Zetelaka új orgonája

0
10745

A Kisboldogasszony ünnepét megelőző napokon a zetelaki közösség lelki megújulását szolgálandó triduumot tartottak. Szeptember nyolcadikán Papp Antal plébános meghívására Miguel Maury Buendía pápai nuncius kereste fel az egyházközséget, a búcsús szentmisében megáldotta az új orgonát. A nunciust a falu déli, küküllőkeményfalvi bejáratánál fogadta a népviseletbe öltözött falunépe, majd a közösség egyházi és világi elöljárói köszöntötték. Innen körmenetben vonultak a templomtérre, ahol tiszteletének jeleként a nuncius megcsókolta a Szent Kereszt-ereklyét, és meghintette a jelenlévőket szenteltvízzel. A búcsús szentmisén a zenei szolgálatot a csíkszentsimoni fúvószenekar (vez. Sándor Árpád), a madéfalvi szkóla (vez. Ványolós András), a Székelyföldi Filharmónia (vez. Bodurian Aram karnagy) vezetésével, illetve a helyi Boros Valér-kórus (vez. Jakócs Zoltán kántor) teljesítette. A filharmónia szólistája: Faluvégi Chripkó Krisztina volt.

Papp Antal plébános köszöntője a szentmise előtt:

Exc. és Ft. nuncius úr, érsek atya! Nagy szeretettel köszöntöm  magam és híveim nevében Őszentsége Ferenc pápa romániai apostoli nunciusát egyházközségünkben, Zetelakán. A mai napon, Boldogasszony napján, Jézus anyja, Szűz Mária születése napján közösségünk történelmet ír, hiszen első ízben látja vendégül a szentatya nagykövetét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, Isten hozta! Engedje meg, hogy a hívek nevében ajándékozzam meg a nuncius atyát egy bronzplakettel, Bocskai Vince szovátai szobrászművész alkotásával.
Ez a plakett Isten Szolgája Márton Áron püspök arcképét ábrázolja, aki számomra is, számunkra az apostoli hit megtartója. Személyesen szentként tisztelem a nagy püspököt. Bízunk abban, hogy nemsokára hivatalosan is az egyház boldognak nyilvánítja igen szeretett püspökünket. Ebben a szentmisében arra kérem az eucharisztikus Jézust, hogy édesanyja születése napján áldja meg nuncius atyánk apostoli munkáját és kérem a Boldogságos Szűz Mária oltalmát életére. Miután Pap Zoltán orgonaépítő mester bemutatja röviden a felépített orgonát arra kérem a nuncius urat, hogy áldja meg és szentelje meg templomunk új orgonáját.

Pap Zoltán orgonaismertetőjéből:

 Az első orgonáról csak írásos adataink vannak. 1886-ban az akkori plébános engedélyt kér a püspöktől a megrongálódott orgona javítására vagy annak cseréjére. A püspök is megbizonyosodott látogatásakor az orgona rossz állapotáról és elvi beleegyezését adta. A második orgonát Nagyszebenből Wilhelm Hörbigertől vásárolják, aki orgona és oltárkészítő mester volt. Ez a második orgona 1888. december 2-ra készül el és szentelik föl. Sajnos két évre rá ez az orgona már elromlik, 1900-ban javításra szorul és Hörbiger mivel elhunyt, ezért egy másik szebeni mestert hívnak megjavítására.

A világháborúban a harangokat, majd később az orgonasípokat is beszolgáltatják. Összesen 69 kg orgonafémet vittek el, így az orgona elnémul. Ez mind a régi templomban történik. Hiszen tudjuk Zetelakának volt egy régebbi templomba. A jelenlegi templomot 1913-ban kezdik el építeni.. (…)

Zetelaka új orgonájának története, úgy kezdődik, hogy Antal atyát Zetelakára helyezték. (…)

Székelyudvarhelyi orgonaépítő műhelyünk 27. új orgonája, amely legnagyobb az eddig épített hangszereink között. Az új orgonának 3 manuálja, pedálja és kopulákkal 55 regisztere van, amelyik 2940 sípot tartalmaz. A csilingelőknél a ceruzanagyságtól az öt méteres gerendaszerű nagy basszushangokig minden méret megtalálható.

A látványterveket Tövissi Zsolt építésznek köszönjük. (…) Köszönet azoknak, akik segítségünkre voltak a nehéz alkatrészeket felcipelni abba a magas karzatba. Szabó Endre és Jakócs Zoltán kántoroknak köszönjük ezt.

Ebben a nagy munkába munkatársaim voltak közvetlen munkatársaim és neki köszönetet szeretnék mondani Pap Cecília, Pap László, Demeter András, Tamás Károly és Gáspár Ferencnek a szép munkáért. A fémsípok nagy részét Németországból hoztuk, az új sípsorokat Bartis Szabolcs és munkatársai készítették. A fasípokat Sándor Emil. Az orgona szélládáit a jól bevált csuszkrendszerbe építettük, a hang és regiszter vezérlése elektromos, ezért lehetővé vált a mozgatható játszóasztal és a játszó asztalba szerelt memória tárhely, ami 600 kombináció mentésére képes. Természetesen ezeket a részeket még kell teszteljük, tesztelés alatt állnak. Az elektromos részeket Rényi Csaba és Vári László készítette. A vasszerkezetet, amin áll a kis orgona, ami előrejön a templomba Sándor László és munkatársai készítették. (…)

Miguel Maury Buendía pápai nuncius szentbeszédében felhívta a jelenvelők figyelmét, hogy: „a mai ünnep egy Mária-ünnep, az ő születését ünnepeljük. Arról szól ez az ünnep, hogy a Szűzanya már a kezdetek óta ki volt választva, hogy Krisztus Urunknak, a világ Üdvözítőjének édesanyja legyen. Mária születését ünnepelni nem jelent mást, mint ez események végső pillanatát szemlélni: az Ige megtestesülésének misztériumát. A Szűzanya születése szorosan összekapcsolódik a Messiás születésével, mint ígéret, előkészület és megváltásunk gyümölcse. Hajnalcsillag, amely előre jelzi az igazságosság napját. Mária az egész világnak hirdeti a Megváltó érkezésének örömhírét.”

Az ünneplés végén Papp Antal helyi plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik munkával, támogatással, adományokkal és imával hozzájárultak a templomi hangszer létrejöttéhez. A szentmise után Pap Attila székelyudvarhelyi orgonaművész és Pap Csongor tartott orgonakoncertet.