Az ifjúság vágyik arra, hogy kivegye részét az egyház életéből

Ifjúságpasztoráció a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

1
918
Teljes Szívvel vezetőképző. Fotók: FIF

Az ifjúság világnapját ünnepeljük április 10-én, ami idén egybeesik virágvasárnappal. Ebből az alkalomból az ifjúsági pasztoráció irányába fordítjuk tekintetünket, hogy belátást nyerjünk a munkájukba, szolgálatukba, tevékenységeikbe. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (továbbiakban FIF) a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén az ifjúságpasztorációt koordináló szervezet. Az egyházmegye területén élő, 14–30 év közötti római katolikus felekezetű fiatalokat hívják, hogy öntudatos, hitüket megélő, a társadalomban hivatásukat felelősségteljesen vállaló felnőttekké váljanak. Az elmúlt évben Kovács Gergely érsek kilenc kerületi ifjúsági lelkészt nevezett ki, akik együtt dolgoznak a FIF-fel. Egy rövid bemutatót követően az ifjúsági lelkészek számolnak be munkájukról, végül két programszervező benyomásait ismerhetik meg.

A FIF aktívan hozzájárul ahhoz, hogy szárnyai alatt az egyházmegyében lévő minden egyes katolikus fiatal (kulturális és nemzeti hovatartozástól függetlenül) életét a keresztény értékek szerint élje, és esélyt kapjon a plébániáján otthonra találni, ahol ifjúsági közösségben megélheti Isten szeretetét.

Lehetőséget biztosítunk személyes találkozásra Istennel, és igényt ébresztünk a fejlődésre, önismereti növekedésre. Ehhez eszközként a személyes példát és tapasztalati tanulást használjuk. Mindezt képzések, rendezvények szervezése, közösségek építése és szövetségbe hívása által, amelyek bevezetik a fiatalokat a szentségi életbe. Szolgálatunkat hitüket megélő fiatal önkéntesek, ifjúsági lelkészek és papok bevonásával végezzük. Keressük az együttműködést keresztény ifjúsági szervezetekkel, lelkiségi mozgalmak ifjúsági szolgálataival és szerzetesközösségekkel. 

Évente a közel 300 önkéntes munkáját a háttérben hét munkatárs segíti: Borka Botond pénzügyekért felelős, Csíki Szabolcs főlelkész, Csillag Csilla segítőnővér, Kerekes István szervezetfejlesztő, Lázár Annamária programkoordinátor, Szabó István arculatért felelős és Szőcs Csilla közösségek hálózatáért felelős. Munkánkat minden évben elköteleződéssel kezdjük, ahová hívjuk a főszervezőket és mindazon fiatalokat, akik az év során a programjaink előszervezésében veszik ki a részüket, és a végén hálaadással zárjuk, ahol megköszönjük Istennek és egymásnak a kapott élményeket, ajándékokat, tapasztalatokat. 

Igyekszünk színessé tenni az éves programjainkat. Legnagyobb rendezvényünk a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (CSIT), de már negyedik alkalommal szervezzük idén a Nézőpont Keresztény Nyári Szabadegyetemet a 20+ korosztály számára. Ezen kívül képzéseket tartunk a fiataloknak, ahol segítjük őket, hogy mozgatórugóként legyenek jelen a helyi közösségekben, ez a Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető-képzés, illetve a Teljes Szívvel Forte ifjúsági zenecsoport-vezető képzés. Továbbá minden hónapban elmegyünk különböző településekre, ahol a Légy tűz! ifjúsági szentségimádásra hívjuk a helyi fiatalokat. Az elmúlt időszakban túrákat is tartottunk, hiszen azt látjuk, hogy a természetközeliség is hozzásegíti az ifjúságot az Istennel való mélyebb kapcsolatra. A fiataloknak szánt programokon kívül az önkénteseinknek, munkatársainknak is szervezünk lelki napokat, olyan eseményeket, ahol pihenhetnek, feltöltődhetnek. 

Kerületi ifjúsági lelkészek

A Brassó-Kovászna kerületben virágvasárnap előtti szombatra hirdettünk meg nagyböjti lelki napot a kerület ifjúságának. A találkozó 9 órakor kezdődik regisztrációval, amit játékos ismerkedés, csapatépítő, önismereti, összerázó foglalkozás követ. A lelki nappal szeretnénk bekapcsolódni a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamatba. Előadónak Csont Ede tusnádfürdői plébánost hívtuk meg, aki előadásával (Helyem az egyházban) segít majd elmélyülni a témában. A találkozó célja, hogy a fiatalok elmondhassák a meglátásaikat, feltehessék kérdéseiket az egyházzal, hitükkel, a jó Istennel kapcsolatban. Ezt szeretné szolgálni az előadás utánra tervezett kiscsoportos beszélgetés és műhelymunka is. A délután folyamán interaktív keresztútra hívjuk a résztvevőket, amely alatt gyónási lehetőséget nyújtunk, és a napot szentmisével zárjuk. A lelki napot a Krisztus Király-plébánia fiataljai és a máltás fiatalok szervezik. Megszólítottuk a plébániákon működő ifjúsági és zenecsoportokat, a bérmálkozásra készülőket, de a különböző lelkiségekhez tartozó fiatalokat is.

Takó István, ifjúsági lelkész a Kovászna-Brassói főesperesi kerületben

Az elmúlt néhány hónapban nagyon szép együttműködés kezdődött az Ő az út! ifjúsági szolgálat munkatársaival, Bereczki Zsolttal, Kovács Imolával, Fleischer Ildikóval és Mózes Andreával. Nagyon hálás vagyok a megbeszélésekért, sokat tanulhattam általuk. Öröm volt megtapasztalni, ahogy együtt próbáljuk érzékelni a fiatalok szükségletét és a Lélek hívását, amerre mozdítani szeretne minket. Hosszú távú célunk olyan csoportok támogatása, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, rátalálhatnak az Úrral való kapcsolatra, abban növekedhetnek; és az egyház élő tagjaivá válhatnak.

Az első hónapokban felmértük a kerület helyzetét, a már működő ifjúsági csoportok működését. Azt kerestük, hogy miképpen tudjuk előmozdítani, hogy hálózatban haladjunk, és egymást segítsük tudásunkkal és tapasztalatunkkal. Április 22-én összehívjuk a kerület ifjúságpasztorációban érdekelt papságát, az ifjúsági csoportok, mozgalmak vezetőit, hogy jobban érzékeljük egymás valóságát, és meg tudjuk különböztetni a közös úton haladás módját.

András Csaba SJ, ifjúsági lelkész a Maros-Küküllői főesperesi kerületben   

Megbízatásom, hogy kapcsolatot építsek azokkal és azok között, akik a székelyudvarhelyi főesperesi kerület területén az ifjúság szolgálatában tevékenykednek. A húsvéti időben tervezem egy – a szinodalitás szellemében megtartott – ifjúsági fórum szervezését, amelyen az ismerkedés és kapcsolatfelvétel mellett arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit tehetnénk, pontosabban mi többet tehetnénk a ránk bízott fiatalokért.

Plébániám ifjúsági csoportjainak vezetőivel és Fábián Edit tanárnővel március 26-án kerületi ifjúsági lelki napot szerveztünk. Felvettem a kapcsolatot Simó Gáspárral, a csíkszeredai Segítő Mária-líceum spirituálisával, és együtt találtuk ki a nap és az elmélkedések témáját, a keresztségben kapott istengyermeki méltóságunkról elmélkedtünk. Így lett a nap mottója: Ki áll mögötted? Jókedv, játék, elmélkedések, ima és mély beszélgetések jellemezték a napot, amely egy kincskereső körút után a templomban fejeződött be. A fiatalok beletekinthettek egy oltárra helyezett tükörbe. Benne megláthatták önmagukat, és a háttérben felfedezhették a keresztre feszített Jézus Krisztust.

Tamás Barna, ifjúsági lelkész a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben 

A kerület, ahol én szolgálok, nyelvi és területi szórvány. Nagyon örültem, amikor a FIF-en belül megszületett a gondolat, hogy kerületenként próbálja átölelni és megmozdítani az ifjúsági pasztorációt. Ebben a kerületben ilyen szervezett formában erre még nem volt példa, csak helyi szinten voltak kezdeményezések. Mivel a terület nagy, kétfelé osztottam: Gyulafehérvár és Szeben környékére. A lelki nap mottója: Ti vagytok a föld sója… A fiatalok tudnak új ízt és új lendületet adni az egyházmegyének. A program az első körben elmaradt, de a szebeni jobban sikerült.

Mivel korábban nem volt rá példa, a fiatalok még nem erősen értik és kevésbé vevők az ilyen jellegű programokra. De nem adjuk fel. Hiszem és vallom, hogy együtt olyan értékrendet tudunk átadni kereső fiataljainknak, amely biztosítja a katolikus identitás megmaradását, nem mint egy ősi vallás, hanem mint egy történelmi, de élő, cselekvő és jelen levő keresztény közösség, amely kiveszi részét a mindennapokban, és mindig igyekszik tanúságot tenni arról a szeretetről, amellyel Isten mindennap elhalmoz bennünket.

Buciuman Gheorghe-Traian, ifjúsági lelkész a Gyulafehérvár–Szeben–Fogaras körzetben

Zsil-völgyében jelenleg négy római katolikus pap szolgál, és hála Istennek jól tudunk kommunikálni és együtt gondolkodni, ezért hiszek abban, hogy az együttműködésünk áldásos lesz az ifjúság- és gyermekpasztoráció területén is.

Nagyböjtben április 2-án Petrozsényban szerveztünk egy lelki napot a Zsil-völgyi fiatalság számára, de a pusztakaláni plébániáról is jöttek haton ifj. Szász János plébánossal, illetve részt vettek fiatalok és papok Petrilláról, Petrozsényből, Vulkánból és Lupényből. Jó volt együtt játszani, elmélkedni, imádkozni, jó volt együtt lenni.

Ugyancsak nagyböjtben, nagyszerdán a Cor Jesu gyermekotthon fiataljaival, kisebb-nagyobb gyermekekkel, nevelőkkel, Böjte Csaba atyával együtt keresztúti ájtatosságot tartunk a Bóli-barlangban. A járvány előtt ennek már szép hagyománya volt, most két év szünet után szeretnénk újból megszervezni. Ami a jövőt illeti, a paptestvérekkel, összefogással, közös programokkal, táborokkal szeretnénk több lehetőséget nyújtani a fiataloknak, hogy újból felfedezzék: jó együtt lenni, együtt még szebb.

Şcheianu Ciprian-Iosif, ifjúsági lelkész Zsil-völgyében

A Kézdi-Orbai Kerületi Ifjúsági Lelkészség nagy reményekkel indult el az idén, és a kitűzött célok közt szerepel a fiatal generációk megszólítása, különösen igaz ez a perifériákon élőkre, a vallásukat nem gyakorló fiatalokra vonatkozóan. Arra törekszünk, hogy a kerület sajátosságait figyelembe véve határozzuk meg céljainkat. Kézdivásárhelyen első körben jónak láttuk felkeresni a középiskolákat, ahol a környék ifjúsága tanul. Fontosnak látjuk a diákszövetségekkel kötött partnerségi megállapodásokat: már sikerült is egy kb. 300 diákot megmozgató programot szerveznünk.

Tervezzük, hogy nyártól elindítsuk Kézdiszentléleken a Szent Klára Öregotthonnal közös programunkat, amelynek célja, hogy olyan fiatalokat szólítsunk meg, akik szeretnek önkénteskedni, és betekintést nyernének a beteggondozásban dolgozó ferences nővérek mindennapjaiba. A nyári hónapokban szeretnénk a plébániai életbe is bevonni a fiatalokat (karitatív akciók, plébániai tábor, önkéntesség). A közeljövőben ifjúsági lelki napot is tervezünk.

Olasz Béla, ifjúsági lelkész a Kézdi-Orbai kerületben

A katolikus ifjúsági élet felpezsdítéséhez a gyergyói főesperességi kerületben különböző ifjúsági programok szervezésével igyekszünk hozzájárulni. Ifjúsági lelki napot szerveztünk 2021 adventjében a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánián, illetve egy nagyböjti lelki napot március 26-án a Szent István-plébánián.

Szeretettel várjuk az elhivatott, kitartóan ministráló gyerekeket a kerületi ministráns találkozóra és lelki napra április 20-án, szerdán a gyergyócsomafalvi plébánián. Három napra rá várjuk a kerületi ifjúsági csoportok tagjait és a fiatalokat a Szent István-plébániára, Gyergyószentmiklósra, ahol egy egész napos játékkal és tanúságtételekkel fűszerezett rendezvényen vehetnek részt. A nyár végén szeretettel várjuk majd a kerületi ifjúságot Ditróba, a Jézus Szíve-templomba tanévkezdő, ificsoport-indító szentmisére. Végül a katolikus ifjúsági programok kínálata a kerületi adventi lelki nappal zárul, amelyet a gyergyóalfalvi plébánián fogunk megtartani. Feltett szándékunk, hogy az ifjúság jobban megismerje egymást, hitéletében jobban elmélyüljön.

Pasca Szilárd, ifjúsági lelkész a gyergyói kerületben 

Gyermek- és kamaszkorom ministránsévei, az egyházmegyei ifjúsági találkozók és táborok, ahol mindig sokan voltunk, vidámak, lelkesek és pajkosak, mind-mind határozottan hozzájárultak ahhoz, hogy személyesen találkozzak a fölséges és dicsőséges Istennel, aki tapasztalatom szerint jó, minden jó, a legfőbb jó.

A fiatalokért való szolgálatomban ez a tapasztalatom vezet, amelyet szívesen és örömmel osztok meg másokkal, hogy együtt segítsük az Istent szerető és kereső fiatalokat abban, hogy személyesen találkozzanak az őket személyesen szerető és kereső Istennel, és ezáltal megismerjék, egy közösséget, egy testet alkossanak tudatosan vele, amelyben és amellyel, örömmel és reménnyel vállaljanak részvételt és missziót, küldetést, hisz az egyházat a sajátjuknak tekintik. Úgy örülnék annak, hogyha minél több fiatal Assisi Szent Ferenccel együtt mondaná válaszként Jézus tanítására: „Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, amit én teljes szívemből tenni kívánok!” Valamint ha együtt tűzhetnénk ki ezt a Szent Ferenc-i célt: „Mindenkit a mennybe akarok elvezetni!”

Guia Laurean Hugó OFM, ifjúsági lelkész az alcsíki és felcsíki főesperesi kerületekben 

A fiatalok mindig is a szívem csücske voltak. Az ifjúsági lelkészi szolgálat elfogadásával igyekeztünk – mivel nem egyedül csinálom ezt a szolgálatot – a kerület papjaival felvenni a kapcsolatot és megtudni, hogy hány fiatal van egy-egy plébánián, és ezen belül megnézni a magyar, illetve román anyanyelvű katolikus fiatalok számát.

Nagyböjtben április 9-én egy egész napos programot kínálunk a három kerület (Kolozsvár, Beszterce, Torda) magyar és román ajkú fiataljai számára. A nap mottója: Együtt az úton, amelyről Kovács Szabolcs érseki titkár fog tartani egy fiatalos előadást. Délután több alternatív műhely közül választhatnak a fiatalok. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy kicsit betekinthessenek a szívükbe, felkínálunk gyónási lehetőséget, lelki beszélgetést, lesz kézművesség, konyhai kulisszatitkok, játék stb. Azt szeretnénk, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy az egyházban otthon vagyunk. Akkor is, ha szórványban élünk, van, aki tud rólunk, aki jót akar nekünk, és aki megtanít örülni egymásnak.

Pantea Tibor OFM, ifjúsági lelkész a kolozs-dobokai és belső-szolnoki főesperesi kerületekben

Fiatalok

Fiatalokkal együtt dolgozni és nekik szolgálni különleges érzés, ezt tapasztalhattam meg a FIF lelki napja szervezése közben is. Amikor fiatalokkal szolgálok együtt, újra és újra megtapasztalom, hogy Isten használ minket, nem csak megszólít, hanem végig velünk van, és kézben tartja a dolgokat.

A lelki nap szervezése közben rengeteg segítőkész és szeretettel teli emberrel találkoztam, akikre bármilyen feladatot rá lehet bízni. Személy szerint akkor találkoztam Istennel, amikor fiatalok meséltek arról, hogy ők hogyan élik meg a hitüket, és láttam, hogy ez tényleg lehetséges. Egy olyan közösségben találtam meg a helyem, ahol elfogadnak, szeretnek, bíznak bennem, és ezért én is merek bízni önmagamban és másokban. Isten szeretete ma is vonzó a számunkra, ma is meg tudja érinteni a szívünket.

Az ifjúság vágyik arra, hogy kivegye a részét az egyház életéből, ezt a lehetőséget kell megadnunk nekik, olyan módon, ami hozzájuk a legközelebb áll: vidámsággal, sokszor játékkal, szeretettel, hogy mindig érezzék, ők is részesei ennek az isteni közösségnek. Szeretném, ha az ifjúság vasárnapján minél többen imádkoznánk a fiatalokért, értünk.

Gagyi Orsolya főszervező

A Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképző számomra mindig is egy fontos rendezvény lesz, hiszen a legelső képzőn résztvevőként lehettem ott. Megváltozott az életem azon a képzésen. Találkoztam, megtapasztaltam és egyre inkább megismerkedtem Istennel.

A képzés fontos célja, hogy fejlessze a fiatalokat vezetői kompetenciáikban, hogy olyan tudást adjon át nekik, amivel akár a plébániai ificsoportban vagy bármilyen más kisebb csoportban is képesek legyenek vezetőként gondolkodni. Azt gondolom, hogy egy Krisztus-központú csoportban a vezetőnek elsősorban egy szilárd belső jellemmel, karakterrel kell rendelkeznie, ami Istenből táplálkozik. Hiába ismerjük az összes vezetéselméletet, ha nem Istenre alapozva és nem az ő tanítása szerint vezetjük az embereket, akkor rövid életű lesz a vezetésünk.

Számomra minden egyes megszervezett hétvége nagy öröm volt. Látni a fiatalokat, a nyitottságukat, és látni rajtuk ugyanazt, amit nekem is volt lehetőségem megtapasztalni: az Istennel való találkozást. Isten hétről hétre az ő kegyelmét és Szentlelkét kiárasztja, és apránként mindannyiunk életét hétvégéről hétvégére csiszolja, átöleli, gyógyítja és megerősíti.

Majoros Máté főszervező

Összeállította: Szász István Szilárd

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/15-ös számában.

1 HOZZÁSZÓLÁS