Közösségszervezők számára írt ki pályázatot az MKPK

0
1455
Hasonló programot valósít meg a Kőrösi Csoma Sándor Program is. Fotó: korosiprogram.hu.

A külföldi diaszpórában élő magyarság identitásának, kultúrájának megőrzése és fejlesztése céljából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) pályázatot hirdet közösségszervező személyek számára. Olyan szakmailag kiváló, katolikus közösségszervezői gyakorlattal rendelkező, a vallás és erkölcsi nevelés iránt elkötelezett szakemberek (pl. állandó diakónusok, kántorok, hitoktatók, közösségszervezők) jelentkezését várják, akik elvégzett munkájuknak vagy tanulmányaiknak köszönhetően már tapasztalatot szereztek és ezek mentén képesek a diaszpóra katolikus magyarságát segíteni. A pályázatok leadási határideje október 31.

A legalább 12, de legfeljebb 24 hónapra szóló ösztöndíjas időszak alatt a nyertes pályázók ösztöndíjban, illetve munkabérben részesülnek, amelynek bruttó összege 2000-3000 euró/hó az adott külföldi ország adottságaitől függően. A program során 2019. év őszétől folyamatosan tartó megvalósítási időszaka alatt az ösztöndíjas, munkavállaló 12 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél tölti jogviszonyának idejét. A munkajogviszony a 12 hónap lejártát követően egy alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható, illetve ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony helyett munkajogviszony létesíthető, amely az MKPK és az ösztöndíjas, illetve a munkavállaló közötti közös megegyezés alapján történik.

A program lehetséges megvalósítási területei Európa (Egyesült Királyság, Írország, Németország, Olaszország, Svájc), az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-Amerika (Argentína, Brazília), de a későbbiek során bővülhet a sor.

Pályázati feltétel a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, felsőfokú iskolai végzettség (legalább abszolutórium), egyházi, közösségszervező és kulturális tevékenységekben aktív részvétel, illetve magas szintű angol nyelvtudás vagy a célország nyelvének társalgási szintű ismerete. Szintén feltétel, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, de diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és munkaviszonyban nem áll, illetve munkajogviszony létesítése esetén a huszadik életévét betöltötte.

A program három szakaszban valósul meg. Az első a pályázati szakasz, ami során fogadják a pályázatokat, meghallgatják a pályázókat, illetve kiválasztják a nyertes pályázatokat. A második a magyarországi szakasz, amikor az ösztöndíjasok, munkavállalók felkészítő oktatáson vesznek részt, amelynek célja a magyar katolikus diaszpórával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása, a programot érintő szabályok megismerése. Ez a programszakasz két hétből áll. A külföldi szakasz a program azon időszaka, amelyben az ösztöndíjas, munkavállaló a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a program célja szerinti tevékenységet.

Az MKPK elkötelezett a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységének gondozásában. E tevékenység során mindig tiszteletben kívánja tartani a helyi püspökök joghatóságát és az Elvándorlók és Úton Lévők Pápai Tanácsa által 2004. május 3-án kiadott, „Krisztus szeretete a vándorlók iránt” című instrukció mindmáig érvényes irányelveit és ennek jogi-lelkipásztori utasításait. Eszerint a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori szolgálatának megszervezése elsősorban a helyi püspök (ordinárius) kötelessége, ugyanakkor a hatékony és megfelelő lelkipásztori gondozás megkönnyítése érdekében, „a vándorlók szülőföldjének egyházai (is) felelősek abban, hogy együttműködjenek a befogadó országok egyházaival” és „így segítséget nyújtsanak nekik a lelkipásztorkodásban”, valamint a közösségszervezésben és a valláserkölcsi nevelés ápolásában.

A pályázati felhívás elérhető a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia oldalán, a program ismertetője itt érhető el, a pályázati adatlap pedig innen tölthető le. További tájékoztatásért érdeklődni a diaszpora@katolikus.hu e-mail-címen, illetve a +36 1 342 69 59-es telefonszámon lehetséges.