Megáldották a felújított görgényszentimrei templomot

0
1001
Kerekes László segédpüspök áldotta meg a templomot. Fotók: Albert István-Csaba

A Szent Imre-búcsú alkalmával, október 29-én, szombaton a szentmise keretében Kerekes László segédpüspök megáldotta a frissen renovált görgényszentimrei templomot. A felújítás a Bethlen Gábor Alap pályázata révén valósulhatott meg.

A szentbeszédben a segédpüspök kifejtette, hogy a jó Isten ma is működik, működhet általunk, úgy, ahogyan Szent Imre herceg által is működött. Még ha jelentéktelennek is tűnik szemünkben az életünk, Isten szemében nagyon is jelentős, hiszen ő ma is tevékeny bennünk, általunk. Ugyanakkor kifejtette a család, illetve az iskolai hitoktatás fontosságát a keresztény nevelés szempontjából, hiszen ezáltal lett Szent Imre herceg is erényes keresztény ifjú.

Az ünnepi szentmisén jelen volt Beke Mihály András konzul. Balla Árpád szászrégeni plébános a szentmise végén köszönetet mondott a konzul tolmácsolásában a magyar kormánynak a támogatásért, valamint mindazon híveknek, akik – ahogyan fogalmazott – erejükön felül adományaikkal, illetve munkájukkal hozzájárultak és hozzájárulnak a közösség fennmaradásához.

Görgényszentimrét mint települést már 1248-ban megemlítik, ahol Gurgennek írják. 1453-ban Zenthemreh. Ekkor biztosan Szent Imre tiszteletére szentelt temploma volt. Korábbi eredetre utal a református templom tornya alatti sírkő 1300-ból: „Ante festum Pentecostes obiit nobilis virgo Elisabeth de Runczicz Morava hic sepulta. Anno 1300”. A reformáció után a régi templom a reformátusoké lett. 1758–60-ban a régi alapokra új templomot építettek. A vár építését a 12. századra teszik. Biztosan volt benne kápolna. 1591-ben Báthori Zsigmond a református prédikátor kötelességévé tette, hogy a várban lévő várkápolnában is szolgáljon. Várkápolna létére utal az is, hogy az 1688-as évi leltárban papok szobái szerepelnek. A II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc után Rabutin leromboltatta a várat kápolnájával együtt. A lerombolt vár köveiből 1730-ban kápolnát építettek Urunk színeváltozása tiszteletére. Kovácsoczi egri kanonok-prépost a kápolnát 1887-ben javíttatta. Lent a faluban 1710-ben a Bornemissza család építtetett kápolnát Szent Imre tiszteletére. Plébániatemplomot emeltek 1896-ban, de már korábban, 1810-ben plébániává szervezték. I. Rákóczi György a 17. század elején a vár alatt egy kastélyt építtetett. Ebben később katolikus kápolna volt, de a kommunista rendszer megszüntette. Oltára a gyulafehérvári püspöki kápolnába került. 1725-től volt katolikus iskolája, de 1948-ban államosították.

Albert István-Csaba szászrégeni segédlelkész