Nagy felelősséggel és teherrel járó tisztséget kapsz

Temesváron püspökké szentelték és hivatalába iktatták Pál József Csabát

2
8527
(Fotó: Duna World)

Pál József Csaba kanonokot, a hegyvidéki főesperesség elöljáróját, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosát május 16-án nevezte ki Ferenc pápa a temesvári egyházmegye megyés püspökévé, apostoli kormányzóvá. Ez Nepomuki Szent János emléknapja. Fontos nap ez a temesvári egyházmegyében, mert a szent a Bánság egyik védőszentje.
Augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén a temesvári Szent György-székesegyházban került sor a kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és beiktatására. Azért választották ezt a napot, mert 1736. augusztus 6-án tették le a temesvári székesegyház alapkövét, és Krisztus az igazi alapkő.

Pál József Csaba 1955. december 3-án született a Hargita megyei Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári kántoriskolában, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá. Négy évet tevékenykedett az erdélyi egyházmegyében, Marosvásárhelyen, majd paphiány miatt a Bánságba ment.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

A püspökszentelés szertartása

A.) bevezető szertartás és igeliturgia: A szentelendő és a szentelést végző püspökök körmenetben vonultak a székesegyházba.

A szentmise főcelebránsa és főszentelő Martin Roos leköszönő püspök volt, társszentelők: Ioan Robu bukaresti érsek, metropolita (aki megköszönte a Márton püspökkel folytatott 19 éves munkát és kifejezte, hogy tárt karokkal fogadják az új püspököt, kérte a jelenlévőket, hogy szeressék, tiszteljék, támogassák az új püspököt, legyenek vele egységes közösség) és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Az eseményen részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldovai köztársasági nagykövete, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita, Đuro Hranić diakovár-eszéki érsek, Ternyák Csaba egri érsek, mintegy negyven római katolikus, görögkatolikus, evangélikus, református és ortodox püspök és közel kétszáz lelkipásztor Magyarországról, Németországból, Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és a romániai egyházmegyékből.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

Martin Roos leköszönő püspök köszöntőjében kiemelte, hogy a püspökszentelés az illető egyházmegye és Isten egész népe számára kiemelkedő esemény, majd kérte: „az Isten, legfőbb pásztorunk és egyházának feje tegye teljessé áldásával és kegyelmével mindazt, amit ma a temesvári székesegyházban törékeny szolgálatunk által megkezd”.

A szentelendő bemutatása után Lauš Nikola felolvasta a pápai bullát három nyelven.

FERENC püspök, Isten szolgáinak szolgája szeretett fiának, Pál József Csabának, a temesvári egyházmegye papjának, ugyanazon egyház jelenlegi resicabányai plébánosának és főesperesének, a temesvári egyházmegye kinevezett püspökének üdvözletét küldi és apostoli áldását. Tekintettel a temesvári egyházmegye jelenlegi helyzetére, valamint a fennálló szükségesség természetére, minden gondoskodásunkkal az itteni közösség felé fordultunk, annál inkább most, amikor láttuk, hogy ott főpásztorra van szükség, mivel tiszteletre méltó testvérünk, Martin Roos nyugalomba vonulásával széke megüresedett. Úgy véljük tehát, hogy te, szeretett fiam, alkalmasnak látszol erre a tisztségre, amelyre az erények és tekintély általi megerősítés mellett gazdagon árad a tapasztalat és pasztorációs gyakorlat legnagyobb ajándéka.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, legfőbb apostoli hatalmunknál fogva kinevezünk és beiktatunk téged temesvári megyéspüspökké, mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek a szent kánon normái és a tisztséggel járó jog szerint ehhez a feladathoz kapcsolódnak. Ugyanakkor a püspökké szentelésedet Róma falain kívül bármelyik magas rangú katolikus prelátus el tudja végezni. Ám még mielőtt elfoglalnád tisztségedet, az Egyház törvénye szerint hitvallást, valamint hűségesküt kell tenned nekünk és utódainknak. Továbbá meg kell bizonyosodj afelől, hogy felszentelésedről a teljes klérus és a hívő nép is tudomást szerez, akiket az irántad való kitartó engedelmességre és megújult lelkesedéssel való hitre buzdítunk.
Szeretett fiam, végül csupán annyit mondhatok, hogy nagy felelősséggel és teherrel járó tisztséget kapsz. Ezért buzgón kérjed az isteni támogatást, hogy a Megváltó erényeivel megerősödve, Szent Gellért püspök és Nepomuki Szent János védőszentek közbenjárásával és a máriaradnai Szűzanya oltalma alatt igyekezz hatékonyan terjeszteni az üdvösségszerző tanítást, amelyből hívek a legnagyobb lelki gazdagságot meríthessék.
Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2018. évében, május 16-án, pápaságunk hatodik évében.
Ferenc [pápa]

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

A szentmise a szokott módon folytatódott az evangélium felolvasásáig.
A szentmise szentírási szakaszait az új püspök választotta. Az evangélium Jézus főpapi imájából származott, amelyből az új püspök a jelmondatát is választotta: „Tartsd meg őket a te nevedben!” (Jn 17,11)
Martin Roos prédikációjában elmondta, hogy a püspökszentelés lényeges és döntő esemény az egyházmegye életében, mivel a püspök egy személyben az egyházmegye fő tanítója, főpapja és főpásztora. Az ő feladata legeltetni Krisztus nyáját, összefogni Isten népét a hitben, és papi szolgálata által megszentelni. Ehhez kellő rátermettség, éberség és megfontoltság szükséges. E megbízatás teljesítésére küldte Ferenc pápa Pál Józsefet Resicabányáról Temesvárra, és erre a szolgálatra szentelik püspökké. Az egyházmegye papjainak jelenléte azt jelzi, hogy a munkája során munkatársai lesznek, nem hagyják egyedül.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

B.) a szentelés: a.) A homíliát a szentelendő ígérete követte feladatának hűséges vállalásáról. Pál József Csaba megígérte és vállalta, hogy a Szentlélek kegyelmével mindhalálig teljesíteni fogja azt a hivatást, amelyet az apostolok reánk bíztak, és amelyet kézfeltétel által megkapott, hogy hűségesen és szüntelenül hirdetni fogja Krisztus evangéliumát, hogy tisztán és sértetlenül megőrzi a hitletéteményt, ahogy azt az apostolok kora óta mindig és mindenütt őrizte az Egyház hagyománya, hogy építeni fogja Krisztus testét, az Egyházat, és megmarad annak egységében a püspökök testületével együtt, Szent Péter apostol utódjának tekintélye alatt, hogy hűségesen engedelmeskedik Szent Péter apostol utódjának, hogy az áldozópapokkal és szerpapokkal, a szolgálatban társaival, Isten szent népét jóságos atya módjára gondozni fogja és az üdvösség útjára fogja irányítani, hogy Urunk szent nevéért barátságosan és könyörületesen viselkedik a szegények, az idegenek és minden rászoruló iránt, hogy jó pásztorként keresni és Urunk nyájába visszavezetni fogja a tévelygő juhokat, hogy Istenhez az ő szent népéért szüntelenül könyörögni, és a főpapi hivatásban feddhetetlenül munkálkodni fog.

(Fotó: Mária Rádió, Erdély/Facebook)

b.) A Mindenszentek litániája (a földi/vándorló egyház az égi/megdicsőült egyház közbenjárását kéri) alatt a szentelendő leborult a földre (önátadás jele), míg mindenki térdelve imádkozott.

(Fotó: Mária Rádió, Erdély/Facebook)

c.) Valamennyi jelen lévő püspök a főszentelő után kezét a szentelendő fejére tette (apostoli tanítás folytonosságának továbbadása jele – apostoli successio), majd a főszentelő nyitott evangéliumos könyvet helyezett a szentelendő feje fölé és elmondták a szentelési imádságot (…Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt, amely tőled származik: a vezetés Szentlelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik Egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.)

(Fotó: Mária Rádió, Erdély/Facebook)

d.) A felszentelt fejéről levették az evangéliumos könyvet és krizmával (fölkenés, küldetés jele) megkente a szentelő püspök. Sorban átadta szolgálatának eszközeit (amelyeknek szimbolikus értelmét Martin Roos fejtette ki román nyelvű prédikációjában): az evangéliumos könyvet (örömhír, isteni kinyilatkoztatás), a gyűrűt ujjára húzta (a szövetség, a közösség, a végtelenség jelképe), fejére tette a püspöksüveget (mitra – főpapi dísz és méltóságjel, a két szarv az Ó- és az Újszövetség ismeretét jelenti, a két szalag a szellem és az írás megjelenítője), és kezébe adta a pásztorbotot (a püspöki méltóság és hatalom jelvény, a terelés, védelmezés szimbóluma). Ezután a székéhez vezette és átadta. (Eddig nem tartózkodott a szentélyben.) A jelenlevőkkel békecsókot váltott az új püspök, majd átvette a szentmise folytatását.

C.) az Eukarisztia liturgiája: Folytatódott a koncelebrált szentmise. A felajánlási adományokat az egyházmegye fiataljai vitték az új püspöknek. A befejező áldás előtt a hálaadó ének, a Te Deum éneklése közben végigvonult a hívek között áldást osztva az új püspök (a székesegyházon kívülre is kiment).

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

Ezt követte az új püspök beszéde. Az új püspök azért választotta püspöki mottóját Jézus főpapi imájából, mert elmondása szerint ez egy ima, imádságként is mondható. Jézus amikor ezt elmondja, nem magára gondol, hanem a tanítványaira, az emberiségre. A te nevedben azt jelenti, hogy az ő szellemében, az ő lelkületében szeretne munkálkodni. Az új püspök címerébe a Szentháromság, hét lángnyelv (a Szentlélek, teljesség jele, az egyházmegye hét nyelvére is utal), valamint a nap és a hold került (székely származására utal). Azt szeretné ezzel kifejezni, hogy erre tájékozódjunk, ilyen kapcsolatot teremtsünk, mert ez az ő célja, ez az ő iránya: egység a sokféleségben.

A püspökszentelésen Románia kormányát Victor Opaschi vallásügyi államtitkár (köszöntőjének főbb gondolatai: a hit és a vallás egyesíti a soknyelvű és soknemzetű ünneplőket, amiben a kormány is partner szeretne lenni; a vallási közösség a társadalmat szolgálja – szeretetszolgálat, értékvédelem –, de abban is segít, hogy önmagunk maradjunk, amire nagyon jó példa Temesvár és a temesvári egyházmegye, amely Szent Gellért idejétől multikulturális, sokszínű, soknyelvű egyházmegye volt), Florinel Frunză, az egyházi ügyosztály igazgatója és Cezar Păvălașcu vallásügyi osztályvezető képviselte.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

Magyarország kormányát Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes (köszöntőjének főbb gondolatai: a nyelvi sokszínűség, a sokszínű kultúra csak akkor akadály, ha nincs szeretet – idézte az új püspököt –; a vallás, a kereszténység a nemzet kibontakozását segítette elő, régebbi bármelyik nemzetnél; a kereszténység segített abban, hogy mindenki a saját nyelvén és a saját kultúrájában dicsőíthesse Istent), Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese képviselte.

(Fotó: Bartha Csaba/Temesvári Rádió)

Joan Selejan ortodox bánsági mitropolita Urunk színeváltozása ünnepe alkalmából azt kérte a jelenlévőktől, hogy maradjanak azok, akik a kereszteléskor lettek. Az Isten ma azt mondja a temesvári katolikus közösségnek, „Íme” az új püspökötök, „akiben kedvem telik”. Mivel tudja és hiszi, hogy édesanyja a csíksomlyói szűzanyának ajánlotta Józsefet, ezért egy Máriát ábrázoló ikont ajándékozott neki.

Az ünnepélyes áldás után körmenetben vonultak ki a templomból.

Lehőcz László fotóriportját ide kattintva érhetik el.

2 HOZZÁSZÓLÁSOK