Megújult Erdély második legnagyobb temploma

0
1834

Kovács Gergely érsek áldotta meg a felújított Szent Mihály-templomot, Miguel Maury Buendía nuncius szentelte fel az oltárt augusztus 13-án Kolozsváron. A négy éve elkezdett, Kovács Sándor főesperes-plébános által kezdeményezett felújítás Isten segítségével megvalósult. Ünnepelt a helyi közösség, ünnepelt Erdély, a Kolozsvári Magyar Napok nyitóeseményeként együtt ünnepeltek a vallásos, a közéleti szféra képviselői, hívők, katolikusok és más felekezetű, anyanyelvű, jószándékú emberek, akik nemcsak a templomot, de az előtte levő teret is megtöltötték e verőfényes nyári napon. Rövid videós összefoglalót nézhetnek meg ITT, illetve a televíziós közvetítés rögzített képsorait ITT nézhetik meg.

Quis ut Deus? Ki olyan, mint Isten, a mi Istenünk?! Az ünnepségre kiadott ,,műsorfüzet”, a liturgikus ünneplés ,,forgatókönyvét” tartalmazó, bőséges képanyaggal ellátott füzet címét idézve lehet legtalálóbban leírni a Szent Mihály-templom megáldásának, az oltár felszentelésének felemelő ünnepét. Közvetlenül a szentmise után még olyan tele az ember lelke az ünnepség élményeivel, hogy nehéz higgadt, tárgyilagos beszámolót írni. Különösen ha a krónikás maga is érintett az eseményben, minthogy így-úgy részese egy folyamatnak, amely azzal kezdődik, hogy kolozsváriként jóformán fogantatásától, felmenői okán még jóval korábbról mindennapjai része, tájékozódási pont mind lelki, mind fizikai értelemben a templom tornya. Részese a történelemnek, amelyet homíliájában Kovács Gergely érsek vázolt fel, hiszen e templom falai közel ötven országgyűlést láttak, három erdélyi fejedelmet itt választottak meg. 1939. február 12-én pedig itt szentelték püspökké Márton Áront, aki itt mondta el 1944. május 18-án nevezetes beszédét, amelyben elítélte a zsidóüldözést.

A templom a közösség vallásos életének, ünneplésének helye, az összetartozás helye, mondta a főpásztor, aki arra biztatott: ne csak őseink hitét keressük, ápoljuk, ünnepeljük falai között, a hitet, amely megszülte és századokon át gondját viselte, hanem saját hitünket is!

Mindannyian egyenként Isten szent templomai vagyunk ugyan, de az épített templom nem szükségtelen, mondta Kovács Gergely érsek. ,,A kolozsvári Szent Mihály-templom nemcsak az itteni plébániaközösség otthona, hanem kiemelt jelentőséggel bír mind Erdély, mind főegyházmegyénk számára.” Emellett az újraszentelés ténye azt is üzeni: ,,ahol egyesek csak romokat látnak és a múltat siratják, ott is mindig van lehetőség az újrakezdésre”.

,,Ne feledkezzünk meg arról, hogy mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk. Hittel viseljük gondját a kőből épült templomnak, de lelkünk templomának is.” A gyulafehérvári érsek üzenetét feladatként is visszük tovább mind, akik személyesen vagy a televíziós, rádiós közvetítés által részesei voltunk az ünnepnek.

Olvasóinknak hadd szóljanak szavaknál ékesebben a képek!

A megható és különleges jelentőségű mozzanatok egymást érték, ezek közül kiemelkedik, hogy szociális testvérek díszítették fel a szentmisére az immár felszentelt, ereklyével ellátott oltárt, azt, amelyet az ő anyaházuk számára Márton Áron szentelt fel eredetileg, s amelyet a kommunista hatóságok szétverettek. Megható volt a szentmise kezdete előtti toronyzene a megújult toronyból, amely immár látogatható újra, a Szent Cecília-kórus kistestvére, a Márton Szabolcs vezette gyermekszkóla csengő éneke, Miklósa Erika, Gebe-Fügi Renáta közreműködése, az oltár körül a vakáció ellenére elkötelezetten szolgálatot vállaló ministránsok, kispapok jelenléte, Szent Kelemen és Szent Jusztinusz ereklyéit az oltárhoz vivő háromgyerekes székelyruhás család szolgálata, a testvérfelekezetek vezetőinek jelenléte, a szentmise végén elhangzott beszédek (Oláh Emese kolozsvári alpolgármester, Cseke Attila miniszter, Csák János magyarországi miniszter, Victor Opaschi román kultuszminisztériumi államtitkár). Megható volt a plébánosi köszönet (melynek teljes szövegét alább olvashatják), amelyben minden, a felújítást segítő, abban érintett szakember néven neveztetett, személyes hangú köszönet szólt mindenkinek, és megható volt a kiemelt helyen ülő plébánoselődöket is látni örömmel, meghatódottan bekapcsolódni az ünneplésbe.

László Attila főesperes-plébános köszönőbeszéde

Hálaadásunk végén legyen a szó a köszöneté, mert illő és méltó, hogy tisztesség adassék! Ünneplünk, mert a tegnap munkája mára örömet szült; ünneplünk, mert ez a mi „hetedik napunk”, amikor Istentől tanulva, mi is látjuk és világba kiáltjuk: jó az, ami lett! Köszönet mindenkinek, aki ma eljött, és velünk együtt kérte imában az áldást, mindazokkal, akik a médiaközvetítés révén csatlakoztak hozzánk. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették! Egy ekkora beruházás megvalósulása hatalmas erőket igényel. Ennyi szépség és érték sok anyagi áldozathozatalból és még több ember összefogásából születik. Odatett tudásból, elhivatottságból, szakértelemből, emberségből. S gyarlóságokból, hogy a jó munka végeztén, olykor találkozva, legyen min nevetni… Hálás vagyok, hogy mint menyegzős közösség Urunk asztalánál ünnepelhetünk, hogy mostantól szent vérét jelző drága kenettel felkent oltára köré gyűl-hetünk. Hálás vagyok, hogy Isten itt minket a SZÉPSÉG által is formál, alakít: a felújított magasztos terekben, az orgonák muzsikájában, a falképek üzenetében, és legfőképp jelenlétünk által, amennyiben életeinket megnyitjuk felé és egymás felé. Hála van bennem, hogy elődeimnek volt bátorsága belevágni és elindítani a templom felújítását megcélzó folyamatot. Néhai Kovács Sándor a templom felújításának tervezési folyamatára adott megbízást az M&M Design tervező irodának, majd a Regio Consult pályázati irodát bízta meg az Európai Uniós támogatás megpályázására. Veres Stelian megbízott plébániai kormányzóként 2018-ban a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt Szegeddel szerződött a munkálatok kivitelezésére. 2018-augusztusában Kémenes Lóránt a munkálatok elindításán és a hiányzó anyagi háttér előteremtésén tevékenykedett 2020 augusztusáig, amikor stafétaváltással átvettem a feladatot. Isten itt ábrahámivá formálta a hitemet, és megtanított teljességgel ráhagyatkozni: itt mindennap az ismeretlenbe léptem, de mindennap azt tapasztaltuk, hogy mellettünk van e kihívásokkal, világjárvánnyal és háborúval nehezített években, amikor megszokott világunk kibillent a sarkából. Isten segítségével, a komoly emberi összefogás által, az Európai Unió, Magyarország kormánya, a Bukaresti Vallásügyi Államtitkárság, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, sok-sok segítő magánszemély és egyesület, cég támogatásával ma hálatelt szívünket a jó Istenhez emelhetjük és egymás felé fordíthatjuk mindazért a szépért és jóért, ami itt megvalósult. Mindannyiuknak szívből, áldással köszönöm! A széleskörű összefogásnak köszönhetően lassan befejeződhetnek a munkálatok, feladatul adva, hogy örömünkben, hálánkul figyelmünket, erőinket ezentúl arra összpontosíthatjuk, ami örökérvényű. A tervezési folyamatban 45 szakember vett részt (építészek, mérnökök, művészettörténészek, régészek, tervellenőrök). A kivitelezési munkálatok fővállalkozója a KÉSZ-cég kolozsvári kirendeltsége volt. A felújítás közel 75 alvállalkozó és beszállító cég közreműködésével valósult meg. Mindan-nyiuknak szívből köszönöm a lelkiisme-retesen, szakszerűen elvégzett munkát. A köszönetben lehetetlen nem hibázni, és az időkeret is meghatároz. Nagy hálával köszönöm ezért a KÉSZ-fővállalkozó kivitelező csoportjának, hogy ajándékként e mai ünnepre a Deák Ferenc utca elején 40 pannós kiállítás részleteként bemutatja mindazokat is, akik révén e munkálat megvalósulhatott.

Ezen ünnepi alkalommal kiemelem néhányukat, akik életem, napjaim része lettek; akiknek munkája, kitartása, emberi és szakmai hozzáállása megszülte a csodát. Kedves Puskás Attila, köszönöm, hogy kiegyensúlyozó jelenléteddel segítetted a felújítás folyamatát. Rácz Kingának nagy hálával köszönöm a kitartó munkáját, a folyókilóméterekben és köbméterekben számolható papírmunkát (amit mind alá kellett írnom…), amivel az elszámolásokat előkészítette, biztosítva ezáltal bárki számára a teljes folyamat áttekinthe-tőségét. Szathmári Edinának köszönjük a templom építészeti rejtelmeinek a fel-kutatását, azok dokumentálását. Kádár Zoltán, köszönöm azt, ahogyan minden körülmények között emberi módon szóltál, viszonyultál mindenkihez. Kovács Arnoldnak köszönöm a munkálatok kézbentartását, Kotró Tamásnak az utolsó futamot. A templom épületgépészeti munkálatait Bogdan Boboia koordinálta. Sokat jelentett számunkra Pákai Eszter mosolygós jelenléte a felmerülő kérdések megoldásának a keresésében, ahogyan Emődi Tamással és a kivitelezésben résztvevőkkel kitartóan egyeztetve előkészítettétek a megszülető javaslatokat és az ahhoz szükséges papírmunkát, építőtelepi utasításokat előkészítettétek. Csók Zsoltnak köszönöm a segítségét. Őszinte tisztelettel és hálával köszönöm Lupescu Radunak kitartó, alázatos jelenlétét a régészeti leletanyagunk feltárásában. Templomunk gazdagabb lett, ahogyan bemutatásra került a feltárások során az északi apszis és a Schleynig kápolna. Makay Dorottyának és csapatának, Sándor Borókának és Hari Jocónak köszönhetjük az épület szerkezeti megerősítését és a felmerülő szerkezeti problémák megoldási javaslatait. Azt, hogy templomunkat biztonságosan használhatjuk, és nem kell tartanunk attól, hogy a felhangzó hangszerek vagy bármiféle zaj leválasztják a boltozat vakolatát, mint ahogy az a felújítás előtt előfordult. A templom külső és belső megvilágításának megálmodói: Anca Buzura és Ferenczi János. Hogy az álom valóra válhasson, Sütő Zsigmond volt segítségünkre, a templomtér világító testeinek megvalósítója. A kőrestaurátori feladatokat Kolozsi Tibor két fiával, Erikkel és Tiborral karöltve végezték, betanítva lelkes fiatalokat e hiányszakma gyakorlására. Ahogyan külső szemmel ráláttunk az apa és fiai szakmai kapcsolati dinamikájára, példaértékű és lelkesítő. A rendkívül összetett kőrestaurátori feladatok megoldásában, teherhordó ívek megerősítésében, toronyfiálék megerősítésében és azok újraalkotásában Kiss Zolira és csapatára, Gere Istvánra és Sípos István mindig lehetett számítani. Köszönjük a nagylelkű felajánlásotokat az új oltár és ambó megvalósításában. Sokat jelentett számunkra, ahogyan mellénk álltatok és segítettetek Dimény Leventéékkel közösen a megépítésben. A nagy kőtömbök elhelyezése a felújított templomban olyan módon, hogy ne tegyünk kárt, kihívás volt. A Schleynig kápolnában olvashatóvá vált a templom fali képes Bibliája, a Golgota-jelenetet ábrázoló falképsor. A templomhajóban szentek élete kelti fel érdeklődésünket az Istennek szentelt elkötelezett életről. Köszönöm Kiss Lóránd restaurátornak és csapatának: Sólyom Zsolt, Filep Melinda, Búzási Andrea, Oláh Janka Melinda és társaik munkáját. Kovács Fruzsina végezte a stallumok restaurálását. Templomunk oltárainak konzerválását Mihály Ferenc és Szász Erzsébet végezték. A restaurálás lehetőségének bemutatása felkeltette vágyunkat, hogy amint támogatókat tudunk szerezni, a fa berendezések restaurálására is sort keríthessünk. A felújított padok Balla Csaba munkája. Az orgonák muzsikája nélkül ünnepeinket és napjainkat nem is tudjuk elképzelni. Örvendünk, hogy megvalósulhatott az orgonák restaurálása és ünnepeinkre világhírű orgonistákat is meghívhatunk. A restaurálást és bővítést Magyari Árpád végezte csapatával. A harangok automatizálását Deák László végezte. Folyamatban van az órák beüzemeltetése is. A Gordiasz csapatának a tervei alapján a torony bejárhatósága sok ember számára lehetővé vált. Hogy gyönyörű lépcsőkön mehetünk hamarosan 40 méteres toronymagasba várost-templomot-eget csodálni, köszönöm Krishan Nouh Farennek; neki fontos volt, hogy tegyen valami szépet Istenért és a városért. Abban reménykedünk, hogy sikerül támogatókat szereznünk a templom körüli területrendezésre és a kerítés felújítására, és hamarosan elkészül a hátramaradt rész is Baróti Hunor csapata — Bencze Béla, Székely Ákos, Dobribán Melinda — közreműködésével. Öröm volt követni, kísérni, ahogyan keresték a kivitelezés megvalósítására a legmegfelelőbb megoldásokat. Köszönjük. A támogatások lehívása és lebonyolítása a RegioConsulting csapat által valósul meg. Köszönjük Görbe Beának, Szász Lenkének, Horváth Stefániának és Ilyés Szabolcsnak a munkáját. Sokat tűnődtem, milyen lehetne a kifejező köszönet Márton Judit mérnöknek, műszaki ellenőrünknek és Bónis Endre főgondnoknak? Mózes egykoron azért tudta népét győzelemre vezetni, mert Áron és Húr tartották áldáskérő kezeit… Az én karjaimat ti tartottátok! Sokszor a lelkemet is. Általatok jobban értem, hogyan gondolhatta Isten azt, hogy munka-társnak akarja az embert… Sok ideszentelt órátok türelmes munkája által vagyok ebben a történetben, aki vagyok. Köszönöm, Juti, hogy közös munkánk révén nemcsak földközelben vezetsz, láttatsz, hanem az Ég is közelebb kerül hozzám-hozzánk. Külön köszönöm, hogy megálmodott új szentélyünket valósággá tetted. Endre, ha testvért kellene válasszak, jobb prototípust nehezen találnék! Köszönöm. E nagy horderejű munkában, kulcsfontosságú pozíciókban sok női név — szám szerint 16 hangzott el. Megkeressük az alkalmát hogy külön is megköszönhessem! Külön köszönöm mindazoknak, akik imával kísérték ezen munkálatok megvalósulását. Végül áldást kérve köszönöm mindazoknak, akik szentelési ünnepsorozatunkban munkatársak, segítők voltak! Bő 60 esztendővel ezelőtt élhettek meg hasonlót eleink, s még ennyi idő múltán lesz csak újra hasonló ünnep… Kiváltságosak vagyunk tehát! E napunk bátorít és lendít, ösztönöz a holnap ígéretét, lehetőségeit lelkünkben hordozni. Úgy, mint akikkel maga az Isten osztott meg élet-fontosat: teremtő erőt. Megtartó és építő erőt, jövőt formálóan kőből, és főleg emberből. Újra mindent köszönve, így akarom továbbra is veletek, együtt a jövőt, reménnyel és bátorsággal!