A humorban, örömben, jókedvben tapasztalható isteni gondviselés tudatosítása

0
876

„Testvéreim, ne féljetek!” Szent II. János Pál pápa idézetével vezette be Schönberger Jenő püspök a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye pasztorális programját Gondviselés éve címmel 2021-2023-ra. A Gondviselés évének felépítéséről, az ahhoz készült kézbe vehető segédanyag 2023-ra vonatkozó fontosabb témáiról, a tudatos lelkipásztori tervezés fontosságáról írt a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Lelkipásztori Irodája.

A lelkipásztori tervezés imádságos és részvételen alapuló folyamat, amelynek során az egyházmegye kidolgozza jövőképét, felméri jelenlegi életét, alakítja a jövő lehetőségeit. E terven keresztül a hívek hozzájárulnak a legfontosabb lelkipásztori területekhez, ezek az Ige, a közösség és a szolgálat.

2023-ban is aktuálisak a főpásztor felhívó szavai: „Tele vagyunk félelemmel, bizonytalansággal, aggodalommal. Nagyon is itt az ideje, hogy föltekintsünk a gondviselő Istenre, és szembesüljünk Egyházunk tanításával, amit az isteni gondviselésről tanít. Hisszük, hogy Isten, aki megteremtette a világot és benne mindent, a maga tökéletes tervét valósítja meg folytonosan, amikor fenntartja, oltalmazza és kormányozza.”

Egyházmegyénk 2004-ben ünnepelte alapításának 200. évfordulóját. Erre az alkalomra a főpásztor egyházmegyei zsinat megtartását kezdeményezte. A zsinat vezetősége különböző munkadokumentumokat készített plébániai megbeszélésekre. Ez újdonságnak számított sok plébánián, ezért eleinte nehézkesen indultak a megbeszélések, de idővel egyre jobban hozzászóltak a megvitatásra felkínált témákhoz. A zsinat lezárásával nem akarta megszakítani az egyházmegye a megkezdett megbeszéléseket, találkozókat, ezért hirdette meg az egy vagy akár két-három éves időtartamú tematikus évet.

Ezek az évek egymásra épülő, vagy még inkább egymásból következő, tudatos munka eredményei. Az előző hároméves (2018-2020) programot, a Kegyelem évét tudatosan követte, követi a Gondviselés éve (2021-2023).

A Gondviselés évének előkészítése, kidolgozása 2020-ban történt. Ez az év számos új, megrázó eseményt hozott magával. Ekkor döbbentünk rá a világjárvány megszorításai közepette az emberi esendőségre, arra, hogy a körülöttünk lejátszódó események mennyire kiszolgáltatottakká tesznek minket. Értelemszerű volt vigaszt, megtartást keresni és találni. Ki másban lehet ezt megtalálni, mint a gondviselő Istenben?

A szatmári egyházmegye hívei különösen is érzékenyen keresik Isten gondviselő, megtartó, segítő jelenlétét, akár a múltra, akár a közvetlen jelen időszakra vonatkozóan.

A három év kézbe vehető segédanyaga felnőttkatekézis jellegű, de több annál. Tartalmaz a következetes lelki élethez, az egyéni önismeret fejlesztéséhez jól használható kapaszkodókat, és nem áll meg itt, hiszen Isten gondviselését nem csak értelmi síkon közelíti meg, hanem a szív és a lélek, hálás, imádságos rácsodálkozásával is. „Nevet és arcot” ad a Gondviselésbe vetett hitnek. Tartalmi íve pedig a következő: a gondviselő Isten folyamatos teremtése által akarja az ember, a közösség, az egyház és a társadalom életét. De nem csak megteremtette, hanem élteti és megtartja. Tömör üzenete a mottó: Isten tenyerén.

„Teremt”, „éltet” és „megtart” igékre épül az évi hat-hat téma úgy, hogy azok ne csupán jelzők maradjanak, hanem a hétköznapokban megélhető konkrét lelki és szellemi táplálékká bomoljanak ki.

2023-ban a lelkipásztori program harmadik évének súlypontja Isten megtartó erejére kerül. A segédanyag által kínált témák:

  1. Isten hűséges: személyes üdvösségtörténetünk felismerése;
  2. Isten irgalmas: a sebeinket gyógyító Isten megtapasztalása;
  3. Isten vigasztal: az imában és a lelki életben;
  4. Isten megáld: a családi életben jelen lévő Isten megtapasztalása;
  5. Isten megvidámít: a közösségi életben jelen lévő Isten megtapasztalása;
  6. Isten megtart: küld, hogy mi is megtartsuk embertársainkat.

Pozitívuma ennek az évnek a humorban, örömben, jókedvben tapasztalható isteni gondviselés tudatosítása.

A segédanyag ugyan alkalmas egyéni elmélyülésre, azonban igazán gyümölcsöző feldolgozás közösségben történhet. Így a plébániai csoportok meghívást kaptak arra, hogy a felajánlott évi hat találkozót illesszék be saját közösségi ritmusuk és gyakorlatuk kialakult valóságába, hogy elmélyüljenek, konkrétan a szentháromságos Isten szerető gondviselésében.

A húsz éve tartó tudatos lelkipásztori tervezés nyomán alakult csoportok lelkesedése itt-ott megkopott. A meglévő plébániai csoportok mellett minden egyházmegyei rendezvény, program, foglalkozás a gondviselés témája köré szerveződik, ez ad egységes arculatot az egyházmegyei lelkipásztori tevékenységnek. Így akár a plébániai tevékenység, akár egyházmegyei ifjúsági-, felnőtt-, családos-, beteg- vagy időspasztoráció, történjen az magyarul, románul vagy németül, e témakörben bontakozik ki.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Lelkipásztori Irodája