Isten Lelke vezeti az egyházat mind helyi, regionális, mind globális szinten

0
1483

A szinodális folyamat helyi egyházunkban, egyházmegyéinkben is elindult. Schönberger Jenő szatmári püspök üzenetet tett közzé a szatmári egyházmegye honlapján. Az alábbiakban közöljük ezt a püspöki szinódusról és a szinódusi folyamatról szóló üzenetet.

Azt hiszem, mindenki előtt ismerős Ferenc pápának az a törekvése, hogy nyisson a hívek felé, és így egyre jobban bevonja az egyház minden tagját az egyház életének alakításába. Ezt ő úgy szokta mondani, hogy az egyháznak és a pásztorainak „nyáj szaguk” legyen, vagyis a pásztorok a nyáj között forgolódva szolgáljanak, a nyájban éljenek. Ennek a törekvésének egy újabb megnyilvánulása szentatyánk egy hete indított kezdeményezése, amihez mindnyájunkat aktív részvételre hív.

Szatmári egyházmegyénk a gondviselés évében szentatyánk a Család- és Szent József éve mellett nemrég egy újabb felhívással fordult a keresztény világhoz s benne hozzánk is. A 2023-as rendes püspöki szinódusra készülve 2021 és 2023 között egy rendkívüli egyetemes szinódusi utat hirdetett meg, amit október 9-én megnyitott.

A Rómában tartott nyitóünnepséget követően ma, 2021. október 17-én, szerte a világon megkezdődik a szinódus egyházmegyei szakasza, amit minden püspöki székhelyen az illető megyéspüspök nyit meg. Nálunk a szatmári székesegyházban a 11 órai püspöki szentmise keretében kértük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét a szinódusra.

A szinódus szó magyarul együtt-járást jelent. A jelenlegi szinódusi folyamatot, amelyre vállalkozunk, egy alapvető kérdés irányítja: hogyan folyik ma ez az „együtt haladás” a különböző szinteken – a helyi szinttől, vagyis a legkisebb plébániától kezdődően az egyetemes szintig –, ami lehetővé teszi az egyház számára az evangélium hirdetését, és milyen lépésekre indít minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk? (PD, 2)

Az egyház szinodális gyökereinek újrafelfedezése magában foglalja azt a folyamatot, amelynek során alázatosan együtt tanuljuk meg, hogy Isten hogyan hív minket, hogy hogyan éljünk egyházként a harmadik évezredben.

A 2021–2023-as szinódusnak nem az a célja, hogy helyettesítse, hanem hogy kiegészítse a már folyó ünnepségeket és szinódusi folyamatokat, hiszen Istennek ugyanaz a Lelke vezeti és formálja az egyházat, mind helyi, mind regionális, mind globális szinten.

Ennek fényében a jelenlegi szinódus célja, hogy Isten egész népeként meghallgassuk, mit üzen az egyháznak a Szentlélek. Ezt úgy tesszük, hogy Isten szavát a Szentírásban és az egyház élő hagyományában együtt hallgatjuk, majd pedig úgy, hogy meghallgatjuk egymást, és különösen a peremre szorultakat, felismerve az idők jeleit.

Tulajdonképpen, kedves testvéreim, nincsen ebben semmi szokatlan, hiszen egyházmegyénkben már ilyen szinodális módon, vagyis a plébániai munkacsoportokban átbeszélve készítettük elő egyházmegyei zsinatunk témáit. Aztán a tematikus éveink kapcsán ugyanilyen szinodális módon beszélgettünk bizonyos témákról. Most a szentatya felhívására ezt kell tovább folytatnunk, csak egy kissé tovább tekintve saját házunk tájáról, vagyis a plébániánkról és az egyházmegyénkről, az egész világegyházra. Mivel mindannyiunkat ugyanaz a Szentlélek kent fel, hogy Krisztusnak, a papnak, királynak és prófétának hatalmából mindenki a maga módján részesüljön, erre a Szentlélekre hallgatva, közösen, egymást meghallgatva keressük az igehirdetés új útjait, ami legjobban megfelel a harmadik évezred emberisége számára. Mindenkit buzdítok, hogy megújult lelkesedéssel folytassuk gondviselés évünk mappájának átelmélkedését, átbeszélését, s egymást meghallgatva figyeljünk a Szentlélek útmutatásaira, észrevételeinket pedig fogalmazzuk meg, írjuk le és juttassuk el a püspökség világiak irodája számára.

Kedves testvéreim és nővéreim, legyen ez a szinódus a Lélek által lakott időszak! Mert a Lélekre van szükségünk, Isten mindig új leheletére, aki megszabadít minden bezárkózástól, feléleszti, ami halott, széttöri a láncokat, és örömöt áraszt. A Szentlélek az, aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket – fogalmaz Ferenc pápa. A szentatyával és veletek együtt kérem a Szentlélek Úristent: „Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.”

Szatmárnémeti, 2021. október 17-én, évközi 29. vasárnap

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro