Püspökké szentelték Fábry Kornélt: a püspökség nem érdem, hanem bizalommal teli megbízatás, felelősség és szolgálat

0
2907
Fotók: Merényi Zita/Magyar Kurír

Ferenc pápa Fábry Kornélt, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatóját az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Az új püspököt a budapesti Szent István-bazilikában szentelte Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szeptember 2-án. A társszentelők Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa és Varga László kaposvári megyés püspök voltak.

Az eseményen jelen volt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Udvardy György veszprémi érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) további tagjai, Német László belgrádi érsek, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Pál József Csaba temesvári püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök, Böcskei László nagyváradi püspök, Tamás József ny. segédpüspök, valamint Martos Levente Balázs és Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspökök is.

A szertartás elején Erdő Péter köszöntötte az egybegyűlteket. A bíboros hálát adott „a Mindenható Istennek, hogy erre a mai püspökszentelésre sor kerülhet, hogy új segédpüspököt akar adni egyházmegyénknek és új püspököt a világegyháznak. Köszönetet mondok Ferenc pápának is, aki figyelmes szeretettel észrevette egyházmegyénk szükségleteit, és intézkedett, hogy újabb segédpüspökkel gazdagodjon egyházmegyénk. Kérem a mai szentmisére Isten különleges áldását Kornél testvérre, püspökszentelésére, a püspöki konferencia tagjaira, egyházmegyénkre és az egész magyar egyházra.”

Az evangélium Szent Máté könyvéből hangzott el, a befektetett talentumokról szóló példabeszéd (25,14–30). Az evangélium felolvasása után a Szentlélek segítségét kérő ének következett. A kinevezésről szóló pápai bullát Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa olvasta fel, magyarul Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa tolmácsolta a híveknek.

Erdő Péter bíboros, prímás szentbeszédében így szólt a szentelendőhöz: „A püspökké szentelésben csodálatos kegyelmi ajándékot kapunk. A legteljesebb módon bízza ránk Krisztus, hogy folytassuk tanító, megszentelői és pásztori küldetését az idők végezetéig. (…) Azt kívánom, hogy mindig ebből a forrásból meríts és megtapasztald életedben, amit püspöki jelmondatul választottál: Minden forrásom belőled fakad.

A homília után a jelölt ígérettételével folytatódott a szertartás. Ezt követően a jelenlévők elimádkozták a Mindenszentek litániáját, majd a kézrátétel és a felszentelő ima következett, melynek elimádkozása alatt az evangéliumos könyvet a szentelendő feje fölé helyezte Riesz Benedek, az esztergom-budapesti főegyházmegye diakónusa és Lehoczki Gábor, a kaposvári egyházmegye állandó diakónusa.

Ezután szent krizmával kente meg Erdő Péter bíboros Fábry Kornél fejét, és átadta neki a püspöki jelvényeket: az evangéliumos könyvet, a püspöki gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot. Ezt követően az új püspök békeköszöntést váltott minden püspökkel.

A szentmise az eucharisztia liturgiájával folytatódott. A záró könyörgés után a Te Deum elimádkozása közben Fábry Kornél püspök a templomon végighaladva és kilépve kapuján a kint várakozóknak is áldást adott.

A szentmise végén Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke a testület nevében köszöntötte az új tagot. Kiemelte, hogy az új püspök különlegesen személyes eseményt élt át az elmúlt percekben. „Püspöktestvéreinkkel együtt sokat imádkoztunk érted, hogy ami Isten és közötted, és az egyház között történt, az valóban az egész egyház javát szolgálja. Aki meghívott téged, akinek nevében kimondtad mindannyiunk előtt az akarom szavakat, a teremtő szavakat, az az Isten egészen bizonyos, hogy mindennap hagyja benned megszületni az egység vágyát, újjáteremti benned a szentség vágyát.”

Süllei László, a Budapest-Vári Nagyboldogasszony-főplébánia plébánosa, érseki általános helynök az egyházmegye papsága nevében köszöntötte az új püspököt, idézve őt: „Jézusért lettem pap”. Süllei László kiemelte: a papság utáni vágy Krisztus szeretetéből születik. A szeretet nem csak emberi, túllépi, meghaladja az embert. A szeretet olyan, ahogyan Jézus szerette ezt a világot, odaadta életét értünk. A Mátyás-templom plébánosa emlékeztetett rá, hogy Fábry Kornél piarista diák volt, művelt, sok nyelven beszélő, humoros, vidám pappá vált, aki bármelyik korosztály számára érthető, egyszerű nyelven képes beszélni az evangéliumról. „Milyen jó, hogy a püspöki karban a mosoly erősödni fog általad!” Süllei László szavait derültség és nagy taps fogadta.

Végül az új püspök szólt az egybegyűltekhez. Fábry Kornél felidézte, hogy diakónusi jelmondata az volt: „Adjatok hálát mindenkor mindenkinek!” A segédpüspök ennek szellemében mondott köszönetet mindenkinek, akik támogatták őt eddig életében, papi szolgálatában.

Kiemelte, hogy a püspökség nem érdem, hanem bizalommal teli megbízatás, felelősség és szolgálat. Fábry Kornél bevallotta: soha nem törekedett püspökségre, nem irigyelte a püspököket, mert úgy látta: gyakran nehéz döntéseket kell hozniuk, amelyek nem mindenkinek nyerik el a tetszését. Az új segédpüspök nem titkolta: „Én szentté szeretnék válni! Ami mindannyiunk közös hivatása. Most úgy látszik, hogy az életszentségre vezető utam a püspökségen keresztül vezet. Bízom benne, hogy így még többet tudok tenni másokért és Isten országáért.”

Fábry Kornél visszaemlékezett rá, hogy amikor a szentelési lelkigyakorlatán eltűnődött azon, hogy apostolutód lett, megérezte ennek a súlyát. Ám arra gondolt: az első tizenkét apostol kiválasztásánál nem az volt Jézus szempontja, hogy a legjobbakat, a legokosabbakat, legügyesebbeket válassza ki, hanem inkább azokat, akikben már belelátta a szentté válás lehetőségét, minden hibájuk ellenére is. Ők képesek lettek hitelesen közvetíteni Isten szeretetét, megbocsátó irgalmát. „Így megnyugodtam, hogy van még előttem bőven fejlődési lehetőség arra, hogy szeretetben, szolgálatban, alázatban növekedni tudjak. Püspökként is szeretném megőrizni a Krisztustól kapott békét és örömet, és ezt kívánom minden püspök- és paptársamnak is, hogy a világ legboldogabb lelkipásztorai legyenek” – mondta Fábry Kornél, majd a hívekhez fordult: „Titeket is arra kérlek, kedves testvérek, hogy imádkozzatok papjaitokért, püspökeitekért, hiszen ők is megteszik ezt értetek. Kérem a Szentlélek bölcsességét és az Eucharisztiában köztünk élő Jézus Krisztust, hogy ebből a soha ki nem apadó forrásból tudjak veletek együtt meríteni, és másokat is a forráshoz, Jézushoz vezetni, életem minden napján.”

A szentmise végén a záróáldás szövegét Erdő Péter bíboros együtt mondta az új segédpüspökkel. A szertartás a pápai és a magyar Himnusz eléneklésével ért véget. A püspökszentelési liturgián a zenei szolgálatot a Szent István-bazilika Énekkarából, a Don Bosco Énekkarból, a La mia Fonte Énekkarból és az Emmanuel Közösség énekeseiből összeállt vegyeskar végezte. Közreműködött az In Medias Brass fúvós kvintett, orgonált Virágh András Gábor és Szotyori Nagy Gábor, a Szent István-bazilika orgonaművészei, vezényelt Farkasházi Dávid, a Szent István-bazilika karnagya.

A teljes beszámolót itt olvashatják: Bodnár Dániel/Magyar Kurír