XIII. Nemzeti Katekétikai Kongresszus

0
1197

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága – hagyományosan – kétévente szervezi meg a Nemzeti Katekétikai Kongresszust, amely a pandémia miatt 2020-ban elmaradt. Így a legutóbb 2018-ban Budapesten megtartott XII. rendezvényt csak idén követhette a XIII. Nemzeti Katekétikai Kongresszus Esztergom helyszínnel november 9-11 között.

Ennek a nagy horderejű, a katekézis/hitoktatás szempontjából rendkívül fontos, átfogó rendezvénynek nem csupán a magyarországi katolikus egyházmegyék küldöttségei voltak a meghívottai, hanem a Magyarország határain túli magyar nyelvű római katolikus egyházmegyék képviselői is. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyét a főhatóság által kijelölt nyolctagú küldöttség képviselte, amelynek keretében a következő személyek foglaltak helyet: Bogos Mária – hittanár, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség vallás szaktanfelügyelője; Török Edith / Tarzicia nővér – hittanár, Tamási Áron Elméleti Líceum , Székelyudvarhely, körzeti módszertani felelős; Kolumbán Csilla – a gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola hittanára, Gyergyó körzet módszertani felelőse; Hajdó Piroska – hittanár, Szent György Gimnázium Marosszentgyörgy, a Maros Megyei Tanfelügyelőség katolikus hittan módszertanosa; Kalamár Mária – hittanár, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola aligazgatója; Bálint Zita – hittanár, Venczel József Műszaki Líceum, Csíkszereda; Farkas Ervin – a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója (aki a fáradságos gépkocsivezetést is vállalta), valamint alulírott – főegyházmegyei tanfelügyelő.

A XIII. Nemzeti Katekétikai Kongresszus mottója Szent Pál apostol rómaiaknak írt leveléből származik: „Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amit hirdetünk.” (Róm 10,8) Ez a mottó is érzékelteti a rendezvény tartalmi töltetét – a kérügmatikus és misztagógikus katekézis megvalósítására törekvést, amelynek értelmében szerveződtek az előadások és műhelyfoglalkozások is. Természetesen fő helyet kapott A katekézis direktóriumának bemutatása, melyet Ferenc papa 2020. március 23-án hagyott jóvá és idén adta ki a Szent István Társulat (Tőzsér Endre SP magyar nyelvű tolmácsolásában – dr. Serfőző Levente, valamint dr. Udvardy György lektorálásával).

A kongresszus első napján, a megnyitó liturgiát követően került sor Serfőző Levente (szeged-csanádi egyházmegyés pap, szemináriumi prefektus, katekétikai és ifjúsági referens) előadására A katekézis direktóriuma – Bizonyosság és megújulás a hit növekedésének útján címmel, majd délután, mintegy a téma folytatásaként Balázs Tamás (a MKPK Hitoktatási Bizottságának tagja) előadására került sor A katekézis direktóriuma és a katekéta címmel. Az esztergomi dómban Udvardy György veszprémi érsek által celebrált szentmise után Keszeli Sándor, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium biológia- és hittantanára tartott nemzetközi kitekintést, melyet kerekasztal megbeszélés és kompletórium követett.

Reggeli dicsérettel indult a második nap, majd Gájer László – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának oktatója ­– következett A katekézis direktóriuma a társadalmi és antropológiai változások fényéban című előadásával. Ezután műhelyfoglalkozásokon lehetett résztvenni (A, B, C, D), melyek keretében a katekézishez szorosan kapcsolódó, érdekes témákkal interaktív csoportmunkákra, megbeszélésekre, tapasztalatcserére került sor. Délután ezek a műhelyek megismétlődtek, lehetőséget kínálva a délelőttitől különböző foglalkozáson történő részvételre, azonban mindezt megelőzte Martos Balázs A katekézis direktóriumának biblikus megközelítése című előadása. Ezt szentmise, majd vacsora és fogadás követte, mely utóbbi lehetőséget adott egy rövid kötetlenebb, oldottabb hangulatú ismerkedésre, beszélgetésre.

Az utolsó nap reggeli dicséretét még két előadás követte; előadók voltak Nagy Péter (a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa és a Családi Életre Nevelés és Életstratégia program koordinátora) érdekfeszítő előadásával A nevelés aktuális közege címmel, melyet Obbágy László (teológiai tanár, hitoktatási felügyelő) Két tüdő, egy lélegzet” – A keleti egyház katekétikai tapasztalata a direktóriumban – és azon túl című előadása követett.

A XIII. Nemzeti Katekétikai Kongresszus záró programmal, majd szentmisével és ebéddel ért véget.

Illesse elismerés a rendkívül körültekintő szervezést és ellátást, a zökkenőmentes programvezetést, amely a MKPK Hitoktatási Bizottságának vezetőségét, munkatársait dicséri.

Íme néhány vélemény az esztergomi napokról:

„Jó volt három napot együtt lenni, együtt gondolkozni arról, hogy a katekézis direktóriuma milyen irányt mutat, milyen követelményt támaszt az egyéni és közösségi növekedésünknek. Az előadások és a műhelyek segítettek katekéta identitásunk megerősítésében. Megfogalmazódott bennünk, hogy milyen nagy szükség van a katekéták képzésére, kompetenciaalapú szakmai felkészítésére. Ma, missziós katekétákra van szükség, olyanokra, akiknek felkészítését és egész szolgálatát átjárja a küldetés lelkisége.” (Bogos Mária)

„Nekem nagy élmény volt, hogy foglakozhattunk az új direktóriummal. Sok szempontból megközelítették, megnéztük vagy éppen dolgoztunk vele. Jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk, akiket érdekel a hitoktatás, a jövő vallásos élete. Sok erőt és lendületet kaptam a mindennapi munkámhoz. A mi kis csapatunkkal lenni is nagyon jó volt. Jó tapasztalatokkal, lélekben gazdagon tértem haza. Remélem tovább tudom adni kollégáimnak, azt amit kaptam… Isten fizesse érsek úrnak (…) a lehetőséget!” (Tarzicia nővér)

Mindannyian hálásak vagyunk a főhatóságnak, személyesen érsek atyának, hogy lehetővé tette a főegyházmegye katekétikai küldöttségének a kongresszuson való részvételét. Köszönjük az utazással és az esztergomi tartózkodással járó költségek biztosítását, valamint az érsekség mikrobuszát, melyet rendelkezésünkre bocsátott. Isten fizesse és térítse vissza sokszorosan!

Meggyőződésünk, hogy a kongresszuson hallottak, tapasztaltak, tanultak által az iskolában és iskolán kívül – az új direktórium előírásainak szellemében – kifejtett katekétikai tevékenység gyümölcsöző lesz az oktatott ifjú nemzedék érett és élő keresztény katolikus hitre vezetésében, hitének erősítésében.

Gál László főegyházmegyei tanfelügyelő