ft. Göthér Gergellyel megtartotta az elsőszombati hagyományos szertartást, amely szentségimádással kezdődött Puvák Marián testvér vezetésével, a szentmisét fr. Böjte Mihály celebrálta. A prédikációban fr. Mihály kiemelte, hogy ilyen rendkívüli időkben is Jézus ott van a családi közösségben, ahol időt szentelnek a lelkiekre, és ott van a találékony családi szertartásokban, a lelkipásztorok találékony munkájában. Az imádságot követően égő gyertyával a kezükben felvonultak a kegyszobor elé a testvérek, így pótolva a kegytemplom előtti körmenetet, ahol elimádkozták a Szűzanyához könyörgő imájukat, majd Leánder testvér befejező áldást adott az imádkozókra.

Különös böjti időszak előzte meg idén a keresztény világ legnagyobb ünnepét. Virágvasárnap, a szentmise előtt barkaszentelést tartottak a ferencesek az üres kegytemplomban. A Passiót egy kis kórus énekelte a kántor vezetésével. Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton megtartották az előírt sajátos szertatásokat, ugyancsak az üres templomban. Nagyszombaton a húsvéti gyertyát a kórus alatt áldották meg, és kis körmenet formájában vitte előre az oltárhoz fr. Leánder, közben énekelve háromszor: „Krisztus világossága”. Az oltárnál pedig elénekelte a húsvéti öröméneket.

Április 12-én, húsvét vasárnapján eledelszentelést tartottak a kegytemplomban. Gondolatban, szándékban odacsatolva a hívek otthonukban előkészített ételét is. Április 14-én, kedden kezdetét vette a Szent Antal-nagykilenced.

*

Május 2-án elsőszombat volt. A szentmisét, a rózsafüzér végzését és a Szűzanyához végzett körmenetet és imádságot az április 4-én tartott elsőszombat szerint végezték a kegytemplomban. Május 9-től 16-ig a kegytemplomban volt a vándormonstrancia, délelőttönként kitették a szentséget, és csendesen imádták az Urat.

A hónap 20. napján volt a kegytemplom örökös szentségimádási napja: az Oltáriszentséget fél 10-kor kihelyezték imádásra este fél 6-ig. Az Oltáriszentség szentmisén kívüli tiszteletének, a szentségimádásnak felbecsülhetetlen értéke van az egyház életében. Ez alkalommal is hasznos eszköze volt hitünk még jobb elmélyítésének, megtisztításának és megélésének.

Pünkösd a ferenceseknél

Ebben az évben a ferencesek arra kellett kérjék a híveket, hogy szívükben zarándokoljanak! Felhívásukat meghallgatták és kevesen zarándokoltak el a búcsúra. A programokat online és a televízió képernyőjén közvetítették a következő program szerint: pénteken 18 órától búcsúnyitó szentmise hangzott el, amelyet kihangosítottak a templom előtti térre, 19–22 óra között virrasztás volt, az eseményekbe pedig a hívek a csiksomlyo.ro oldalon kapcsolódhattak be. Pünkösdszombaton 10 órától imádságos felkészülés volt a búcsús misére. A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanárai, Tamás Levente igazgató, Simó Gáspár, a gimnázium lelkésze, a szervezők és az erre kiválasztott, népviseletbe öltözött végzős diákok – Balog Ferenc, Kecskés Csaba és Miklós Ervin – körmenetet képezve kivitték a labarumot a Hármashalom-oltárhoz. 16 személy volt a kísérőcsoportban, illetve két ferences atya, fr. Srádi Benjamin és fr. Pantea Tibor. 12.30-tól az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek, a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora mutatta be a kegytemplomban. A szentmisét élőben közvetíti a Duna TV, az Erdélyi Mária Rádió, továbbá bekapcsolódhattak a kegyhely honlapján, illetve a templom.ro-n, valamint a SzeredApp mobiltelefonos alkalmazás segítségével is a hívek. Az ünnepi szentmisére liturgikus füzet is készült, amely tartalmazta a szentmise énekeit és liturgikus szövegeit. 18 órától pünkösdi előesti szentmise zajlott, amelyet kihangosítottak a templomtérre.

Május 31-én, pünkösd vasárnapján ünnepi sorrendben voltak a szentmisék, amelyekben a kegytemplom előtti téren kapcsolódhattak be a hívek. A 10.30-kor kezdődő szentmisét fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök mutatta be a kegytemplomban.

Mária-köszöntő, Szent Antal-búcsú és úrnapi körmenet

Június 6-án az ez évi harmadik elsőszombati Mária-köszöntő volt Csíksomlyón, amelyet beárnyékolt a koronavírus. A szentmisét a nyugalmazott segédpüspök, Tamás József celebrálta. „A lényeg nem a külsőségeken van, hanem azon, hogy egy szívvel-lélekkel itt voltunk és a boldogságos Szűzanyát köszöntöttük ennek a hónapnak a kezdetén is” – fogalmazott Tamás József. Az érdeklődők bekapcsolódhattak a szentmisébe a csiksomlyo.ro vagy a templom.ro honlapon, illetve az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, ahol élő közvetítésben követhették a liturgiát. 17 órakor kezdődött a szentségimádás a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-plébánia híveinek vezetésével, majd 18 órától szentmisét mutattak be, amelyet rózsafüzérima és szűk körű gyertyás körmenet követett. A templom előtti hívek csak szemlélve kísérték végig a körmenetet. Így is szép volt, és bizonyára tetszett a Szűzanyának is.

Június 13-án megtartották a ferencesek a Szent Antal-búcsút, régi hagyomány szerint fent, a Kissomlyó-hegyen. A 10.30-tól kezdődő szentmisét Bálint Emil felcsíki főesperes végezte. Koncelebrált Göthér Gergely somlyói plébános és fr. Leánder. Június 14-én az ünnepi szentmise után úrnapi körmenetet tartottunk.

Sarlós Boldogasszony

Július 2-án volt a csíksomlyói kegytemplom búcsúnapja, Sarlós Boldogasszony. Az ünnepi szentmisét fr. Guia Hugó végezte. Koncelebráltak: Göthér Gergely, Antal Zoltán-László, Csala László, Csiszér Albert, Boros Károly, Incze Benjamin és fr. Leánder. A kegytemplomban kevesen vettek részt az ünnepi szentmisén. A hívek jó része a templomtéren imádkozott. Fr. Leánder köszönetet mondott a papságnak és a híveknek az ünnepen való megjelenésért, majd bejelentette a híveknek, hogy a szentmise főcelebránsa, fr. Guja Hugó lesz a jövőben a kegytemplom igazgatója.

Jegyesoktatás – felkészülés a házasságra

Mint az elmúlt 15-16 évben mindig, a Kolozsvári Ferences Családos Csoport az idén is vállalta a házasságra való felkészítés szolgálatát, hiszen a korábbi évek résztvevőinek visszajelzéseire alapozva, újra és újra érzik szolgálatuk fontosságát. Ebben az évben február 7-én kezdődött a jegyesoktatás és június végéig tartott, kétheti rendszerességgel. Négy jegyespár vett mindvégig részt az alkalmakon, amelyen rendszerint 5-6 házaspár osztotta meg a témákba vágó tapasztalatait. A felkészülés teljes programja 10 témát foglalt magába: 1. Ismerkedés. Ki vagyok, kik vagyunk, érett személyiségként a kapcsolatban; 2. Mi van a batyunkban – mit hozunk magunkkal származási családjainkból; 3. Kommunikáció; 4. Konfliktuskezelés; 5. Férfi-nő a Szentírásban, a házasság és Isten; 6. Szexualitás a házasságban; 7. Családtervezés és gyereknevelés; 8. Miben különbözünk, miben hasonlítunk – szerepeink; 9. Pénzügyek; 10. A házasság karbantartása. A témák átbeszélésének jó része online térben zajlott a világjárvány miatt. Minden nehézsége ellenére ezek az alkalmak is rendkívül hasznosak voltak.

Az elmúlt hónapok szárhegyi eseményei

Az év első részében, egészen a járványügyi helyzetig, a Szárhegyi Ferences Kolostor több kisebb vagy nagyobb, egy- és többnapos lelkinapnak, lelkigyakorlatnak, csendes elvonulásnak adott otthont szerzeteseknek, pedagógusoknak, lelkiségi csoportoknak, világi hívőknek egyaránt. A járvány, a karanténban töltött időszak alatt a vasárnapi és ünnepnapi szentmiséket a szárhegyi plébániai templommal felváltva a szárhegyi önkormányzat honlapján élőben közvetítették, a helyi kábeltévén pedig felvételről láthatták a hívek. Mivel a járvány miatt elmaradt a szárhegyi egyházközségben a hívek nagyböjti lelkigyakorlata, ezért azt is online térben és közvetítés révén tartotta meg Anaklét testvér.

*

A virágvasárnapi megszentelt barkákat Anaklét testvér a központi élelmiszerüzletekbe vitte be, hogy az oda betérők magukkal vihessenek otthonaikba legalább egy-egy szál szentelt barkát. Húsvétkor pedig a feltámadt Krisztus képét, szentképeket helyezett el az üzletekben.

*

Április 14-én kezdődött a Szent Antal-nagykilenced. A szentmise a járványra való tekintettel a megszokottól eltérően reggel 8 órakor volt, a szentmise közvetítése pedig szintén online térben zajlott; a szentmiséken elhangzott elmélkedések alapgondolata pedig az Eucharisztia volt.

Anaklét testvér a járvány miatti állapotra való tekintettel e-mail útján is elküldte a vasárnapi és a Szent Antal keddi elmélkedéseket, de más jellegű elmélkedéseket is, lelki morzsákat, azzal a meghagyással, hogy akiknek elküldte, ők is terjesszék, küldjék tovább, hogy mások is lehetőséghez jussanak ebben a sajátos lelki ínséges helyzetben.

Sajnos a járványügyi helyzet miatt nagyon sok előre megbeszélt lelki program elmaradt a szárhegyi kolostorban, különösen olyan programok, amelyeknek az elmúlt évek hasonló időszakában a kolostor helyet tudott adni. Ugyanakkor a kolostor körül sikerült kisebb-nagyobb munkálatokat elkezdeni – a kolostor és a templom tetőzetének a javítását, amelyet Hargita Megye Tanácsa is támogatott.

„Uram, jó nekünk itt lennünk!” – avagy a megtartó kegyelem a FITT-en

Ha együtt örülünk, imádkozunk, s mindannyiunk a maga módján kinyitja a szívét, Jézus közénk jön. Ezt tapasztalhatták meg közösen, több mint 140 erdélyi és határon túlról érkező fiatallal, a ferences testvérek szeretetének köszönhetően – ezúttal március 6–8. között a dési kolostorban zajló Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozón: a FITT-en. 

„Nap nap után közénk jön” – Assisi Szent Ferenc gondolatának örök aktualitása lengte körül a találkozó pillanatait, így a lendületes, 15 évesektől egész a 38 éves korosztályig mindenkinek szóló programokon keresztül, egyediségében sokszínű, sokszínűségében egyedi lehetőséget adott e gondolatkör. Hiszen nem más, mint az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus lett központi témája a találkozónak, az ugyanazon témájú egyházmegyei év jegyében. Őt igyekeztek magukhoz közelebb engedni, vele párbeszédbe lépni.

Kolozsvári események

A kolozsvári Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templom vendége volt március 8-án a dévai Assisi Szent Ferenc Alapítvány kölyökszínháza, amely a kolostor dísztermében előadta a Szent Ferenc életéről szóló musicalt. Ugyanakkor a kolozsvári ferencesek közösségének tagjai március 6–8. között részt vettek a Désen megszervezett Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozón, illetve 9–12. között vendégeik voltak Közép- és Nyugat-Európa ferences rendtartományainak elöljárói. Ugyancsak március hónapban, 13–15. között Désen voltak a Tízparancsolat katekézis lelki hétvégéjén. A karantén ideje alatt igyekeztek megoldani a szentmisék, zsolozsmák, szetségimádások, rózsafüzérek és litániák élő közvetítését a templomból. A közösség tagjai a járvány ideje alatt önkéntes munkát végeztek a városban élő rászoruló és idős testvéreik megsegítésében, illetve felújíttatták a lorettói Szűzanya-kegyszobor másolatának koronáit.

A hívek részvétele nélkül, de ünnepi körülmények között ünnepelték a húsvéti ünnepkört, online nagyböjti triduummal készültek húsvét szent ünnepére. Részt vettek a pünkösdszombati búcsún, majd május 16-án a széki Nepomuki Szent János búcsúba is elzarándokoltak, illetve megünnepelték a templomuk védőszentje, Páduai Szent Antal búcsúját, amelynek keretében megáldották a gyermekeket, a kenyerüket és a liliomokat. A szentmiséket és igehirdetést Puvak Marián testvér végezte. A búcsúra kilenc keddi ájtatossággal készültek, amelynek témáját a Szentségimádás iskolája adta.

Az erdélyi ferences tartomány áthelyezéseit és rendi megbízatásait ITT olvashatják.

Ferences sajtószolgálat