Gyulafehérvárra látogatott Tomasz Trafny prelátus, a püspöki szinódus főtitkárságának munkatársa

0
265
Fotó: gyulafehárvári érsekség Facebook-oldala

Kovács Gergely érsek meghívására Gyulafehérvárra látogatott Tomasz Trafny prelátus, a püspöki szinódus főtitkárságának munkatársa, aki április 18-án délután a főegyházmegyei szinódusi bizottság tagjaival, az érseki hivatal klerikusaival, a szeminárium elöljáróival és a teológiai fakultás tanáraival találkozott. A látogatás során előadást is tartott a gyulafehérvári szeminárium kispapjainak Az ember halhatatlansága: a túlvilág vagy az itt és most ígérete? címmel.

A megbeszélés elősegítette a szinodális folyamat jobb megértését és nemzetközi kitekintést nyújtott, ezáltal járulva hozzá és értékes támpontokat adva azon főegyházmegyei beszámoló megfogalmazásához, amelyet a Romániai Püspökök Konferenciájához kell benyújtani. A helyi egyházaktól kapott szintéziseket május 15-ig kell a szinódus főtitkárságához eljuttatni, hogy azok alapján elkészülhessen a XVI. püspöki szinódus rendes közgyűlése 2024. október 2. és 27. között megtartandó második ülésszakának munkadokumentuma.

Tomasz Trafny prelátus emlékeztett Ferenc pápa szavaira: „a szinódus a szinodalitásról szól, és nem erről vagy arról a témáról”. A különböző tapasztalatok, karizmák, szolgálatok szemlélésekor a nézőpont a fontos: a szinodális egyházként való növekedés „mikéntjére” összpontosítsunk. Mindig tudatosítsuk, hogy a hit közösségi megéléséből kell fakadniuk a felismeréseknek, nem pedig olyan elvárások megfogalmazásáról van szó, amelyek nem tartják szem előtt a hívők közösségének javát.

Forrás: gyulafehérvári érsekség

A megértést kereső hit

Interdiszciplináris előadás korunk egyházának kihívásairól

Tomasz Trafny prelátus, a püspöki szinódus főtitkárságának officiálisa, korábban a Kultúra Pápai Tanácsának munkatársa a gyulafehérvári szemináriumban tett látogatása során Immortalità dell’uomo: promessa dell’aldilà o dell’aldiquà? (Az ember halhatatlansága: a túlvilág vagy az itt és most ígérete?) címmel tartott tudományos és sokoldalú előadásában az egyház jelenkori kihívásait elemezte a keresztény hitet és etikát érintő modern, tudományos és technológiai fejlesztések, változások tükrében. Az előadás végén a kispapoknak lehetősége nyílt a közvetlen eszmecserére, mely során Tomasz prelátusnak kérdéseket tehettek fel.

A lengyelországi lublini főegyházmegyéből származó Tomasz Trafny tudományos tevékenysége sokrétű, legfőképpen a hit és a tudomány kapcsolatának interdiszciplináris tanulmányozására terjed ki, amelynek keretén belül már számos nemzetközi konferenciát szervezett. Jelenleg is egy interdiszciplináris projektet vezet a római Szent Kereszt Egyetem filozófiai karán, mely az STOQ Projekt névre hallgat (Science, Theology and the Ontological Quest Project; magyarul: Tudományos, teológiai és ontológiai keresés projekt). A projekt intézményes hátterét a Fondazione Scienza e Fede – STOQ (Tudomány és Hit – STOQ Alapítvány) biztosítja, melyet XVI. Benedek pápa 2012-ben hozott létre.
,,Hálásan köszönjük Tomasz atyának a látogatását, valamint tartalmas előadását! Várjuk vissza! Dziękujemy Ci za wszystko, Mons. Tomasz!” – írták a résztvevők.

„A hit és az ész két szárny, melyekkel az emberi szellem fölemelkedik az igazság szemlélésére. Maga Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy meg akarják ismerni az igazságot és önmagukat és Istent megismerve és szeretve eljuthassanak önmaguk teljes igazságához.” (Fides et ratio kezdetű enciklika bevezetője)

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ