Ünnepélyesen átadták a máramarosszigeti Árpád-házi Szent Kinga Óvoda és Bölcsőde épületét

0
260
Fotók: Lovász Dénes/a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia Facebook-oldala

Ünnepélyesen megáldották és átadták a máramarosszigeti Árpád-házi Szent Kinga Óvodát és Bölcsődét május 22-én. Az óvoda és bölcsőde létrehozása által a helyi, de tágabb értelemben a történelmi Máramaros régi, olykor teljesíthetetlennek tűnő álma teljesült. Az elméleti megvalósítást egy 2015-ben, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakértői által készített, az oktatás helyzetfelmérését és a lehetséges megoldásokat tartalmazó kutatási anyag indította el.

A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia és a máramarosi főesperesség által kezdeményezett szakmai konzultáció pontos és egyben kijózanító képet mutatott fel: „elérkezett az idő” és egyben az utolsó lehetőség az anyanyelvi oktatás megmentésére, meg kell erősíteni a Kövesláztól Borsafüredig terjedő, Máramarossziget központú történelmi tájegység legfontosabb és legnagyobb magyar oktatási intézményét, a Leőwey Klára Elméleti Líceumot. Mivel napjainkra az egész régióban a magyar nyelvű oktatás a hosszúmezői, gimnáziumi szintű iskolára, valamint a borsai, pálosremetei és rónaszéki magyar gyermekek fakultatív oktatására korlátozódott, a Leőwey Klára Elméleti Líceum stratégiai jelentőséggel bír.

2017-ben, közvetlenül a támogatás megítélése után elkezdődtek az új bölcsőde és óvoda helyszínéül szolgáló épület számára a korábbi ingatlan bontása, sürgősségi beavatkozások az omlásveszélyes részeken, és sikerült az önkormányzattal megállapodni egy mindkét fél számára igen hasznosnak bizonyult telekcserében. Hárítva és leküzdve a védett műemlékkörnyezetbe tervezett, az intézmény jellegéből adódóan jelentős megszorításokkal bíró beruházás megvalósítását érintő számos ellenkezést és akadályt, 2020-ban sikerült hozzákezdeni az óvodakomplexum felépítéséhez. Az építkezési engedély megszerzése sem volt egyszerű, hiszen az adminisztratív eljárásban 68 hatósági engedélyt és jóváhagyást kellett beszerezni, valamint 27 szaktanulmányt és tervet elkészíteni. A munkálatok sorozatos gazdasági krízisek közepette folytak. A beruházás 2022 októberében elkészült és a 2023-2024-es tanévben a Leőwey Klára Elméleti Líceum már új környezetben várta a 22 beíratott óvodás és 20 bölcsődés gyermeket. Sikerült konstruktív párbeszédet kialakítani az önkormányzattal, amely támogatta az intézmény állami oktatási rendszerbe való integrálását. Pozitív jelzésértékkel bír, hogy már az induláskor sikerült eleget tenni egyes román és roma anyanyelvű szülők beiratkozási kérésének.

Az átadó ünnep elején Kósa Attila, a Leőwey Klára Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Schönberger Jenő szatmári megyés püspök ünnepi beszédét az egység gondolatára alapozta. Visszaemlékezett a bölcsőde és óvoda építésének kezdeteire, amikor Reszler Mihály főesperes és Kósa Attila igazgató megkeresték, hogy támogassa ennek az intézménynek a létrejöttét. Egyetlen egy feltételt támasztott: hogy mindenki akarja, legyen ez a kezdeményezés az összefogás bizonyítéka! Így született meg ez az intézmény, mert Máramarosszigeten ezt mindenki akarta. Nagyon örült, hiszen a jó Isten is akarta ezt, mert ő az egyetértőket meghallgatja. Jézus megígérte, ha közösen, egyetértve kérünk valamit Istentől, akkor Isten támogatja és meghallgatja a kérést. Csodálatosan szép épület nőtt ki a plébánia udvarán, aminek szívből örül. A püspök köszönetet mondott a magyar kormány anyagi támogatásáért. Megköszönte a helyi vezetők támogatását, még akkor is, ha közel 70 pecsét kellett az engedélyre; a lényeg, hogy sikerült. Köszönetet mondott a helyi közösség támogatásáért, élen a főesperessel, hiszen ők nagyon sokat fáradoztak. Megköszönte azok munkáját, akik ebben az épületben minden téglát megsimogattak, és ilyen szépre alakítottak. Megköszönte a tervezőtől a kivitelezőig mindenki fáradozását. Isten fizesse meg mindenkinek!

Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a Példabeszédek könyvéből vett igeverssel köszöntötte az egybegyűlteket: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Péld 22,6). Nevelni kell a gyermekeinket, ne az utca, a világ, a korszellem, az okostelefonok vagy okoskütyük neveljék őket, hanem mi neveljük őket! Szülők, pedagógusok, mindannyiunknak közös felelőssége a gyermekek nevelése. Az igevers második gondolata: a neki megfelelő módon. A szeretet által kell nevelni a gyermeket, mert a szeretet hozza ki belőlük a legtöbbet. Az igerész harmadik gondolata: ha megöregszik. Amit gyermekkorban kapunk, az meghatározó az egész életre. Befejezésül Isten áldását kérte az óvodára, az oktatókra, azokra, akik jóvoltából felépült ez az intézmény.

A főpásztori köszöntőket követően Moldovan Vasile, Máramarossziget polgármestere és Pop Mihai Cosmin, Máramaros megye főtanfelügyelője szólt az egybegyűltekhez. Őket követte Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének ünnepi gondolatai. A szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy olyan oktatási intézményt vesz birtokba ma a közösség, amely minden tekintetben eleget tesz azoknak az elvárásoknak, amelyekkel a 21. században egy szülő, egy tanár, egy pedagógus, vagy akár egy kisgyerek is elindul reggel otthonról: biztonságban és jó kezekben kell lennie a gyereknek. Egyben olyan oktatást és nevelést kell kapnia, amely azokra az értékekre alapoz, amelyek ezt a közösséget, ezt a nemzetet erőssé teszik. A bölcsőde, az óvoda, az iskola a jövőt jelenti! Nem a múltat, még csak nem is a jelent, hanem azt jelenti, hogy a közösség bízik abban, hogy a szülőföldjén van jövője. Az ilyen intézmény a gyermekekről szól, mert a gyermekekért van. A gyermek pedig minden esetben a jövőt képviseli.

Ezt követően Soltész Miklós, a magyarországi miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy ez idáig a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban 885 óvoda és bölcsőde készült el, illetve újult meg. A romániai magyarságnak ebből 480 beruházás jutott, melyben 90 új bölcsőde és óvoda épült, köztük a máramarosszigeti is. Ezt követően beszédében a keresztény nevelés semmi mással nem helyettesíthető szerepét emelte ki. Amikor keresztény óvodát, bölcsődét, iskolát építünk, vagy olyan intézményt, ahol keresztény tanítás van, azzal egyben választ adunk a kor sehová nem vezető ideológiájára is. Mindannyiunk feladata kimondani, hogy köszönjük, de a mi gyermekeinket nem szükséges eltántorítani egy többezer éves tanítástól, legyen az az Ószövetségnek a zsidó tanítása, vagy legyen a kereszténységnek ó- és újszövetségi tanítása. Sok-sok ideológia próbálta gyermekeinket, családunkat, népünket összetörni, illetve egymással szembeállítani. A kereszténység mindig megadta a választ, hogyan kell tovább élnünk, és hogy kell tovább vinni az életünket. A kereszténység megmaradt, az összes többi ideológia eltűnt. Ne hagyjuk és ne engedjük, hogy azt a krisztusi tanítást, aminek az egyik nagyon fontos üzenete: „engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!”, mindenféle más módon felülírják, olyan vádakkal és trükkökkel, hogy eltaszítsuk magunktól a gyermekeket, csak azért, hogy egy újabb ideológiát állítsunk fel.

Máramarossziget jó együttműködési példa arra is, hogy ráirányítja figyelmünket, hogy románok és magyarok tudnak együtt élni. Bizonyítja a nemzetek előtt – különösen a mai korban –, hogy békességben, közös célokkal sok mindent meg tudunk valósítani. Bizonyítja, hogy akár testvérnépek is – oroszok és ukránok – a békesség útjára térhetnek. Bizonyítsuk ezt itt kicsiben.

Az ünnepi beszédeket a bölcsődések és óvodások előadása, majd pedig a Leőwey Klára Elméleti Líceum diákjainak zenés műsora követte. A zenés műsort az ünnepélyes szalagvágás követte, amelyet Schönberger Jenő püspök, Soltész Miklós államtitkár, Moldovan Vasile polgármester, Pop Mihai Cosmin főtanfelügyelő, Kelemen Hunor elnök, Reszler Mihály főesperes és Kósa Attila igazgató végeztek, kisgyermekek társaságában. A szalagvágást az épület megáldása követte. Schönberger Jenő a magyar és román nyelven elimádkozott áldást követően szenteltvízzel meghintette az épület minden termét.

A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánia épületében működő, a Leőwey Klára Elméleti Líceumba tagolt Árpád-házi Szent Kinga Óvoda és Bölcsőde mára már 57 gyermek számára biztosít magyar nyelvű oktatást, 1 bölcsődei és 3 óvodai csoportban. Ezzel teljesíti a helyi magyarság jelenlegi és távlati oktatási igényeit, az épületben helyt adva egyéb, szerteágazó közösségi rendezvényeknek is.

Forrás: a szatmári egyházmegye honlapja