A szinodális folyamat a keresztény élet normalitásához vezet bennünket

Nemzetközi online konferencia a katekézisről

0
1369
Katekézis a szinodalitás jegyében. Fotók: képernyőképek az online konferenciáról

A címben idézett mondat Böcskei László nagyváradi főpásztor köszöntőjéből származik, és február 12-én, szombaton délelőtt hangzott el a Katekézis a szinodalitás jegyében című nemzetközi online konferencia megnyitóján. A rendezvényt az Országos Magyar Továbbképző Központ, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Katekétikai Irodája szervezte a Gyulafehérvári Főegyházmegye, valamint a Szeged-Csanádi, a Nagyváradi, a Szatmári meg a Temesvári Egyházmegye területén az iskolai, illetve a plébániai hitoktatásban dolgozó lelkipásztorok és hittantanárok számára.

A konferencia változatos programot kínált az érdeklődőknek. Délelőtt négy előadás foglalkozott a katekézis, valamint a szinodális folyamat kulcsfogalmai közötti összefüggésekkel, majd az előadókkal tartott fórum következett, délután pedig a több mint hetven résztvevőnek hat műhely keretében nyílt alkalma arra, hogy hétköznapi, működő példákkal ismerkedjen. 

A konferencia kezdetén a résztvevőket elsőként Nemes István tanár, az Országos Magyar Továbbképző Központ munkatársa köszöntötte, és kifejezte, hogy a rendezvény célja egyrészt segítségnyújtás a hitoktatóknak, másrészt közelebb vinni egymáshoz az iskolai és a plébániai hitoktatást.

Üdvözlő beszédében Böcskei László nagyváradi megyés püspök hangsúlyozta, hogy a szinodális folyamat nem kis feladatot ró a lelkipásztorokra és a hívekre, majd Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelét idézte, miszerint „a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (vö. Róm 5,5). A nagyváradi főpásztor köszöntötte a konferencián résztvevő püspököket, Kovács Gergely gyulafehérvári érseket, Kiss-Rigó László szeged-csanádi főpásztort, Schönberger Jenő szatmári megyés püspököt és Pál József Csaba temesvári főpásztort, továbbá a jelen lévő papokat, szerzeteseket, hitoktatókat, majd a szinodális folyamat imájának kezdősoraival megnyitotta a rendezvényt.

Ezt követően a jelen lévő főpásztorok fogalmazták meg üzenetüket.

Kovács Gergely érsek arra buzdított, hogy a jó gyakorlatokat nem szégyen elsajátítani, és ehhez egy olyan honlap elérhetőségét is mellékelte, amelyre a világ számos országából kerülnek fel hasznos anyagok: https://www.synodresources.org.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök úgy fogalmazott: ez a konfrencia alkalom arra, hogy a résztvevők megerősödjenek identitásukban, küldetéstudatukban, továbbá segíti az egyházmegyékben a lelkipásztori munkát.

Pál József Csaba temesvári főpásztor különösen fontosnak tartotta a fiatalok plébániai közösségbe való integrálását, hiszen a közösségépítés a szinodalitás lényege is. A megyés püspök azt is hangsúlyozta, hogy a katekéták nemcsak hitre oktatnak, hanem nevelnek is, így munkájuktól jelentős mértékben függ, milyenek lesznek a jövő papjai és keresztény családjai.

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök sok kegyelmet kívánt a konferencia résztvevőinek és kifejezte: fontos, hogy a hívek megtalálják helyüket az egyházban, otthon tudjanak lenni benne. 

A rendezvény délelőtti moderátora Kondor Ágota mentálhigiénés szakember elsőként Ozsváth Judit egyetemi oktatónak adta át a szót, aki A szinódus Lelke – a meghallgatás Lelke című előadásában többek között azt vizsgálta, hogy hol a „helye” a harmadik isteni személynek a katekézisben. A Lélek ó- és újszövetségi megjelenésétől indított, majd a Lélekben való élet jellemzőit vette számba. Mindkét esetben támpontokat adott a katekézisben való megjelenítéshez is. A szinodális folyamathoz kapcsolódóan mostanában előtérbe kerül a meghallgatás kérdése, ami – mutatott rá az előadó – a katekézisnek és a keresztény életnek is lényeges momentuma. „Bármilyen célból is történjen, a meghallgatás akkor lesz eredményes és gyümölcsöző, ha a meghallgató együtt tud működni a Szentlélekkel és a meghallgatottat is el tudja vezetni erre. Ilyen módon válik a harmadik isteni személy »főszereplővé«” – hangsúlyozta Ozsváth Judit.

A második előadó Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános volt, aki arról értekezett, hogy lelkipásztori szempontból hogyan függ össze a katekézis és a közösségépítés. „Ami a katekézisben hosszú távon segített a gyermekeknek és a fiataloknak, azok az alkalmak voltak, amikor valamilyen módon személyesen kerültek kapcsolatba Istennel. Ilyenek a lelkigyakorlatok, a bentlakásban végzett esti imák, a Szentírás olvasása, a szentségimádás, a szentgyónás, a lelki beszélgetések és a táborok. A plébániákon egyre inkább próbálunk alkalmakat keresni arra, hogy fiataljainknak hit- és keresztény közösségi élménye legyen”– mondta a temesvári pasztorációs helynök.

Az egyházi életben történő részvételre nevelés és a katekézis című értekezésében Nemes István hittantanár a szinódus második kulcsszavát, a részvételt vette górcső alá. A bibliai megalapozásként hozott három újszövetségi szentírási kép kiemelte azt, hogy a részvételnek teret kell engedni, be kell fogadnunk a másik ember személyét, tapasztalatait és üzenetét ahhoz, hogy az motivált legyen a valódi részvételre. Az előadás megvilágította a szinódus részvételt ösztönző impulzusainak teológiatörténeti hátterét is. A megújulás egyik kulcsjelensége a részvétel. Azt kell elérni, hogy minden rétegből megszólaljanak az érdekeltek és azok is, akik elvesztették érdeklődésüket. A katekézis és a hitoktatás területén a fiatalok egyházzal szembeni elidegenedésén kell változtatni. Ehhez értenünk kell nyelvüket, sajátos tapasztalataikat, világukat. Szinódusi folyamatban történő részvételük ösztönzése megfelelő, bátorító, befogadó magatartást kíván meg, amely legyőzi az előítéleteket, az ideologizálást, és közel megy világukhoz. Az előadás utolsó része ezen magatartásbeli vonásokkal foglalkozott.

Serfőző Levente szeged-csanádi püspöki helynök Misszió és katekézis című előadásában a katekézis, a katekéta és a misszió összefüggéseit vizsgálta három lépésben: 1. a misszió és katekézis kifejezések rövid értelmezése; 2. a misszió fogalma az újszövetségben; 3. a katekéta missziós küldetése és formálódása öt lépésben. „A katekézis egyszerre tanítás, formálás. Segíti a személy gondolkodásának, cselekedeteinek átformálását, amelyben az ember mindig csak eszköz marad. A főszereplő a Szentlélek. A katekétának missziós szerepe van. Jézus missziós parancsa az egyház öröksége, a jelen forrása és a jövő záloga. A missziós parancs tehát nem egy múltban ragadt mondat, minden keresztségben újra és újra elhangzik. A mi keresztségünkor is. A názáreti Jézus hívott meg engem is, ugyancsak ő küld ma is. A katekéta arra kap meghívást, hogy a hit továbbadásában, az igehirdetésben sajátos módon vegyen részt, neveljen, oktasson, vezessen be az egyház életébe, készítse fel növendékeit a misztériumok ünneplésére. Óriási kihívás” – mondta az előadó.

Az értekezéseket követő fórumon a moderátor szerepét vállaló Pék Sándor nagyváradi plébános, főesperes intézett kérdéseket az előadókhoz. Az ezek nyomán kialakult beszélgetés során még több konkrét példa, gyakorlati tanács, tapasztalat és élmény került felszínre és megosztásra, mintegy átmenetet képezve az előadások és a délutáni műhelyek között.

A konferencia második részében a következő műhelymunkán vettek részt a jelenlévők: A Lélek útján a katekézisben (Műhelyvezető: Dezső Renáta, Kolozsvár), Közösségépítési jó gyakorlatok a katekézis során (Műhelyvezető: Vass Csaba, Nagyvárad), Misszionálás és misszióra nevelés a katekézis során (Műhelyvezetők: Vargáné Bögi Veronika, Bálint Erika, Szeged), A meghallgatás lehetőségei, alkalmai a katekézis során (Műhelyvezető: Pék Sándor, Nagyvárad), Részvételre, tanúságtételre nevelés a katekézis során (Műhelyvezető: Benedek Ramóna, Nagyvárad), Az imádságba való bevezetés közösségteremtő ereje (Műhelyvezető: Szűcs Klára, Szalainé Milasin Katalin, Szeged).

A rendezvény záróprogramja a kiértékelés volt, amelynek során a hat műhelyből egy-egy résztvevő összegezte és osztotta meg tapasztalatait a többiekkel. A tevékenységek mindegyike kínált valami újat, érdekeset, amely ily módon úgymond közkinccsé vált, mindenki gazdagodott általuk.

Végezetül Böcskei László nagyváradi főpásztor köszönte meg a szervezőknek a színvonalas online nemzetközi konferencia megrendezésében és gördülékeny lebonyolításában kifejtett munkájukat, Isten áldását kérve további szolgálatukra, törekvéseikre.

Sipos Enikő