Új liturgikus szertartás a világi katekéták számára

0
1474

2022. január elsején lép életbe a rítus, amellyel a hitoktatók liturgikus beiktatását végzik majd. Ferenc pápa májusban alapította meg a világi katekéták szolgálatát Antiquum ministerium kezdetű motu proprio rendelkezésével a kortárs világ evangelizálása céljából, decemberben pedig értük, a katekétákért kéri a világegyház imáit.

A latin formula így hangzik: “Accipe hoc fídei nostræ signum, cáthedram veritátis et caritátis Christi, eúmque vita, móribus et verbo annúntia”. Magyarul annyit tesz: Fogadd hitünk e jelét, az igazság és Krisztus szeretetének katedráját, és hirdesd azt életeddel, viselkedéseddel és szavaiddal. Ez lesz tehát jövő év január elsejétől az ünnepélyes szöveg, amellyel a világi férfi és női katekétákat a helyi püspök beiktatja egy liturgikus szertartás keretében.  

Levél a püspöki konferenciáknak

Ferenc pápa idén május 10-én Antiquum ministerium kezdetű motu proprio rendelkezésével megalapította a világi katekéták szolgálatát, most pedig jóváhagyta és közzétette azt az alapszöveget (Editio typica), amelyet majd az egyes püspöki konferenciák lefordítanak és adaptálnak. Az ő feladatuk ugyanis a katekéták profiljának és szerepének meghatározása, megfelelő képzésük, illetve annak előkészítése, hogy a különböző közösségek helyesen fogadják szolgálatuk lényegét, és ne keverjék össze más szolgálati formákkal. A világ egyes részein ugyanis, Afrikában és Latin-Amerikában például a katekéták sokféle szolgálatot ellátnak az igehirdetésen és a hitoktatáson is túl, tehát fontos vonatkozási pontnak számítanak a közösség számára, ahova ritkán jut el pap. Minderről az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció levélben tájékoztatja a püspöki konferenciákat.

Világi szolgálat a keresztség jegyében

A beiktatási rítus történhet szentmise vagy igeliturgia keretében, és meghatározott sémát követ: buzdítás, felszólítás az imára, az áldás szövege és a feszület átadása. A kongregáció prefektusa, Sérgio da Rocha bíboros tisztázza: a katekéta a helyi egyház számára végez tartós szolgálatot, mely mindenekelőtt olyan világi szolgálat, amely a keresztségben gyökerezik, ezért lényegében eltér a papi szolgálattól. A keresztség jegyében a katekéták arra kaptak meghívást, hogy felelősséget vállaljanak a helyi egyházban az ige hirdetésére és a hit átadására. Együttműködnek a felszentelt papsággal, az ő vezetésük alatt – írja levelében a vatikáni prefektus. A katekéta szerepe ugyanakkor eltérő lehet a különféle egyházi kontextusoktól függően: missziós területen más, mint a régi, hagyományos egyházakban. A sokféle forma két fő típusra osztható: a hitoktatással foglalkozó katekéták, valamint azok, akik részt vesznek különböző apostoli munkában, mint például a közösségi ima vezetése, a betegek ellátása, a temetési szertartások végzése, más katekéták képzése, lelkipásztori tevékenységek koordinálása, szegények segítése.

Nem mindenkit kell beiktatni

Ennek a szolgálatnak erős hivatásértéke van, ami megfelelő megkülönböztetést igényel a püspök részéről. Tehát nem minden katekétát vagy lelkipásztori munkatársat kell intézményesíteni ebben a formában. Nem vonatkozik ez különösen a diakonátusra és papságra készülőkre, a szerzetesekre és szerzetesnőkre, függetlenül attól, hogy intézményük karizmájához hozzátartozik-e a katekézis. Nem vonatkozik továbbá az iskolai hitoktatókra és azokra sem, akik kizárólag egy adott egyházi mozgalom keretein belül végzik szolgálatukat. Ez utóbbial számára ezt az értékes megbízatást nem a püspök, hanem a mozgalom vezetője adja. Nem feltétlenül szükséges a beiktatás azoknak az esetében sem, akik fiatalok és felnőttek beavatását végzik. Minden kateketikai év kezdetén el kell látni őket egy nyilvános egyházi megbízatással nélkülözhetetlen feladatuk végzésére. Ezzel együtt ki lehet közülük választani lektorokat vagy katekétákat képességeiknek megfelelően és lelkipásztori igény szerint.

Missziós szolgálat a papsággal együttműködve

Az egyes püspöki konferenciák feladata lesz meghatározni a katekéták szolgálatának gyakorlására vonatkozó legmegfelelőbb formákat és szerepeket. Nem csupán a jelöltek képzését kell biztosítaniuk, hanem a közösséget is fel kell készíteniük szerepük jelentésének megértésére. Egy ilyen példa lehet a felszentelt papok tartós jelenlétének hiánya, amikor a kánonjog lehetővé teszi azt, hogy egy világi hívő részt vegyen a plébánia lelkipásztori ellátásának gyakorlásában. Fontos azonban felkészíteni a közösséget, hogy a katekétában ne a pap vagy diakónus helyettesét lássák, hanem egy hűséges világi személyt, aki együttműködik a felszentelt papsággal azért, hogy a lelkipásztori gondoskodás mindenkihez eljusson.

A katekétajelöltek olyan férfiak és nők legyenek, akik mély hitről és emberi érettségről tesznek tanúbizonyságot. Legyenek elfogadóak, nagylelkűek és éljék meg a testvéri szeretetközösséget. Rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai, lelkipásztori és pedagógiai ismeretekkel, illetve a keresztény beavatás szentségeivel. Minden katekétajelölt nyújtsa be előzetesen püspökéhez szabadon fogalmazott és aláírt kérvényét.

Gedő Ágnes, Vatican News