Szeretetével jön felém Istenem: a szüntelen imádság helyei

0
2148

Világszerte több ezer imádság háza született az utóbbi húsz évben, és a számuk minden évben növekszik. Az imádság házak a szüntelen imádság és közbenjárás helyei, ahol nem szűnik a dicsőítés és ima napi 24 órában, heti 7 napon át! Gyergyószentmiklóson idén szeptemberben kezdődött el a Lelki Otthonban az Imádság Házának megélése. Kovács Gergely érsek szeptember 2-án hagyta jóvá a Lelki Otthon működését az Imádság Háza mozgalom programjával együtt.

Számos új imakezdeményezés születik, imavirrasztásokat tartanak, imaláncokat szerveznek, az imádság házai gomba módra növekednek szerte a világon. Erős hívást tapasztalunk az imában való megújult buzgóságra. A hívást mindenütt halljuk a keresztény egyházakban, Isten visszahívja egyházát az emeleti terembe! Ez a hívás Isten egész népének szól – itt az idő, hogy felébredjünk az álomból – itt az idő, hogy megerősödjünk újra a Lélekben – itt az idő, hogy megújuljunk – itt az idő, hogy az Úr szenvedélyes imádóivá váljunk és hatásos eszközévé a közbenjárásnak az egyházért és a világért! Az imádság háza mozgalom is ennek az imára szóló hívásnak a része.

A huszonnégy órás imádság történeti alapjai

„A 24 órás imádság története azzal kezdődik, hogy Dávid sátrában és a templomban folyamatos volt a szolgálat Isten színe előtt. Az ókor kései szakaszának monasztikus hagyományában mind a keleti, mind a nyugati egyházban jelen van a folyamatos istendicséret (Akoimeten, Agaunum, talán Bangor is). A „laus perennis” a középkorban egész Európában elterjedt (ismert példa: Cluny). 1592-ben III. Pál pápa Rómában huszonnégy órás szentségimádásra hív, amely tervei szerint 365×24 órában folyik. 1727-ben a Herrnhutiak elkezdtek egy imaláncot, amely több mint 100 éven át élt. Gyakorlatilag minden szemlélődő kolostorban (pl. Kármel) hangsúlyozzák az ima és a közbenjárás fontosságát.

A 20. században a pünkösdi egyházakkal és a karizmatikus megújulással elkezdődött világszerte egy fiatalos imamozgalom, amelyre a zene és a dicsőítés jellemző. Kim Kollins „Burning Bush”, Pete Greig „24/7 prayer” és Mike Bickle „IHOP” mozgalmaival a 90-es években létrejött több erőteljes, nagyhatású 24/365-imamozgalom katolikus, anglikán és szabadkeresztény körökben.

Jelenleg Európa legnagyobb imádság háza az augsburgi Imádság Háza, amely 2007-ben alakult Johannes Hartl katolikus teológus vezetésével, 2011 szeptemberétől pedig megvalósítja a meg nem szűnő imádatot.

Imádság Háza főegyházmegyénkben

A Marosvásárhelyi Imádság Háza 2015 tavaszán alakult, amikor az addigi Kolozsvári Imádság Háza egy hosszabb megkülönböztető időszak után Marosvásárhelyre költözött. Mivel alapítóik katolikusok, kezdettől fogva figyeltünk arra, hogy közreműködjünk a helyi katolikus egyházzal – elsősorban a Keresztelő Szent János-plébániával és a remeteszegi Szent Család-plébániával. Célunk, hogy minden Jézust szerető keresztény otthon érezze magát az Imádság Házában, ahol a különböző felekezetek és nemzetiségek együtt imádják Istent” – vallja a marosvásárhelyi Imádság Háza csapata.

Gyergyószentmiklóson 2021 szeptemberében kezdődött el a Lelki Otthonban az Imádság Házának megélése. Jelenleg heti 30 óra imádság és szentégimádás van a Szent Peregrin-kápolnában, az Imádság Háza helyszínén. Kovács Gergely érsek 2021. szeptember 2-án hagyta jóvá a Lelki Otthon működését az Imádság Háza mozgalom programjával együtt.

Az Imádság Háza nem közösség, hanem szolgálat

Láthatjuk, hogy az Imádság Háza-mozgalom egy keresztény felekezetek között megvalósuló imamozgalom, mely a bibliai Dávid király által felállított folyamatos dicsőítő szolgálat mintájára működik. Tehát ennek megfelelően nem egy közösség, hanem szolgálat.

Így minden szolgáló testvér saját plébániájának elkötelezett közösségi tagja és emellett vállal heti rendszerességgel imaszolgálatot a Lelki Otthon kápolnájában.

A Lelki Otthonban megszületett Imádság Háza a jó Isten imádására fenntartott hely, ahol önkéntesek (minden korosztály) időt szentelnek Isten jelenlétében az ő imádatára, az egész földkerekségen kibontakozó imamozgalom szellemében, ahol az egyház menyasszonyi identitását hirdetjük és éljük, ökumenikus szemléletben, ahol mint közbenjárók, környezetünk és az egész emberiség ébredéséért imádkozunk.

A Lelki Otthonban elindított szolgálat célja, hogy egyházközségeinkben, az egyházmegyénkben minden forrás az állandó, folyamatos imából és imádásból fakadjon.

A szolgálók napi tíz órában folytatnak közbenjáró imát különböző formákban. Közbenjárnak a Gyulafehérvári Főegyházmegye és az egész egyház megújulásáért, az evangelizációért. Imádkoznak megtérésekért, a Szentlélek új kiáradásáért, valamint a társadalom megújulásáért, hogy a halál kultúrája helyett a szeretet civilizációja valósuljon meg a világban.

Az imamódok minden formájával szeretnénk kitölteni a nap 24 óráját: szentmise, szentségimádás, zsolozsma, imaórák, rózsafüzér, dicsőítés, imaszolgálat, engesztelő imaórák, virrasztások, kilencedek imádkozása, ájtatosságok, szentírásolvasás és imádság a Szentírással, lelkinapok, lelkigyakorlatok. Fontos, hogy mindenki találja meg a maga helyét, imamódját és ezzel legyen az Imádság Házának imaapostola.

Az Imádság Háza bibliai modellje Dávid sátra (1Krón 9,33; 9,22-24), az a hely, ahol az Úr színe előtt állandó dicsőítés és közbenjárás folyt. Ugyanaz a vágyunk, mint amit Dávid fogalmazott meg a 27. zsoltárban: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján, hadd lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templomát” (Zsolt 27,4).

Követni akarjuk a betániai Mária példáját, aki értékes olaját öntötte Jézus lábára imádata jeléül (Jn 12,1−8). Mi időnket, képességeinket, imádatunkat öntjük ki az Úr elé. Teljesíteni akarjuk Jézus parancsát is: „… szüntelen kell imádkozni, s nem szabad belefáradni” (Lk 8,1, vö. 1Tessz 5,17). Szeretnénk, hogy legyenek szolgálók, akik teljes időben − ún. imamisszionáriusként − vannak jelen a házban, míg mások világi munkájuk mellett szabadidejükben önkéntesként dicsérik az Urat.

Az imaházba bárki betérhet a nyitvatartási időben, aki szeretne rövidebb-hosszabb időt Isten jelenlétében eltölteni. Így akár munkából jövet néhány perc „felfrissülés” is gazdagíthatja az Úrral való kapcsolatunkat!

Számos helyen láthatjuk, hogy Isten dicsőségének új kiáradása hatalmas erővel érinti meg a mai generációt, létrehozva az ima és dicsőítés erőteljes mozgalmát. A hívők új szenvedéllyel fordulnak Jézus felé, megérintve az újjászületés Lelke által és attól a vágytól égve, hogy láthassák városuk és nemzetük megváltozását. A világ sok nagyvárosában, ahol elindították az imádság házát, elkezdett megváltozni a szellemi légkör. A szívek és az elmék megnyílnak Isten ismeretére és a dicsőítésre; megtörik az elnyomás, a szorongás lelke és újjászületés történik.

Az Imádság Háza célja, hogy − a mennyei trónterem mintájaként − az imaszobában éjjel-nappal, megállás nélkül történjék az Isten imádata és a közbenjárás.

»Falaidra Jeruzsálem, őröket rendeltem; egész nap és egész éjjel sohase hallgassanak! Akik az Urat emlékeztetitek, ne legyen nyugtotok; és ne hagyjatok nyugtot neki, míg helyre nem állítja Jeruzsálemet és dicsőséggé nem teszi a földön!« – (Iz 62,7)

A kápolnában folyó imaprogram, dicsőítés egyórás szakaszokban működik. Sokféle imamódban vannak imaórák, imalehetőségek, lelkigyakorlatok. Ahogy Dávid király felállította a szüntelen imádás és dicsőítés sátrát a szövetség ládájának, úgy szeretnénk mi is hogy a gyergyószentmiklósi Imádság Háza is egy olyan hely legyen, ahol éjjel-nappal folyik az imádás.

Itt találkozzanak az emberek és az imádságban közbenjárjanak azért, hogy: meghívják a jó Istent az életükbe; életüket az örök élet vonzásában éljék; megvalósuljon a jó Isten akarata életünkben; családjaink, egyházmegyénk, egyházközségeink imádságban legyenek hordozva.

Az Imádság Háza-mozgalom nem kötődik egyik felekezethez sem, vannak közöttünk katolikus és protestáns testvérek is. A Lelki Otthon Imádság Házának kápolnájában elsősorban katolikus lelkületben szervezzük az imaórákat, de nyitott szívvel fogadunk más felekezetűeket is. A programok a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia fennhatósága alatt működnek.

Minden keresztényt hívunk és várunk, aki magáénak érzi és elfogadja víziónkat, céljainkat és csatlakozni szeretne.

Akarsz megmártózni a szüntelen imában? Akarod megtapasztalni a dicsőítés ilyen erejét? Akarsz része lenni annak, amit Isten a mi korunkban tesz? Szeretnél megtanulni imádkozni? Érzed a felelősséget városodért, nemzetedért, az egyházért, akarsz közbenjáró lenni?

Gyere el az Imádság Háza programunkra és tudj meg többet minderről, lásd az Úr csodáit, szemléld az ő arcát, fogadd be frissítő Lelkét! Légy céltudatos és tölts minél több minőségi időt azokkal, akiket szeretsz.

Ha szeretnél Istennel különleges időt tölteni, gyere el a Lelki Otthonban levő Imádság Házába, kapcsolódj be valamelyik imaidőbe, vagy egyszerűen csendesedj el és hagyd, hogy ő szóljon hozzád az Oltáriszentség előtt, az Igén, a dalokon vagy mások imáján keresztül.

Johannes Hartlnak, az augsburgi Imádság Háza alapítójának imája:
Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk.
Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz.
Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez.
Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért.
Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívüket szelídségeddel.
És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen.
Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik.
Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk benned. Köszönjük.

Hajlák Attila