Számadás a ferenceseknél – az első negyedév összefoglalója

0
1444

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának 35 tagja van. A testvérek Désen, Kaplonyban, Gyergyószárhegyen, Székelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Szászsebesen, Déván és a felső-háromszéki Esztelnek élnek, de szolgálják a brassói ferences templomba járó híveket is. A lelkipásztorkodás mellett fontos tevékenységeik közé tartozik a fiatalok nevelése is. Székelyudvarhelyen és Désen a középiskolások, Kolozsváron és Brassóban az egyetemisták számára kollégiumot működtetnek, illetve a ferences ifjúsági programok által számos fiatalnak segítenek az Istennel való kapcsolat elmélyítésében. Az alábbiakban a kolostorok elmúlt negyedévének eseményeit, történéseit ismertetjük a teljesség igénye nélkül.

Pezsgő lelki élet és renoválások a provincia központjában

A nagyböjt folyamán péntek délutánonként keresztúti ájtatosságot végeznek és végeztek a testvérek a kolozsvári templomban. Március 12–13. között Pantea Tibor testvér és Orbán Szabolcs testvér vezetésével Désen tartották az idei 10 Parancsolat katekézis 4. parancsolatának hétvégéjét. A kétnapos rendezvényen mintegy 30 fiatal vett részt, akik heti rendszerességgel találkoztak a kolozsvári kolostorban szervezett katekézisen. Március 18-án a kolozsvári kolostor vendége volt egy rövid időre fr. Pedro Zitha OFM, aki az erdélyi ferences rend részéről a Ferences Világi Rend általános asszisztense. Március 18–20. között tartották az idei nagyböjti Triduumot a kolozsvári templomban: a pénteki és a szombat esti, illetve a vasárnap déli szentmisén Szőcs Csaba szászfenesi plébános mondott szentbeszédet. Prédikációinak témája a szinodalitás volt.

A kolozsvári közösség tagjai részt vettek a március 25–27. között a dési kolostorban szervezett 19. Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozón. A kolostor épületének renoválása is folytatódik. Február közepén elkezdődött a refektórium padlózatának felújítása: a régi, több helyen sérült parketta helyett – a Teleki László Alapítvány támogatásának köszönhetően (a Rómer Flóris Terv keretében) – vistai kőpadló lesz. Ezzel a munkálattal véget ér a gótikus terem felújítása, így eredeti szépségében látogathatóvá válik. Ugyancsak a Teleki László Alapítvány 2021-es támogatásának köszönhetően megújulhatott a kolostor észak-keleti homlokzata is. A tető felújítása után – melynek utolsó szakaszát 2021-ben Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor Alap segítségével sikerül megvalósítani – ez volt az első lépés a homlokzatok renoválásában. Annak folytatása az anyagi lehetőségek függvénye lesz.

Ferences Kolostor Gyergyószárhegy

A magyar állam és Hargita megye Tanácsa támogatásának, valamint a helybéli hívek hozzájárulásának köszönhetően a gyergyószárhegyi ferences templom és kolostor tetőszerkezeti felújítását is befejezték. A munkálatokat az idén a főhomlokzat helyreállításával folytatják.

A kegyhely alkalmairól

Január elsején ünnepélyes Mária-köszöntő volt a csíksomlyói kegytemplomban. Az ünnepi szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Prédikációjában arra biztatott, hogy tanuljunk a kisded Jézus köré összegyűltektől. Január 18–25. között a keresztények egységéért imádkoztak a Mária-kegyhely őrei. Február 2-án, Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén és az Istennek szentelt személyek világnapján az esti szentmisén a szerzetesekért és szerzetesnőkért imádkoztak a csíksomlyói kegytemplomban. Bátor Botond, hargitafürdői pálos szerzetes prédikációjában kiemelte: 25 évvel ezelőtt a szentatya a megszentelt élet napjával kapcsolatosan három dologra kívánta felhívni különösen a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a hívek ünnepélyesen dicsőítsék az Urat, adjanak a hálát a megszentelt élet ajándékáért, köszönjék meg, hogy vannak szerzetesek, akik imádkoznak értük és különböző feladatokat is végeznek. Másodsorban arra is emlékeztet e nap, hogy Isten egész népe jobban megismerje és becsülje a megszentelt életet, harmadrészt a szerzetesek köszönjék meg azt a csodát, hogy Isten meghívta őket egy adott szerzetesi közösségbe és felfedezhetik az isteni szépségnek a lélek által kibocsátott sugarait.

Február 5-én, szombaton ismét ünnepélyes Mária-köszöntőt tartottak kegyhelyen. A szentmisét Albert Leander ferences testvér mutatta be. Prédikációjában rámutatott: „Kérjünk egy darabot abból a lelkületből, ahogyan Szűzanya át tudta adni egész életét Istennek.” A Szűzanya köszöntésére ezúttal is több százan gyűltek össze, a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia hívei gyalogosan zarándokoltak Csíksomlyóra. Február 11-én, a betegek világnapján ünnepi szentmisét mutatott be Tamás József nyugalmazott segédpüspök, illetve több plébános gyóntatott a kegyhelyen, majd a szentmise végén kiszolgáltatták a betegek szentségét. Február 13-án, vasárnap az orvosokért és az egészségügyben dolgozókért, illetve az egészségügyi szolgálatra készülőkért imádkoztak a csíksomlyói kegytemplomban. A délelőtti szentmise végén az egészségügyben dolgozókat külön áldásban részesítették a testvérek.

A március 5-i elsőszombati Mária-köszöntőre az előző hónapokhoz képest sokkal többen zarándokoltak Csíksomlyóra. A szentmise prédikációjában Bőjte Mihály ferences testvér, a kolostor házfőnöke kiemelte: „A háború, a bizonytalanság, a gazdasági nehézségek mindannyiunkat érintenek, és azzal a kísértéssel járnak, hogy megrendíthetik a jó Istenbe vetett bizalmunkat. Éppen ezért hittel, határozott bizalommal vigyük Isten elé vágyainkat, törekvéseinket.” Március 6-án, vasárnap püspökségének 25. évfordulóján a csíksomlyói kegytemplomban (püspökké szentelésének helyszínén) mutatott be ünnepi hálaadó szentmisét Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke. A szentmise elején Bálint Emil felcsíki főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia plébánosa olvasta fel dr. Kovács Gergely érsek és dr. Kerekes László segédpüspök üdvözletét, majd dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa köszöntötte a nyugalmazott segédpüspököt. Március 7–11. között pedig provinciai lelkigyakorlat volt a kolostorban.

Hivatások nyomában a szászsebesi szerzetesekkel

Január 5-e a sebesi plébánia örökös szentségimádási napja volt. A hívek közül csupán három személy vett részt. A testvérek azonban igyekeztek egész nap jelen lenni a kápolnában kihelyezett oltáriszentség előtt. Január 22–23. között három gyulafehérvári kántoriskolás diákot – Kalányos Zoltán, Gerebenes Lajos és Kis Szilveszter Roland – láttak vendégül a testvérek. Január 26. és február 2. között Julianus testvér zsolozsmatábor levezetésében vett részt Sümegen. Január 29-én a gyulafehérvári Katolikus Líceum (volt Kántoriskola) diákjai közül négyen: Hajdó Árpád, Kiss Bálint, Bege Lóránd és Szegedi Bálint két tanárukkal, Tódor Attilával és Farkas Ervinnel délelőtt részt vettek a sebesi ház programján. A testvéreket az életükről kérdezték. Verseny-dolgozatot és kisfilmet készítettek, amelyet a Hivatások nyomában címmel szervezett vetélkedőre nyújtottak be. Egy online lapozható füzetet állítottak össze a diákok. Az online füzetben a testvérekről készített kis videók is elérhetőek. Benjamin testvér bemutatta a gazdaságot, a konyhát, Sebestyén testvér a fafaragóműhelyét. Fülöp testvér a tanulmányairól beszélt a diákoknak, Leó testvért pedig a festményeiről és a gyertyaöntésről kérdezték. 

Március 4-6. között újrafedték a kolostorhoz tartozó gazdasági épületet. Március 5-én Julianus testvér Kolozsváron a református egyetemi lelkészségen prédikált. Benjamin testvér, mint világi rendi asszisztens a vajdahunyadi FVR találkozóján vett részt. Március 6-án Leó testvér Déván hittanórát tartott az ottani román nyelvű gyerekeknek. Ezen a vasárnapon bemutatta a templomban a híveknek a nyolc, elsőáldozásra készülő gyereket. Március 22-én Urbán Erik miniszter provinciális kánoni vizitációt tartott a sebesi közösségben.

Berecz András az esztelneki kolostorban

Január 14-én házszentelésre (kolostor cella) gyűltek össze a csíksomlyói, a székelyudvarhelyi és a helyi ferences testvérek. Az Antal testvér által végzett házszentelést közös ima, majd kötetlen beszélgetéssel összekötött ebéd és játék követte. Január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a budapesti Berecz András mesemondó látogatott a kolostorba. Az előadóművész spontán módon, egy archaikus ének „elimádkozásával” fel is „avatta” az előadótermet. Január 27-én a XVI. Hivatások nyomában országos hittanversenyre benevezett kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata felvette a kapcsolatot az esztelneki ferences kolostor tagjaival. Több alkalommal is meglátogatták a kolostort, érdeklődtek a szerzetesek életvitele iránt. Faggatták őket a hivatásukról, a ferences lelkiség sajátosságairól, a kolostor történetéről és nevezetesebb személyeiről. A karácsony előtti időben tanújelét adták kézügyességüknek, a karácsonyfára szebbnél szebb díszeket készítettek. Természetesen részt vettek a kolostortemplomban bemutatott szentmisén, szentségimádáson és a kolostor kápolnájában végzett zsolozsmába is bekapcsolódtak. 

Február másodikán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén szerzetestalálkozót tartottak a Kézdi-orbai és a Kovászna-brassói főesperesi kerületben élő közösségek számára. Az esztelneki ferences templomban délután 4 órakor kezdődött az ünnepi szentmise P. Bernardin OFM főcelebrálásával és igehirdetésével. A szentmisén részt vettek a két főesperesi kerületben élő szerzetes közösségek tagjai: a Szeretet misszionáriusai Szent Teréz Anya leányai Sepsiszentgyörgyről, Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Árkosról és a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Brassóból és Kézdiszentlélekről, illetve a helyi ferences közösség tagjai. A szentmise előtt a jelenlévő hívek és szerzetesek rózsafüzért imádkoztak a szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért. 

Február 6-án a főegyházmegyei felhíváshoz kapcsolódva a kommandói tűzkárosultak részére gyűjtöttek pénzbeli adományt a plébániatemplomban, a kolostortemplomban és a kurtapataki kápolnában. Február 11-én a betegek világnapja alkalmából idősekkel és betegekkel telt létszámú autóbusz indult Csíksomlyóra a ferences templomtól, ahol a résztvevő zarándokok nagyobb része felvette a betegek szentségét. Február 17-én a Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés Kakucs Béla fr. Szilvesztert a Tegyünk Kézdiszékért-díjjal tüntette ki a kézdivásárhelyi Vigadóban. Ez áll az oklevélben: „Köszönjük a szerteágazó, kitartó munkásságát, emberi helytállását, amellyel példát mutat közösségünknek szűkebb szülőföldünk, Felső-Háromszék értékeinek megbecsülésében és közös céljaink érdekében történő továbbörökítésében”. Február 20-án a Házasság hete kezdeményezéshez csatlakozva a plébánia házaspárjaiért, családjaiért ajánlották fel a szentmisét és a szokásos csütörtök esti szentségimádást a ferences templomban. Február 23. és március 2. között dr. Horgos Anemari brassói doktornő csendes nagyböjti lelkigyakorlatra vonult vissza a ferences kolostorba. 

Nagyböjti időszak a ferences közösségekben

Március másodikán, hamvazószerdán a szentatya felhívásához csatlakoztak az esztelneki plébánia hívei és szerzetesei is. Böjti és imanapot tartottak a békéért. Délelőtt 10 órától a plébániatemplomban Bernardin atya mutatott be szentmisét hamvazkodással összekötve, majd a szentmisét követően 12 óráig rózsafüzért végeztek a hívekkel, a békéért és a háború befejezéséért. 12 órától 16 óráig a kolostor kápolnájában az oltáriszentség előtt folytatódott az ima és a rózsafüzér végzése. 16 órától Szilveszter testvér vezetésével szentségimádást, majd 17 órától hamvazószerdai szentmisét végeztek a ferences templomban. Nagyböjt folyamán minden szerdán a plébániatemplomban és pénteken a ferences templomban keresztúti ájtatosságot végeztek a szentmise előtt. Március 6-án, vasárnap délután 5 órától Nagyböjti időszak címmel a kolostor előadótermében vetített képes előadást tartottak, amelynek az volt a célja, hogy segítséget nyújtsanak a nagyböjtre való ráhangolódáshoz. Március 13-án a főegyházmegye felhívásához csatlakozva mindhárom templomban gyűjtést szerveztek az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére.

Március 18–20. között Bernardin testvér Kézdiszentkereszten háromnapos lelkigyakorlatot tartott a hívek számára. Március 20-án vasárnap délután 5 órától vetített képes nagyböjti előadás volt a kolostor előadótermében. Az előadás témája: a San Damiano-i kereszt üzenete volt. Március 21–23. között P. Timár Asztrik, kaplonyi ferences házfőnök és plébános háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat tartott a ferences templomban a híveknek. Március 21–24. között ugyancsak P. Timár Asztrik, kaplonyi házfőnök és plébános által vezetett lelkigyakorlat volt nyolc egyházmegyés pap számára a ferences kolostorban. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Szent Péter-bazilikában a délután 5 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében Ferenc pápa felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A szentatya a világ minden püspökét és papját meghívta, hogy csatlakozzanak hozzá a békéért szóló imában. Az esztelneki ferences plébánia hívei és a közösség tagjai a kolostortemplomban este 6 órától bemutatott szentmisén tettek eleget e felkérésének.

Március 26-án, szombaton a Házasság hetén meghirdetett házaspárok zarándoklata volt. Csíkszeredában a Tamás József nyugalmazott segédpüspök által bemutatott szentmisén vettek részt a zarándokok, majd keresztúti ájtatosságot végeztek a Csíksomlyón a Jézus-hágóján, azt követően a kegytemplomban kérték a Szűzanya oltalmát.

Az ifjúságra külön figyelnek

Március 25–27. között a dési kolostor adott otthont a 19. Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozónak, amelyen több mint száz fiatal vett részt. A kolozsvári kolostorban csütörtök esténként találkoznak a Francesco palántái ifjúsági csoport tagjai. A Csíksomlyó Ferences Ifjúság csoport tagjai szerda esténként találkoznak a kolostor földszinti termében. 

Ferences ki mit tud címmel VI–X. osztályos diákok számára hirdetett játékot még tavaly ősszel rendtartomány gyűjtőlevéltára. A június végéig tartó játékos feladatok célja közelebb vinni a fiatalokhoz a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra. A havi feladatokat a Romkat.ro és a Hargita Népe napilap közli. 

Ferences ki kicsoda címmel interjúsorozatban mutatkoznak be a rendtartomány tagjai. Rendhagyó módon vallanak többek között hitükről és a Szent Ferenc-i értékekről. Az interjúkat a romkat.ro egyházi hírportál és a Hargita Népe napilap közli. 

Urbán Erik miniszter provinciális negyedéves munkája

Január 24. és március 22. között kánoni vizitáció volt az Erdélyi Ferences Rendtartomány kolostoraiban. A rendtartomány április 27-30. között káptalant tart, előtte a tartományfőnök meglátogatja a rendtagokat, külön-külön beszélget velük a jelenről és a rendtartomány jövőjét illetően. A COTAF konferencia tagjai 2022. március 8-11. között találkozott Näfelsben (Svájc). A COTAF rendünk konferenciája, amely magában foglalja Franciaország, Hollandia, Belgium, Németország, Svájc, Ausztria és Dél-Tirol, Magyarország és Erdély rendtartományait és kusztódiáit. Ezeknek az országoknak a provinciálisai és kusztoszai rendszeresen összegyűlnek eszmecserére és tervezésre. Megbeszélik a közösségeik gondjait és szükségleteit, de örömeit és napos oldalát is, amelyek mind a belső és külső átalakulás folyamatát szolgálják. A Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományt Urbán Erik OFM, míg a Magyarok Nagyasszonya magyarországi rendtartományt Berhidai Piusz OFM képviselte.

Március 24–26. között a Gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztushoz alakítják mottóval országos választókáptalant tartott a Ferences Világi Rend Luncaniban, a kármelita kolostorban. A káptalan teljes ideje alatt részt vett Urbán Erik OFM tartományfőnök.

A káptalanon a következő három évre a FVR vezetőségre az alábbi tagokat választották meg:

Oszágos miniszter – Penu Tibor Szilárd OFS

Országos miniszter helyettesei – Dan Slavu OFS, Celina Frâncu OFS

Titkár – Victor Văcaru OFS

Képzési felelős – Kardos Magdolna OFS

Gazdasági felelős – Cristina Slavu OFS

Nemzetközi tanácsos – Naphegyi Kinga OFS

Nemzetközi tanácsos helyettes – nem tagja a tanácsnak – Celina Frâncu OFS

Áldást szolgálatukra és tevékenységükre amelyet a Ferences Világi Rendi közösségekért és az egyházért tesznek! 

Biró István/Ferences sajtószolgálat