Az erdélyi ferencesek októberi krónikája

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának krónikája

0
3548
Urbán Erik miniszter provinciális atya, lektorrá avatta Fischer Peregrin és Csáki Fülöp testvéreket a dévai Páduai Szent Antal templomban.

Októberben több olyan esemény is zajlott az erdélyi ferences templomokban, amelyek minden hívő számára Isten jelenlétének szívükbe való befogadását segítették az ima által. Az imádság pedig az emberi szív legmélyebb titka, általa kerülünk közelebb a Teremtőhöz. És ahogy a katekizmusban is olvasható, az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában. Hívja a híveket a csíksomlyói kegytemplomba, pápai kisbazilikába is, arra a szent helyre, ahová – mint a rendtartomány lelki központjába – évszázadok óta zarándokolnak a hívek, kinyitva szívüket a Csíksomlyói Segítő Szűz előtt.

Szent Ferenc Tranzitusa

A ferences közösség együtt ünnepelte Szent Ferenc tranzitusát a csíksomlyói kegytemplomban október 3-án. A szentmisét fr. Böjte Mihály csíksomlyói házfőnök celebrálta, aki beszédében kiemelte, hogy Szent Ferenc atyánk az értünk megfeszített és feltámadt élő Krisztussal való szoros kapcsolatát hagyta ránk örökségül, és erre az örökségre nekünk emlékeznünk, azt tisztelnünk, követnünk kell. „A tranzitus estélyén ezt nézzük, erről elmélkedünk, ebből akarunk tanulni. Fontos, hogy éber legyen az elménk, nyitott a szívünk, hogy semmi meg ne rontsa azt a tényt, hogy Isten legyen az első életünkben” – fogalmazta meg gondolatait Albert Leánder OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója az ünneppel kapcsolatban. A szentmisét követően elimádkozták a ferencesek a tranzitus szertartását a klarissza nővérekkel, a Ferences Világi Rendiekkel, a kórus tagjaival és az ünnepen résztvevő hívekkel.

Missziós kereszt Csíksomlyón

Szent Ferenc ünnepén, október 4-én szentmise keretében fogadták a missziós keresztet a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisén, amelyet fr. Urbán Erik miniszter provinciális mutatott be, beszédében arról elmélkedett, hogy ez az alkalom, a missziós kereszt fogadása a gondviselés eszköze, hiszen Szent Ferenc lángoló szívvel szerette a kereszt misztériumát. Prédikációjában Jézus hálaénekéről is szólt az egybegyűltekhez, kiemelve, hogy kicsinnyé lenni azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk az Istenre. Arra biztatott, hogy véssük szívünkbe e jelképet, mert a szempár, aki a keresztről letekint, méltóságot ad és magához vonz bennünket.

*

Október 5-én, szombaton 10 órától rózsafüzért imádkoztak, majd a szentmisén, amely a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és Skapuláré Társulat találkozója is volt egyben, az elmélkedést Máriával és a szentekkel Jézushoz témában Hajlák Attila István imecsfalvi plébános tartotta. 12 órától Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora a Jézussal való találkozásról beszélt, 14 órától pedig Együtt lenni Jézussal gondolatkörben zajlott az elmélkedéses szentségimádás. Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános 16 órától Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát címmel tartott katekézist, amelyet elsőszombati rend szerinti imaóra, szentmise és körmenet követett. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök volt. Beszédében kiemelte, hogy a Missziós kereszt azért szimbóluma az Eucharisztiának, mert a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik – a kereszt is és az Eucharisztia is Jézus szeretetének a legnagyobb jele a világban.

*

Október 6-án 16 órától keresztúti ájtatosságon vettek részt a hívek Csíksomlyón. A tizenkettedik állomásnál – a nagypénteki kereszthódolat mintájára – kereszthódolatot tartottak, a hívek hosszú sorban járultak a kereszt elé, hozva magukkal szívük imádságát. Az esti szentmisét Veres Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-re való készületi év hazai koordinátora celebrálta. A napot szentségimádással zárták, majd hétfőn reggel Hargitafürdőre vitték a keresztet.

A dévai Római Katolikus Ferences Plébánia életében az októberi eseményeket egy szóval jellemezte Főcze Bonaventúra OFM: reménysugarak. Reménysugár minden alkalom, amikor a hívek imáikkal szívükben kinyitják a templom kapuját, amikor közösen részt vesznek a szentmiséken, amikor vágynak arra, hogy beüljenek a padsorokba elsuttogni egy imát, kérést fogalmaznak meg vagy hálát adnak a Teremtőnek.

Hősökre emlékezve

A tizenhárom aradi vértanú halálának 170. évfordulója előestéjén, október 5-én a Szent Antal Közösségi Házban Kun-Gazda Gergely előadást tartott Kötél általi halál: 49, golyó általi halál: 160, avagy az elfeledett vértanúk címmel. A cím csak részben fedte az előadás tartalmát, hiszen a 13 aradi vértanú mellett a korabeli dokumentumok tartalmazzák mindazok nevét, akiket a Haynau által vezetett, különféle katonai és politikai bíróságok 1848 novemberétől üldöztek, elítéltek, illetve kivégeztek. „Nem lehet úgy emlékezni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúira és hőseire, hogy Haynau neve ne merüljön fel, hiszen az ő véreskezű kegyetlensége utasítására történt a megtorlás” – hangzott el az esten. A megemlékezésen közreműködtek a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai is. Szavalataikat gitárzene kísérte.

Vetítéses előadás – zarándoklat Santiago de Compostellába

Október 7-én Szent Jakab nyomdokait követve az esti szentmise után Bonaventura atya élményekben gazdag, vetítéssel egybekötött beszámolóját hallgathatták meg a szentmisén résztvevő hívek. Bonaventura atya szeptember 25. és október 4. között negyedmagával kerékpáron zarándokolt el a spanyolországi Santiago de Compostellába. A hallottak és a látottak nemcsak a történelmi és vallási ismereteiket gazdagították a jelenlévőknek, de hitéletüket is megerősítették. Ugyanakkor arra is biztatást kaphattak a hívek, hogy bátran vegyenek részt zarándokúton, hiszen a befeléfordulás lelki-szellemi megtisztulást eredményez.

Felnőtt katekézis

Október 8-án a Szent Antal Közösségi Házban a Felnőtt katekézis – kérdés-felelet elnevezésűsorozat évadnyitóját tartották. Minden hét keddjén este fél 7-től folytatják a sorozatot és szívesen látnak az eseményen minden bekapcsolódni vágyót. Az évad témája Az Egyház az Eucharisztiából él! „Meghívottunk világhírű. Beszélgetünk és gondolkodunk Ővele katolikus hitünkről” – fogalmazott a sorozatról az est vezetője, Bonaventura atya.

A hondoli templom búcsúja

Október 12-én 11 órától a hondoli templom búcsúját ünnepelték. Szabó Ákos vajdahunyadi plébános tartotta a búcsús szentmisét és a prédikációt. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító erényeit kiemelve aktualizálta a szentek tiszteletét.

„Apró kezek” műhelye

Október 12-én a Szent Antal Római Katolikus Ferences Plébánián az „Apró kezek” műhelyében elkezdődtek a kézműves foglalkozások. A fafaragás, barkácsolás, hímzés, varrás mesterségének rejtelmeibe láthattak bele a résztvevők. A család apraja-nagyját minden szombaton délelőtt 10 órára várják, hogy ügyeskedjenek, dolgozzanak együtt. A foglalkozások 13 óráig tartanak, amiket Kun-Gazda Kinga-Viola magyartanárnő, illetve Fodor Éva és Fábián Sebestyén ferences testvér vezet.

Nem csak a húszéveseké a világ!

Október 13-án Nem csak a húszéveseké a világ! mottóval szervezte meg a dévai nőszövetség és a ferences plébánia a dévai Magyar Házban az Idősek Napját. A nőszövetség helyi elnöke, Kun-Gazda Kinga tanárnő és Bonaventura atya megnyitó köszöntője után a dévai magyar iskola diákjai rövid, de annál tartalmasabb verses előadással lepték meg az egybegyűlteket. A tanulók előadása után a dévai Szivárvány Nyugdíjas Klub bukovinai és tréfás népdalokat adott elő, amelyek között rövid verses köszöntők is elhangzottak, illetve a Nyugdíjas Klub két női tagja egy vidám pantomim-jelenettel szórakoztatta a nagyérdeműt, majd színpadra lépett a Kávészünet nevű zenekar is. A fiatal korosztály által kedvelt ritmusú, de az idősek számára találó, megzenésített, ismert költők (Petőfi, Ady, József Attila, Kányádi) verseit adták elő úgy, hogy a közönséget is bevonták a szórakozásba.

Ima a békéért és az egységért

Október 18-án, pénteken (helyi idő szerint 9 órakor) világszerte gyermekek imádkoztak fél órán át a békéért és az egységért. „A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum és a Páduai Szent Antal Római Katolikus Ferences Plébánia szervezésében az elemi osztályosokkal imádkoztuk együtt a rózsafüzért. Csengett az iskola a gyermekek és tanítók imádkozásától. Felekezettől függetlenül együtt dobbant a szív. Istennek legyen hála!” – fogalmazott Főcze Bonaventura atya.

Rózsafüzér-imádság Déván.

Az Úr csodásan működik

Október 28-án a Szent Antal Közösségi Házban Frigyesy Ágnes Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró Antal János OFM című kötetének bemutatója zajlott. A kötet születésének körülményeiről vallott Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter és a Budapesti Székely Kör elnöke.

Ha Isten az első helyen áll az életünkben, és az imádság, az elcsendesülés, a hálaadás a szívünkből fakad, akkor meg fogjuk tapasztalni az ima erejét – vallják a ferencesek. És Kolozsváron az október ha nem is volt kiemelkedő eseményekben gazdag, lelkiekben annál inkább.

Tranzitus

Október 3-án fr. Urbán Erik miniszter provinciális mutatott be szentmisét és vezette az azt követő tranzitus szertartását a kolozsvári Havas Boldogasszony ferences templomban, október 4-én pedig a templom búcsús ünnepén vehettek részt a hívek.

Növénycserebere

Október 6-án a szentmisét követően a kolozsvári Ferences Világi Rend által kezdeményezett növénycserebere zajlott Kolozsváron. Arra kérték a híveket, hogy a magukkal vitt vetőmagokat, virágmagokat, teafüveket, cserepes virágokat a Lorettói-kápolna bejárata előtt felállított sátoros asztalnál helyezzék el, ott áldották meg azokat, és arra bátorították a híveket, hogy a templom parányi kertjében nőtt citromfű-, szurokfű- és tealevél-keverékből, illetve vetőmagokból bátran vigyenek haza otthonaikba akkor is, ha esetleg nem vittek helyette csereberélni valót.

Szentségimádás

A kolozsvári Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences templomban szentségimádás zajlott a misszió jegyében a missziók vasárnapjának előestéjén, október 19-én, amelyen együtt imádták a hívek az Oltáriszentségben köztünk lakó Urunkat és Istenünket. „A Vele való találkozás, táplálkozás ad nekünk erőt ahhoz, hogy bátran és határozottan tanúskodjunk az Evangéliumról. Ő ad nekünk új ötleteket és hatékony formákat, hogy életet és fényt vihessünk a mai világba!” – fogalmazott Guia Hugó OFM templomigazgató.

Ha egy templomban, kolostorban elsuttogunk egy fohászt, az békét ad szívünknek, megvilágítja utunkat és általa közel kerülünk Teremtőnkhöz. Ha meghallgatunk egy előadást vagy részt veszünk egy közösségi eseményen, az szellemileg-lelkileg feltölt, megerősít, felszabadít. Ilyen alkalmakra adott lehetőséget a híveknek több olyan esemény is, amely októberben Szárhegyen zajlott.

Előadások

Október 3-án ünnepelték meg Szárhegyen is Szent Ferenc atyánk tranzitusát a helyi és a gyergyószentmiklósi ferences világi rendiekkel közösen, másnap 18 órától Anaklét testvér a helyi Láthatatlan Oskola civilszervezet felkérésére a szárhegyi kultúrotthon Cika-termében előadást tartott Szent Ferenc útján címmel Szent Ferenc életéről, a magyarországi és erdélyi ferencesek, illetve a szárhegyi ferencesek történetéről, életéről, múltjáról és jelenéről, valamint Kájoni János életéről és munkásságáról.

Szent Ferenc-búcsú

Október 5-én Anaklét testvér a szárhegyi ferencesek nyomába lépve – mint egykor elődei, az 1800-as években – Gyergyótölgyes és Holló híveit kereste fel, és részt vett a gyergyóhollói Szent Ferenc-búcsún. Ez a sok évtizedes kimaradás után fontos ferences gesztus volt, amit a szórványban élő katolikusok nagy örömmel fogadtak.

Kántorok lelki napja

Október 11-én tartották a szárhegyi ferences kolostorban az utóbbi években szinte már hagyománnyá alakult Gyergyó-medencei kántorok lelki napját, amelyet az előző évekhez hasonlóan Juliánusz testvér vezetett. A lelkinap alapgondolata az Eucharisztia ünneplését szolgáló szent énekek, antifónák és zsoltárok gondolatainak elmélyítése volt. „Mindig jó tapasztalni e lelkinapok alkalmából, hogy a kántorok nem csupán kántori állást betöltő személyek, hanem olyan hívő férfiak, akik hivatásként élik meg a szent liturgia ebbéli szolgálatát” – fogalmazott Anaklét atya.

Bevezetés az imaéletbe

Október 11–13. között a Bevezetés az imaéletbe elnevezésű lelki programsorozat második része zajlott Juliánusz testvér vezetésével. „Ez a lelki program a személyes imára, Isten-kapcsolatra akar elvezetni… mert hát be kell valljuk, sokszor talán azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni”.

Ferences Ösvény Masters

Október 18–20. között a szárhegyi kolostorban a Ferences Ösvény Masters, vagy ahogyan újabban a résztvevők nevezik, a Ferences Ösvény Botladozó zajlott. Ezen a programon azok vesznek részt, akik már a Ferences Ösvény három hétvégés lelki programjának részesei voltak. E hétvége lelki programja az előző Ferences Ösvény bizonyos szakaszaira való visszatekintés, azok elmélyítése, az Ige ferences jellegű hallgatása és elmélyítése, illetve az Eucharisztia teológiai és spirituális megközelítése, valamint ünneplésének a gyakorlata és fontossága volt.

Imádkozó édesanyák

Október 21-én a szárhegyi ferences kolostorban tartották az Imádkozó édesanyák közös találkozójukat, amely gondolatmegosztás, kérdésekre való válaszkeresés és egyben imatalálkozó volt.

Keresztény életre nevelés

Október 31-én kezdődött el a kolostor udvarán lévő Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Kájoni János Gyermekotthon 9–12. osztályos fiataljai számára Keresztény életre nevelés címmel egy új lelki programsorozat, amely a plébániai bérmálkozásra felkészítés mellett egy kiegészítő lelki program.

Provinciai esemény

Október 30-án Urbán Erik miniszter provinciális atya lektorrá (felolvasóvá) avatta Fischer Peregrin és Csáki Fülöp testvéreket a dévai Páduai Szent Antal-templomban. „Míg embertársaitoknak hirdetitek Isten igéjét, magatok is fogadjátok be a Szentlélek tanító szavát. Buzgón elmélkedjétek át, hogy Isten Igéjének boldogító, éltető és eleven szellemét napról napra, egyre jobban elsajátítsátok és megtartsátok, Üdvözítőnket, Jézus Krisztust sugározva minden teremtménynek” – hangzott el az avatáson. A fölséges és dicsőséges Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett testvéreinkben

A Ferences Világi Rend találkozója

Október 26-án, szombaton zajlott a Dési Ferences Világi Rend és Kolozsvári Ferences Világi Rend és Családos Csoport találkozója Széken. A dési közösséget lelki asszisztense, Albert testvér (aki egyben házigazda is volt), a kolozsvári közösséget lelki asszisztense, Tibor testvér kísérte. „Szép volt és egyben felemelő is a gyönyörű őszi napsütésben énekszóval hálát adni Istennek! Jó volt látni, hogy a kis fagerendás boltozatú termet, melynek faláról a ferences béke és áldás felirat köszönt ránk vissza, teljesen megtöltöttük. Itt közösen imádkozva és énekelve dicsérhettük az Urat” – fogalmazott Kardos Magdolna kolozsvári FVR-tag.

Ferences sajtószolgálat