Az erdélyi ferencesek novemberi krónikája

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának novemberi krónikája

0
1873
Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök, plébános, pappá szentelésének 25. évfordulóján

Évforduló

Szülőfalujában, Csíkszentmiklóson, a Szent Miklós tiszteletére szentelt plébániatemplomban mutatott be szentmisét november 16-án Timár Sándor P. Asztrik OFM kaplonyi házfőnök, plébános, pappá szentelése 25. évfordulóján. „Tudom, kire bíztam az életemet, kit szolgálok, kire várok. Az után megyek, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ezzel a hálával a szívemben ünnepeltem meg szülőfalumban az ezüstmisémet” – mondta a ferences házfőnök.

Lelkinapok

November 29. és december 1. között Sebestyén Albert testvér, dési plébános vezette a kolozsvári ferences testvérek és hívek lelkinapjait, amelyek témája az eucharisztia volt. A kolozsvári ferences közösség és ferences templom hívei hálásan köszönik buzdító szavait. A hétvégén alkalom nyílt közös imára, hálaadásra, szentmisékre, elmélkedésre, előadásra, kis- és nagycsoportos beszélgetésre, közös étkezésre, nevetésre, képeslap- és adventi koszorú-készítésre. Hála legyen az együtt eltöltött napokért!

Adventi lelki hétvége a kolozsvári ferenceseknél

Jubileumi ünnepség a kolozsvári Ferences Világi Rendben

November 30-án, a triduum lelki nap keretén belül, az ünnepélyes zsolozsma elimádkozása után sor került a jubiláló FVR-testvérek köszöntésére. Szalma Anikó, a kolozsvári FVR minisztere beszédében az egész közösség háláját és köszönetét fejezte ki azért, hogy a jubiláló testvérek az elmúlt esztendők során arra törekedtek, hogy Szeráfi atyánk karizmáját az egyház életében és küldetésében jelenvalóvá tegyék, megpróbálva hozzájárulni egy evangéliumibb világ felépítéséhez. Ezt követően emlékplakettet nyújtott át, amelyet Kádár Olivér és Naphegyi Kinga kolozsvári FVR-testvérek készítettek, majd a jelenlevő FVR-testvérek örömcsókkal köszöntötték az ünnepelteket. A jubiláló testvérek nevében Bara Magdolna FVR-testvér mondott köszönetet és egyben tanúságot tett arról, hogy mit jelentett számára az elmúlt 65 év a Ferences Világi Rendben. (Kardos Magdi nővér)

Vallásórák

A gyergyószárhegyi V–VIII. osztályos diákok és a hitoktató meghívásának eleget téve, Anaklét testvér részt vett a helyi iskolai vallásórákon. E vallási órákon a szerzetesi, a ferencesi, papi és remeteéletről hallhattak a résztvevők, és választ kaptak kérdéseikre is. Ezekre az órákra a diákok felkészülve, átgondolt, komoly életbeli kérdésekkel érkeztek, amelyeket az előző hittanórákon leírtak – a vallásórán átnyújtva ezeket a kérdéseket Anaklét testvérnek, választ kaptak rájuk.

Ünnep

November 19-én, Szent Erzsébet napján közös szentmisében ünnepelte meg a Szárhegyi Ferences Világi Rendi Közösség a védőszentjét. A szentmise után a rendházban agapéval folytatódott az ünnep.

A dévai ferences plébánia élet-sugarai

Psalmus Hungaricus önálló irodalmi, zenés pódiumműsoron vettek részt november 7-én a dévai Szent Antal Közösségi Házban Meister Éva erdélyi származású, magyarországi színművésznő közreműködésével. A műsort rendhagyó irodalom- és történelemórának is lehetett tekinteni. A magyarság szabadságvágyáról, a magyarok harcairól, összetartozásáról hallott irodalmi szemelvények, a nép-, katona-, illetve kurucdalok végigvezették a résztvevőket 300 év történelmi eseményein, a Rákóczi szabadságharctól az 1848–49-es szabadságharc, az első és a második világháború, az 1956-os forradalmi eseményeken keresztül napjainkig. A magyar irodalom nagyjai mellett olyan európai szintű írók műveiből is hallottak a résztvevők, mint Albert Camus. Meister Éva feladatának tekinti a Kárpát-medence összmagyarságához eljuttatni mindazt, ami segíti abban, hogy megerősödjön nemzeti hovatartozásában és önazonosságában.

Hej, Gyimeseknek szép határa

November 15-én, a magyar szórvány napján a Hej, Gyimeseknek szép határa csendült fel az esti órákban a dévai Szent Antal Közösségi Házban Vaszi Levente kosteleki népdalénekes előadásában. Vaszi Levente, a Fölszállott a páva népdalvetélkedő közönségdíjas énekese a szórványnap megünneplése alkalmából és a Szent Antal-plébániatemplom felépítésének nyolcvanadik évfordulójára készülve találkozott a dévai magyar közösség azon tagjaival, akik éheznek a tiszta forrásból eredő népdalra. A rendezvény a Téglás Gábor Elméleti Líceum VII–VIII-os diákjainak szavalataival kezdődött. Az előadott versek a magyar nyelvről, a magyarságról szóltak, hiszen két nappal előtte, november 13-án a Magyar Nyelv Napját ünnepeltük. Bonaventura plébános és Kun-Gazda Kinga-Viola magyar tanárnő bevezető-köszöntő szavaiban kiemelte, amit Vaszi Levente hivatásának, feladatának tekint: az otthonmaradás mellett továbbadni mindazt, ami a kostelekieket jellemzi.

A muzsika hangja

November 20-án a Szent Antal Közösségi Házban világhírű zenés filmdrámát adott elő a Kolostori Kölyökszínház. A székelyföldi turné után a dévai Szent Ferenc Alapítvány Kolostori Kölyökszínháza novemberben a dévai Szent Antal Közösségi Házban is bemutatta A muzsika hangja című darabot. A színház 2014-ben jött létre, amikor is Páll Éva nevelő Csaba testvért születésnapja alkalmából egyedi ajándékkal szerette volna meglepni. Az alkalomra Michele Paulicelli Forza Venitae Gente című darabját választotta ki, amelyet saját maga fordított le magyar nyelvre Gyertek gyorsan, emberek! címmel. A darab Szent Ferenc éltét ismerteti meg a nézőkkel különleges, újszerű megvilágításban. Az erdélyi és magyarországi sikereken felbuzdulva a Kölyökszínház betanulta Heltai Jenő Néma leventéjét, Csíki Gergely Buborékok című darabját, illetve Jókai Mór Melyik a kilenc közül? című elbeszélésének színpadi változatát.

A muzsika hangja hamar elnyerte a zsúfolásig megtelt teremben ülök tetszését, hiszen a darab filmváltozata sokunknak nagyon ismerős, a dalok szívhez szólóak, a megjelenítés a maga egyszerűségében már első pillanatra kellemes látványt nyújtott. A Déván sorra kerülő előadás a Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia programsorozatának egyik mozzanata, ugyanis 2020-ban jeles ünnep lesz az egyházközségben. A Páduai Szent Antal oltalma alatt lévő templom 80 éves lesz. Ez azért is jelentős, mert 1940-ben, a templom befejezésekor, az akkori történelmi helyzet miatt a felszentelés elmaradt, ez 2020-ban, a templombúcsú ünnepén – június 14-én – fog megtörténni. Erre az ünnepre illő és méltó módon kell felkészülni lelkiekben és szellemiekben egyaránt, ezért a jó Isten segítségével minden hónapban két-három nagyobb programot szervez a plébánia, ilyen meggondolásból szervezték ezt az előadást is.

Az előadás sikeréhez Páll Éva nevelő mellett szükség volt Várnagy Andrea Budapesten élő zongoraművész munkájára is, aki a zenei aláfestést biztosította. A muzsika hangja előadást decemberben Magyarország több intézetében is előadja a Kölyökszínház. Az előadást követően Bonaventura testvér az Apró kezek műhelyében készült, levendulás szívecskékkel és az alkalomhoz illő idézettel („A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle” – Hamvas Béla) köszönte meg a nagyszerű előadást, majd ezt követően szeretetvendégségre került sor a plébánián.

Rockoratórium

November 30-án lélekemelő adventi ráhangolódásban volt részük mindazoknak, akik elmentek a dévai Szent Antal-plébániatemplomba, ahol az esti szentmise után a marosvásárhelyi Mustármag Közösség előadta Tolcsvay László Magyar Mise című rockoratóriumát. A szentmise keretében, amelyet Papp László marosvásárhelyi plébános tartott, a bűnbánati aktus helyett megtörtént az első adventi gyertya meggyújtása. Még mielőtt meghallgatták volna Tolcsvayék 1987-es remekművét, Papp László tartott egy rögtönzött liturgikaórát, amelyben a szentmisét mutatta be mint Isten és ember közötti találkozást és szövetségkötést, Bonaventura testvér pedig a Mustármag Közösséget és a Magyar Misét ismertette.

Apró kezek

A Szent Antal Római Katolikus Ferences Plébánián „Apró kezek” műhelyében szombatonként kézműves foglalkozások zajlanak: fafaragás, barkácsolás, hímzés, varrás. A család apraját-nagyját minden szombaton délelőtt 10 órára várják, hogy ügyeskedjenek, dolgozzanak együtt. A foglalkozásokat Kun-Gazda Kinga-Viola magyartanárnő, Fodor Éva és Fábián Sebestyén ferences testvér vezeti.

Mindenszentek

November elsején ünnepélyes szentmisében emlékeztek meg mindenszentek ünnepéről Csíksomlyón, amelyet Urbán Erik erdélyi ferences tartományfőnök celebrált. A szentbeszédben arról beszélt, hogy mindazok példáján felbátorodva, akik élvezik a Jó Pásztor társaságát, legyen bennünk öröm, béke, hit, mély remény, tökéletesítsük a szeretetet, hogy itt a földön zarándokolva leképezzünk abból, amit az Isten nyújtani akar nekünk, embereknek. A szentmise után a papság és a hívek a kegytemplom kriptájába vonultak, ahol megemlékeztek az elhunytakról.

Mária-köszöntő

November másodikán, halottak napján megtartották az elsőszombati Mária-köszöntőt Csíksomlyón. Szép, felemelő ünnep volt – a kegytemplom zsúfolásig megtelt, a szentmisét Puvák Marián celebrálta, a szentbeszédben a Naphimnuszt idézve arról beszélt, hogy Szent Ferenctől tanuljuk meg, hogyan nézzünk szembe saját halálunkkal. Az ünnep gyertyás körmenettel végződött.

Kötetbemutató

November 17-én a kegytemplomban mutatták be a Ferenc Pápa Csíksomlyón című emlékkönyvet. Urbán Erik ferences provinciális arról beszélt, hogy a pápai misét szervezők legfontosabb célja a méltóságteljes krisztusi liturgia előkészítése volt. Ez sikerült még olyan időjárás közepette is, amely az előkészületek lelki állapotát is tükrözte. A pápa érkezésekor kisütött a nap, és az apró csodák lelki békét nyújtottak, ami egyben azt igazolta, hogy jó volt, amit tettek!

Böjte Mihály, a csíksomlyói ferences kolostor elöljárója is csodaként élte meg például a kegyszobor hegyre szállítását. Elmondta, hogy számos visszahúzó és ellenséges megnyilvánulás volt a kegyszobor elszállítása körül. A szobor oltárról levételére főpróbát is tartottak, és az éjszakai szállítás, rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzés, illetve a Hármashalom-oltárára tétele a vártnál is zökkenőmentesebb volt. A liturgikus bútorok kicsomagolásánál éppen az egyik biztonsági őr segítette őket egy zsebkéssel, hisz a vágóeszközöket még a szentmisét megelőző napokban sem szabadott a helyszínre vinni. Maradandó élmény volt számára a pápai misén az élő egyház megtapasztalása, és sosem láthatta volna ilyen közelről a Szűzanya szobrát, ha nincs ez az esemény!

Szent Erzsébet-ünnepe

Szent Erzsébet ünnepére készülve Berszán Lajos atya meghívta a csíksomlyói ferences közösséget, hogy segítsen a gyimesközéploki Szent Erzsébet Romai Katolikus Iskola diákjainak gyóntatásában. Szent Erzsébet ünnepén a Ferences Világi Rend közösségével ünnepeltük védőszentjüket.

Lelkinap

November 30-án a székelyudvarhelyi ferences kolostorban Lelkinap volt a  helyi Ferences Világi Rend és a lelkiség után érdeklődők számára. A lelkinap kiváló alkalom volt, hogy az új pasztorális évre, az eucharisztia évére ráhangolódjanak a résztvevők. A lelkinap moderátora Urbán Erik OFM volt Csíksomlyóról, témája pedig Szeráfi Atyánk eucharisztia-szemlélete és a Szeretet Szentségének jelenléte az egyéni és közösségi életünkben. A lelkinap szentmiséjének keretében új taggal bővült a Ferences Világi Rendbe, majd közös elmélkedésre, kiscsoportos beszélgetésre, szentségimádásra, szentgyónásra és a közös asztalnál elfogyasztott ebéd alatt zajló beszélgetésre volt lehetőség.

Ferences sajtószolgálat