Márton Áron püspök születésének 125. évfordulójára készülve

Ünnepi megemlékezés, egyházmegyei zarándoknap és gyermektábor Csíkszentdomokoson

0
1496
Diákfoglalkozás a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumban

Márton Áron püspök születésének (napra pontos) 125. évfordulóján, augusztus 28-án ünnepi megemlékezést tartanak Csíkszentdomokoson. Ez a Márton Áron Múzeum égisze alatt megszervezett tizedik augusztus végi, születésnapi megemlékezés, ugyanakkor a kiemelt évforduló kapcsán egyházmegyei szintű zarándoknap is. A korábbi évek augusztusi ünnepségeit népes konferenciák, ifjúsági programok, könyvbemutatók, kiállítás megnyitók, filmvetítések kísérték, az idei esemény különlegessége, hogy a délelőtt 10 órától tartott szentmise egyben a 2020 decemberében elkezdődött kilenc hónapos imakilencednek is záró rendezvénye. Ugyanakkor az
idei megemlékezést mintegy 50 gyermek és 12 pedagógus részvételével augusztus 25 és 28 között zajló tábor előzi meg Csíkszentdomokoson.


Az augusztus 28-iki esemény programja: délelőtt 10 órakor szentmise a csíkszentdomokosi római katolikus templomban, főcelebráns és ünnepi szónok dr. Kovács Gergely érsek. Ezt követően 11 órától dr. Marton József egyháztörténész, nagyprépost előadása: Márton Áron és Csíkszentdomokos, majd 12 órától a Márton Áron Látogató- és Zarándokközpont hivatalos megnyitója és megáldása. 12 óra 20 perckor könyvbemutató lesz, a Márton Áron püspök hagyatékában „rejtőzködő” kézírásos könyv fakszimile és forráskiadása Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosának szerkesztésében: Az erdélyi püspökök székesegyháza. Hazavisznek most az emlékezés szárnyai… címen 13 órától kiállítás nyílik Márton Áron életének fontos helyszíneiről, épületeiről gyermekek által készített maketteken.


Márton Áron püspök szülőfaluja kilenc hónapos programmal készült a püspök születésének 125. évfordulójára. A program kezdeményezője P. György Alfréd MI csíkszentdomokosi születésű szerzetes, megvalósításába a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, a segítő nővérek által fenntartott csíkszentdomokosi Szent Margit Rendház, a csíkszentdomokosi plébánia, a Márton Áron Múzeum, a helyi önkormányzat és több lelkiségi csoport is bekapcsolódott. A decemberben megkezdett nagykilenced a minden hónap utolsó szombatján Csíkszentdomokoson végzett szentmisék mellett tematikus programokat (lelki programokat, kerekasztal beszélgetéseket, gyermekeknek szóló játékos vetélkedőt, online beszélgetéseket) is tartalmazott.

A nagykilenced nyitó szentmiséjét 2020 karácsony másnapján tartották, imaszándék: Imádkozzunk együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és táplálék a vele járók számára! Elmélkedést tartott Obermájer Ervin viceposztulátor.

A januári szentmise imaszándéka: Imádkozzunk aggódó szeretettel
nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében! Elmélkedést
tartott Csató Béla; a februári szentmise imaszándéka: Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket szolgálja! Elmélkedést tartott dr. Kerekes László segédpüspök; a márciusi szentmise imaszándéka: Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért! Elmélkedést tartott Takó István; az áprilisi szentmise imaszándéka: Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért! Elmélkedést tartott Szénégető István-Barnabás; a májusi szentmise imaszándéka: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért! Elmélkedést tartott P.
Urbán Erik OFM; a júniusi szentmise imaszándéka: Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában dolgozókért! Elmélkedést tartott Bara László; végül a júliusi szentmise imaszándéka: Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért! Elmélkedést tartott P. György Alfréd MI.


Márton Áron püspökké szentelését megelőzően gyakorlatban (hitoktatóként és egyetemi szónokként) és elméletben (pedagógiai folyóirat szerkesztésével, publicisztikák és tanulmányok írásával) is művelte a pedagógiát, többek között a “cselekvő iskola” megvalósulását szorgalmazta. Szemben a régi módszerrel, mely “előadás vagy kijelölés alapján egyszerűen visszakérődztette a gyermekekkel a megtanulásra szánt anyagot” – írta – “a cselekvő iskola minden képességet igyekszik foglalkoztatni, az anyagot nem előadja, hanem a gyermekkel
dolgoztatja fel”. Saját tapasztalatai alapján is úgy látta, hogy az ilyenmód
foglalkoztatott gyermeknek “öröme telt ebben a munkában, izgatta, cselekvésre ösztönözte, az egyéni alkotás jóérzésével töltötte el, hogy az elméleti, testetlen anyagot valahogyan kezébe veheti, alakítja, erőit, találékonyságát, értelmét és képzeletét azon gyakorolhatja.”
Márton Áron ma is vállalható pedagógiai eszményéhez igazodva állították össze a Márton Áron Múzeum önkéntesei a négy kreatív feladatból álló játékot, melyen 2019/2020 telén 210 gyermek vett részt aktívan. A játék négy, online (digitális parafatáblán) beküldendő kreatív feladatból és négy online “ismeretellenőrző”, Márton Áron püspök életrajzi adatait játékosító feladványból állt. A kreatív feladatok mindenike szerteágazó volt, a csapatoktól együttműködését, tervezést és jó feladatelosztást igényelt: kutatás, szöveg- és képértelmezés, változatos források feltárás, digitális és manuális “kézimunka”, szöveg- és képalkotás, videókészítés és főzés is szerepelt a részfeladatok között. A vetélkedő során a gyermekek és segítőik által készített, Márton Áron püspök életének különböző helyszíneit megjelenítő makettekből készült kiállítás az augusztus 28-i
ünnepségen megtekinthető.
Az augusztus 25 és 28 között zajló táborban helyismereti, helytörténeti, néprajzi játékos foglalkozások, kvízek, “kincskereső” játékok mellett történelmi, gyógynövényismereti, színészi-előadói műhelymunkákon és gyalogtúrán vesznek részt a gyermekek.

MEGOSZTÁS