Erdélyi regionális káptalant tartanak a világi ferencesek Csíksomlyón

0
3371
Fotó: Suciu Dorottya

Nemsokára véget ér a Ferences Világi Rend Kelet-Erdélyi Regionális Gyékényes Káptalanja a csíksomlyói kegyhelyen. Az augusztus 27–29. között zajló alkalmon megemlékeznek a ferencesek alapértékeit megfogalmazó, nyolcszáz éves Memoriale Propositiről is.

Pénteken a csíksomlyói kegytemplomban szentmisével kezdődött a világi rend találkozója, amelynek idei mottója: „Íme én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20).

A Ferences Világi Rend rendelkezik egy szabályzattal, amely útmutatót nyújt tagjai számára, hogy a keresztény értékeket a ferences lelkiség fényében éljék meg a mai világban, betöltve a II. vatikáni zsinat által számukra meghatározott szerepet. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan lehet ennek a szabályzatnak, a Memoriale Propositinak értékeit a mai környezetben megélni, elemezni kell, hogy melyek ezek az értékek, és meg kell találni ezek tükröződését a jelenlegi szabályzatban.

Urbán Erik, a Kisebb testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartomány tartományfőnöke prédikációjában a szentírási szakaszokból kiindulva az élet megszentelésének fontosságára mutatott rá. Kiemelte: „Szeráfi Atyánk, Assisi Szent Ferenc, miután testvéreket adott melléje az Úr, mélyen meg volt győződve arról, hogy minden életállapotban követhető az Úr a ferences lelkiség szerint. Ferenc felismerte azt, hogy mindenki a szentségre, élete megszentelésére van meghívva”.

Fotók: Suciu Dorottya

A tartományfőnök Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdításából idézett, visszautalva a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium konstitúciójára: „Ezen buzdításommal elsősorban arra az életszentségre szóló meghívásra szeretnék emlékeztetni, amellyel az Úr mindegyikünk felé fordul, arra a meghívásra, amely neked is szól: szentek legyetek, mert én szent vagyok (Lev 11,44). Ily sok és üdvös segítség birtokában a krisztushívők, bármely állapotban éljenek is, arra kapnak meghívást az Úrtól, hogy ki-ki a maga útján olyan tökéletesen szent legyen, amilyen tökéletes maga az Atya (GE 10.)”.

A szentmise után Kauser Tibor Ferences Világi Rendi miniszter generális A ferences család 800 éven keresztül címmel tartott online előadást. A találkozó első napja a kegytemplomban szentségimádással zárult.

Szombaton, a közös imát követően Urbán Erik tartományfőnök tart előadást 800 évvel a Memoriale Propositi után témában, Szent II. János Pál pápa gondolata nyomán: „Ti, világi ferencesek, egy olyan hivatást éltek meg, amelyben elválaszthatatlan az egyházhoz és a társadalomhoz tartozásotok”. Az előadást kiscsoportos beszélgetés és szentmise követi, amelyet Laczkó Dávid Anaklét ferences szerzetes mutat be a csíksomlyói kegytemplomban. Délután „Amikor Isten Szent Ferencet hívta” címmel mutatja be bábelőadását a kolozsvári Ferences Világi Közösség, majd a Jancsó házaspár tanúságtételét is meghallgatják a világi ferencesek. A nap testvéri együttléttel és kötetlen beszélgetéssel zárul.

Vasárnap Böjte Mihály ferences testvér és Penu Tibor Szilárd Küldetés témában tart előadást. A hálaadó szentmisét Böjte Mihály ferences szerzetes mutatja be déli 12 órakor a csíksomlyói kegytemplomban.

A szervezők felhívták a figyelmet: ha az évforduló véget ér, akkor se feledkezzenek meg a Ferences Világi Testvérek erről a kincsről (Memoriale Propositi), hanem használják fel konkrét segítségként, hogy folytonosságot adjanak rendi életük útjának. Legyen segítség számukra a benne közölt néhány előírás, hogy teljes mértékben megéljék azt az életformát, amelyet Szeráfi Atya, Assisi Szent Ferenc élt.

A regula szövegét Paul Sabatier találta meg az abruzzói Capistránokban, ahol a XX. jelzésű kézírásos kódexben lelték fel. Sebatier is adta ki Párizsban, 1903-ban Opuscules de critique historique I címen, Boehmer pedig az Analekton című munkájában. Előzményének tekintendő Szent Ferenc az Összes Hívekhez intézett levele. Leonardo Maria Bello ferences rendi (1882-1944) miniszter generális így foglalja össze a levél tartalmát a Harmadik Rendről szóló körlevelében: „A keresztény ember eszményképét már az összes hívekhez intézett levelében körvonalazta. Úgy tetszik, mintha ez tartalmazná azt az életmódot, amelyet Boldog Celanói Tamás szerint minden rangú és rendű embernek az üdvösség útja gyanánt megjelölt. A keresztény tökéletesség foglalata ennek a levélnek, amelynek tanítása az, hogy fogadjuk az Isten Fiát magunkba tiszta szívvel és tiszta testtel, válasszuk azt az utat, amelyen Ő haladt, amikor érettünk testté lett. Aki bár gazdag volt mindenek fölött, mégis Ő maga Szentséges Anyjával egyetemben a szent szegénységet akarta választani.”

A Memoriale Propositit 1221-ben hagyta jóvá III. Honorius pápa: ugyanazt a célt szolgálta anno, mint később az 1978-as szabály, mindkettő a maga korának embereihez szól. Azt gondolhatnánk, hogy éppen ezért a benne javasoltak már nem aktuálisak, és számunkra nem érvényesek, holott egyetemes értékekkel foglalkozik, amelyre a Ferences Világi Rendiek élete épül. Érdemes tehát hasonlóságokat vagy közös gyökereket keresni. A Memoriale Propositi bevezető szavai rögtön elárulják, hogy a bűnbánó testvérek életterve jól illeszkedik ahhoz, amit a jelenlegi szabály 2. cikkelye mond: „…a Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét…”.

Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense