Nagyböjti programok a ferencesekkel

0
1293

A ferencesek mindig is bőséges heti lelki programot kínálnak az arra nyitottak számára: szentmisék, gyóntatás, zsolozsmák. A nagyböjtöt a hamvazószerdai mise utáni a békéért való szentségimádással nyitották. Templomaikban rendszeresen sok résztvevővel végzik a keresztutat, és más lelki programokat is kínálnak. Kolostoraik nagyböjti „kínálatát” gyűjtöttük össze.

Nagyböjti és húsvéti események a Szűzanya csíksomlyói kegytemplomában, a pápai kisbazilikában

Nagyböjt minden péntekén 17.15-től keresztutat végzünk a kegytemplomban.
Március 19., szombat. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese. Főünnep.
Március 20., vasárnap. Délután 17 órától szentségimádás a kegytemplomban.
Szentmisék rendje: 7:30 és 18:00-óra.

Március 25., péntek. Urunk születésének hírüladása. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Főünnep. Szentmisék rendje: 8:00, 10:30 és 18:00 óra.
Április 2., elsőszombat. 16 órától kezdődik az ünnepélyes Mária-köszöntő. 18 órától szentmise, majd ünnepélyes rózsafüzér és gyertyás körmenet.
Április 10., virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. Jézus Jeruzsálembe való bevonulása emlékére ünnepélyes bevonulást tartunk, barkaágakat szentelünk és körmenetet tartunk. Szentmisék rendje: 8:00, 10:30 és 18:00-óra.
Április 14., nagycsütörtök. A kegytemplomban reggel 7.30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait. 18 órától szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Április 15., nagypéntek. Reggel 5 órától keresztutat végzünk a Jézus-hágón. A kegytemplomban 7.30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait.
10– 16 óra között gyóntatás a kolostor folyosóján. Este 6 órától Urunk szenvedésére emlékezünk.
A szentsírnál elhelyezett perselyadományokat a Szentföld megsegítésére fogjuk továbbítani.
Április 16., nagyszombat. A kegytemplomban reggel 7.30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait. Délelőtt 9 és este 7 óra között csendes szentségimádás lesz a szent sírnál. 10– 16 óra között gyóntatás a kolostor folyosóján. Este 8 órától húsvéti vigília ünneplése, feltámadási szertartás és körmenet. Kérjük a híveket, a szertartásra hozzanak magukkal gyertyát.
Április 17., húsvétvasárnap. A szentmisék sorrendje: 8,00, 10,30 és 18,00. Reggel 7-től és a 8 órás szentmise után eledelszentelés lesz.

A böjt értelme, hogy az ember igazi istendicsőítő életet éljen, hogy egészen szabaddá váljon Isten számára. A külső böjtnek a belső önmegtartóztatás jeleként és kifejeződéseként kell működnie, ahogy Szent Ferenc a hívőknek írja: „Kötelességünk továbbá böjtölni és tartózkodni a hibáktól és bűnöktől, és az ételben és italban való dőzsöléstől” (2Lhív 32). Az evangéliumi élethez a böjtölés is hozzátartozik (vö. Mt 9,15). A Meg nem erősített regulában Ferenc az Úr parancsára hivatkozik: „Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek búsak, mint a képmutatók” (Mt 6,16). Ha az ember Krisztus megváltó kegyelmének erejéből megtanulta, hogy magának nemet mondjon, képes less helyesen böjtölni. A böjtölés valójában ez a „nemet mondás” (abnegare semetipsum) és ez az „önmagunknak meghalás” (mortificare) (vö Lk 9,23k;14,25k).

Az esztelneki ferences plébánia nagyböjti programja

Minden szerdán 16 óra 15 perctől keresztúti ájtatosság a plébániatemplomban és minden pénteken a ferences templomban.
Minden csütörtökön a du. 5 órás szentmise, utána csendes szentségimádás.
Nagyböjt vasárnapjain délután 5 órától felnőtt találkozók a kolostor nagytermében. A találkozók célja a nagyböjt tudatosabb megélése. A találkozók képes előadásainak témái: 1. Nagyböjti időszak, 2. Képes elmélkedés a San Damiano-i keresztről, 3. Magyar passió (film), 4. A húsvéti szent három nap (Krisztus keresztre feszítésének, sírbatételének és feltámadásának három napja)
Plébániai nagyböjti lelkigyakorlat: március 21. és 23. között. Lelkigyakorlat vezetője P. Timár Sándor Asztrik ofm, kaplonyi házfőnök-plébános.
Nagyböjti papi lelkigyakorlat március 21. és 24. között. Moderátor: P. Timár Sándor Asztrik OFM.
Március 26-án lesz a plébániánk házaspárjainak nagyböjti zarándoklata Csíksomlyóra.
Április 2-án az iskolások lelkinapját szervezzük meg, amelyet Olasz Béla, a kézdivásárhelyi Szentháromság-plébánia segédlelkésze tart.

Ferenc egy további indokot is említ ebben a szakaszban: azért akar böjtölni, mert az Úr Krisztus is böjtölt a földi életében. Ferenc, aki nagyon becsülte a böjtölést és gyakorolta is, testvéreivel szemben bölcs mértéket tart. Nagyböjtön és adventen kívül csak pénteken kell böjtölniük „életmódunk szerint” (secundum hanc vitam). „Nyilvánvaló szükség esetén pedig egyáltalán nincsenek testi böjtre kötelezve a testvérek”; mert ilyenkor „úgy járjanak el szükségleteiket illetően, ahogyan az Úr kegyelme adja nekik, mert a szükség törvényt bont” (RnB IX,16).

Kolozsvár

Péntekenként negyed 6-től keresztút az idei nagyböjtben. Két imakielnced is indul a nagyböjt folyamán: a Szent József-kilenced március 10-én kezdődik, a Szent Antal-nagykilenced pedig április 12-én. Virágvasárnap az ifjúság napja is egyházunkban, ennek jegyében április 9-én kerületi ifjúsági lelkinap lesz.
A húsvéti készület jegyében a kolozsvári ferences templomban március 18-20. között nagyböjti triduum lesz, amelyen Szőcs Csaba szászfenesi plébános hirdet igét. A szent három napra a korábbiakban lehetőség volt együtt készülni a kolozsvári ferences közösséggel, idén április 13-15. a szent három nap időpontja, amelybe be lehet kapcsolódni bejárásos módon, a pandémia egyelőre ezt a lehetőséget engedi.

A böjtölés módjáról Ferenc más regulákkal ellentétben nem ad pontos utasításokat. Meg akarja őrizni a testvérei számára az evangéliumi szabadságot, hogy mindent mint alamizsnát fogadjanak el, amit az emberek szeretete nyújt számukra. Egy koldus ugyanis semmilyen alapon nem támaszthat igényeket. „A test-testvérről megfelelő tapintattal kell gondoskodni, nehogy a rosszkedvűség kísértésébe essék. Hogy tehát ne essék terhére virrasztani és az imádságban illendően kitartani, nem szabad alkalmat adni neki a zúgolódásra. Különben könnyen mondhatja: »Belepusztulok az éhezésbe, nem bírom önsanyargatásod terhét tovább viselni.« De ha megkapta elegendő táplálékát, és mégis zúgolódik, ne feledkezzél meg róla, hogy a lusta öszvér sarkantyúra szorul, és a rest szamár szinte várja a botot” (2Cel 129).

A dési kolostor programja
Nagyböjt második hétvégéjén, március 19-én, szombaton a Ferences Világi Rend (FVR) lelkinapja lesz, vezeti fr. Albert. Nagyböjt harmadik hétvégéjén, március 25–27. között között Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó (FITT) lesz a kolostorban. Nagyböjt negyedik hétvégéjén plébániai triduum lesz magyar és román nyelven, vezeti fr. Antal.

Szent Ferenc egyszer húshagyókedden, miután a perugiai tó partján egyik tisztelője házában éjszakázott, azt a sugallatot kapta Istentől, hogy a nagyböjtöt a tó valamelyik szigetén töltse. Megkérte hát vendéglátóját, hogy csónakján vigye el őt egy lakatlan szigetre, mégpedig hamvazószerdára virradóra, hogy senki se lássa. Szent Ferenc nem vitt egyebet magával, csak két kis kenyeret. (…) Imádságba és az égiek szemléletébe merülve töltötte a nagyböjt idejét. Se nem evett, se nem ivott, mindössze az egyik kenyér felét fogyasztotta el. Krisztus ugyanis negyven nap és negyven éjjel böjtölt, és egyáltalán nem vett magához földi táplálékot. Szent Ferenc, bár követte Krisztus példáját, azzal a darab kenyérrel űzte el magától a hiúság ördögét. (Részlet a Fiorettiből)

Fotó: Suciu Dorottya, Bodó Márta

MEGOSZTÁS