Új hittankönyvek segítik a diákokat

0
2816
Hittankönyvek az oktatási minisztérium honlapján. Fotó: képernyőkép

Három új hittankönyv jelent meg, amelyeket ősztől használatba is vehetnek a diákok és a tanárok. Az új 3. és 4. osztályos hittankönyv pdf változata, valamint a 8. osztályos hittankönyv pdf és digitális változata elérhető az oktatási minisztérium honlapján. Ezzel az 1–8. osztályos tankönyvek mindegyike megújult az érvényben lévő, kompetenciaalapú tanterveknek megfelelően. A tankönyvekről a szerzők írnak.

Harmadikos és negyedikes hittankönyv

A most megjelent tankönyvek szerkesztése egyaránt jelentett kihívást és örömforrást is. Jó volt megtapasztalni Isten gondviselését, amely végigkísérte munkánkat. Ezt az utat Istennel jártuk, illetve azokkal, akik a négy egyházmegye minden tájáról készséges segítségükkel hozzájárultak a tankönyvek létrejöttéhez.

Nagy öröm számunkra, hogy most már teljességében ott lehet az 1–4. osztályos gyerekek kezében mind a négy általunk szerkesztett tankönyv, amely önmagában egy egységet alkot. A tankönyvek szerkesztésénél figyeltünk a gyermekek életkori sajátosságaira, és igyekeztünk könnyen érthető, az előző tankönyvek tudásanyagára építő, a családi kötelékek erősítését, a vallásos életet finoman ösztönző szövegeket, feladatokat beépíteni. Fontos volt, hogy a feltétel nélkül szerető, irgalmas, jó Isten képét közvetítsük az olvasók felé, ugyanakkor olyan egyházképet szerettünk volna nyújtani, amely vonzó lehet a gyerekek számára. Reményeink szerint a könyvek segíthetnek majd az élő istenkapcsolat kialakításában, a hit megismerésében és megélésében, és a közösségi életben való boldogulásban.

Nagyon szerettük volna, hogy amit alkotunk, külsőleg szép, igényes, belsőleg pedig lélekkel teli legyen. Olyan, amit a gyerek örömmel vesz kézbe, és ami fejleszti az esztétikai érzékét is. Ehhez szervesen hozzájárulnak a Vizsuj Rebeka által akvarelltechnikával készített festmények, amelyek élénken színezett, gyermekbarát művészi alkotások.

Módszertanilag is figyeltünk rá, hogy a könyvek színesek legyenek, és a hagyományos módszerek mellett alternatív pedagógiai eszközöket is beépítettünk, mint például dráma- és élménypedagógiai játékok, feladatok. Az új tankönyvek kiegyensúlyozottan törekszenek arra, hogy az élethez szükséges vallási általános műveltség mellett lehetővé tegyék, hogy a gyerekek a gyakorlati vallási és erkölcsi élethez szükséges alapkompetenciákat sajátítsanak el.

Mindamellett más kompetenciákat is megcélozva olyan kortárs költők és zeneszerzők munkái kerültek be, mint Lackfi János, Gryllus Vilmos, Cseh Katalin, Miklya Zsolt és még sokan mások. A korosztály sajátosságait figyelembe véve a képek koncepciója, megszerkesztése is fontos szerepet kapott. Az illusztrációknak önmagukban is tanítaniuk kell.

Igazodnunk kellett a régi tantervekhez, ami szintén nagy kihívást jelentett. Mégis úgy látjuk, végül sikerült összehangolni a saját koncepcióinkat és az adott tantervet is. A 3. osztályos tankönyv újszövetségi történeteket dolgoz fel, ezzel készítve a gyerekeket az első szentáldozásra és szentgyónásra, a 4. osztályos tankönyvben azonban ószövetségi történeteket kellett feldolgoznunk. Ezeket a gyerekek számára nehezebben érthető, és olykor megfelelő háttértudást igénylő szövegeket is igyekeztünk úgy feldolgozni, hogy üzenetük legyen az olvasók számára a saját jelenükben is. Az ószövetségi történéseket a krisztusi események fényében próbáltuk tárgyalni, és így érthetővé tenni a célközönség számára.

Mind a négy tankönyv szerkezeti felépítettség szempontjából is egységes. Minden téma egy bibliai alapokon nyugvó szöveggel indul, amelyet egy kapcsolódó témájú vers vagy tanító történet követ. Ezek a versek, történetek elsősorban a nevelői cél elmélyítését szolgálják. Ezek után a feladatcsoportok következnek. Az Alkotni jó! címszó alatt olyan feladatok jelennek meg, amelyek barkácsolásra, rajzolásra ösztönzik a gyerekeket. A Játszani jó! című rovat elsősorban a csoportmunkát ösztönzi játékos feladatok által. A Kincseim rovat a családi értékekre irányítja a figyelmet, és tulajdonképpen egyfajta portfólió, amely segíti a gyerek fejlődésének megfigyelését, és az értékelést is. A Szeretet-szikrák rovat pedig a tanultak tettekre váltását szorgalmazza. Minden leckébe beillesztettünk egy-egy éneket is. Itt is igyekeztünk műfajilag színes repertoárt összeállítani. Egyházi, népdalszerű, taizéi énekek és olykor ifjúsági és gyerekdalok is egyaránt fellelhetőek a könyvekben. Figyeltünk, hogy az ének szövege a nevelői cél elmélyítését szolgálja és a dallam gyerekbarát legyen, olyan, amit könnyen elénekelhetnek az órán vagy otthon is. Szerkezeti újítást jelent az 1. és 2. osztályos tankönyvekhez képest a Tanulni jó! rovat, amely egyfajta kislexikon, és csak a tankönyv digitális változatában érhető el.

A tankönyveknek digitális változata is van, amely jól használható a tanteremben vagy otthon, de az elmúlt év tapasztalataiból kiindulva az online oktatást is nagyban elősegítheti. Itt elsősorban a leckékhez kapcsolódó rövid videók találhatóak, a tanító történetek és az énekek hanganyagai, a háttérinformációkat közlő szómagyarázat és néhány digitális feladat is.

Próbáltuk a könyvet a gyerek, a hitoktató, a család, a pap számára is könnyen használhatóvá tenni. Reméljük, hogy ezek a tankönyvek valóban segíteni fognak a szeretet útján járni, és tudatosítani Isten jelenlétét az életünkben. Kívánjuk, hogy a lapozgatása során sok örömben legyen mindenkinek része, és szívükben egyre nőjön a szeretet.

Székely Beáta és Szép Mónika

Nyolcadikos hittankönyv

A gimnáziumi hittankönyvcsalád utolsó darabja már egy éve elkészült, de kiadói hiba miatt sajnos elbukta a tankönyvlicitet, így tavaly nem jelenhetett meg. Ez nagyon megviselt mindnyájunkat, hiszen megfeszített munkával, egyéb munkahelyi teendőink után, sokszor éjszaka íródott a könyv. Azért a tankönyv tartalmát (pdf formátumban) és a kapcsolódó digitális anyagokat is eljuttattuk a tanárokhoz, és a hitoktatók Facebook-csoportjában több ötletet is adtunk – LIVRESQ vagy más program alkalmazásával – az egyes témák feldolgozásához. A papíralapú megjelenés most, a 2021/22-es tanévre várható. Az oktatási minisztérium honlapján máris fent van a könyv pdf és digitális verziója is.

Öt évvel ezelőtt, 2016 késő őszén-telén egy, az egyházmegyéink képviselőiből alakult munkacsoport dolgozott a gimnáziumi tanterven. Az itt pontosan meghatározott szempontok szem előtt tartásával születtek sorban a tankönyvek. A magam részéről hosszú ideje hangoztatom a szemléletváltás szükségességét a hitoktatásban, s ez alatt elsődlegesen a spiritualitás első helyre állítását értem. Ennek „elmélete” a helyes istenkép és énkép kialakítása, „gyakorlata” pedig a lelki szabadság megélése. Ez a jézusi „program” lényege. Az, amit talán a legkevésbé veszünk komolyan, s meglehet, ezért is távolodnak el az egyháztól a komolyabb vallásos családi gyökerekkel nem rendelkező, de sokszor őszintén kereső fiatalok… Minden tankönyvnél, így a nyolcadikos esetében is a bennünk élő Szentlélekkel való tudatos összekapcsolódás felé próbáltam vezetni az általam írt leckék központi fonalát, hogy ez az – emberi egót egyre kisebbítő – egység a Szentháromság szívébe, az igazi lelki szabadságra vezesse el gyermekeinket. Innen forrásozhat az a látás, amely a – tankönyvekben azért szép számmal jelen lévő – hit-, vallás-, egyháztörténet és egyéb ismeretekben is segít tájékozódni és helyes morált biztosít. Érzékeny, szerető, a valóságot egyben látó… – az említetteken túl ezeket tartottam a legfőbb „kompetenciáknak”.

Ozsváth Judit

A nyolcadikos tankönyv megjelenésével több született, mint egy tankönyv: ez az a pillanat, amelyben megszületett egy egész, egységes szempontok szerint elképzelt öt-nyolcas tankönyvcsalád. Ez azt is jelenti egyben, hogy az a tanár, aki elfogadja az új tankönyvek kihívását, négy éven keresztül egy jól megtervezett, papíralapú és digitális tankönyv által segített szempontrendszer szerint mélyítheti tanítványai hitét egy egységes nevelési folyamat keretében. Az egyházi naptárhoz igazodó tankönyvszerkezet miatt nehéz lenne azt mondani, hogy ezért vagy azért voltam felelős a tankönyv írása során. Ezt a férfi és nő kapcsolatát boncolgató leckékről, a családról, a szentségekről, néhány biblikus témáról és két egyháztörténeti jellegű leckéről mondhatom el. Nem annyira az újdonságra esett a hangsúly az alkotói munka során, mint inkább arra, hogy az előző tankönyvek által megadott irányvonalat tartsam, illetve nyolcadikos szintre emeljem. Munkánkat a tudás, lelkiség, biblikus és liturgikus jelleg és élményszerűség pólusai közötti egyensúlykeresés jellemezte. Az egyháztörténet tekintetében is tartottuk a szokásos irányvonalat: egy adott korszak egy személyiség életútján keresztül jelenik meg az új tankönyvben. Márton Áron, Boldog Scheffler János és Boldog Bogdánffy Szilárd életútjainak és lelkiségének bemutatásával kiteljesedik a hagiográfiai megközelítésű egyháztörténelem-tanításra törekvés, amely a tankönyvcsaládot végig jellemezte. A szentségi jellegű leckéknél azt akartam láttatni, hogyan szenteli meg Isten az emberi élet döntő fordulóit, és milyen jelentést ad ezzel nekik. Talán annyit még szerzőként, hogy a négy tankönyv közül talán ez volt a leghányatottabb sorsú. Kicsit olyan volt, mintha Odüsszeusz néhány mérföldre Ithaka partjaitól minden baja mellett még hajótörést is szenvedett volna. Ezért kétszeres az öröm, hogy végre megjelent. Egyúttal hálás köszönetem mindazoknak, akik támogatták munkánkat.

Nemes István

Nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy a nyolcadikos tankönyv egyik új rovatának szerzője lehettem, ami az Élet a lélekben címmel szerepel ebben a könyvben. Ennek az új rovatnak a célja az volt, hogy bevezetést adjon az elmélkedő, szemlélődő imához, amire már egy 14-15 éves fiatal érett és igen fogékony. A rovatban bemutatott imafajták szervesen kapcsolódnak a leckék témájához és segítik a diákokat abban, hogy érzéseikre, belső megmozdulásaikra figyelve személyes tapasztalatra tegyenek szert, amely egy új, elmélyült imaélet kezdete lehet majd számukra. A rovat sok ötletet tartalmaz a külső és belső elcsendesedés rendszeres gyakorlására, ami az alapja a szemlélődő imának. Az imádságos légkör kialakítása a hittanóra folyamatában nagy kihívás minden hitoktató számára. Az Élet a lélekben rovat abban ad segítséget, hogy az emberi lélek hogyan váljon nyitottá és befogadóvá a Szentlélek működésére. Az egyes imafeladatok több egyszerű lépésre vannak lebontva, hogy könnyen végezhetőek legyenek. Így születhet meg a bizalom imája, az irgalom imája, a belső szabadság imája, az áldás imája, a szerető figyelem imája vagy a rácsodálkozás imája.

A másik két rovat, amivel hozzájárultam a tankönyv megszületéséhez, a Neked szól és az Út a Szentíráshoz címen szerepelnek. Az előbbi egy szentírási rész a lecke témájához kapcsolódóan, a másik a szentírási rész kifejtése és magyarázata. Újszövetségi, főként Szent Pál leveleiből vett bibliai idézeteket választottam, hogy az evangélium örömhírén legyen a hangsúly. Mindhárom rovat tartalmában és felépítésében hozzájárul a diákok kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, hogy ők hitben, szeretetben és szolgálatban értékes emberekké váljanak.

Trepszker Erika

A hittankönyv digitális része nagyon sok ember munkájának gyümölcse, akik egyházmegyéink lelki gazdagságát tárják a diákok elé. A kisfilmekben két főpásztor is megszólal: Böcskei László nagyváradi megyés püspök – aki az egész tankönyvcsalád szerkesztését végig kísérte, támogatta – és Pál József Csaba temesvári megyés püspök, aztán plébánosok, iskolalelkészek, szerzetesek, hitoktatók, hívek, teológiai profilú és világi iskolák diákjai.

Ebben a tanévben nagyon kevés volt a rendelkezésünkre álló digitális tárhely, ezért a kisfilmek, a hanganyagok nagy részét YouTube-csatornára töltöttük fel, és a tankönyv végén tüntettük fel a linkeket.

A filmszalag ikon jelzi a lecke elején a kisfilmeket, amelyek az adott témára hangolják rá a diákokat. A hangszóró ikon a hanganyagot jelzi, amely a Szeretetmorzsák, illetve az Élet a Lélekben rovatokat, az éneket vagy a lecke végén található verset, imát szólaltatja meg. Az interaktív feladatokat az egér ikon jelöli, ezek a leckéhez tartozó hitigazságok, szentírási részek elmélyítését, rögzítését segítik. A nagyító ikon a leckék képeinek nagyíthatóságát jelöli.

Hálával és köszönettel tartozunk mindazoknak, akik önzetlenül segítettek a digitális tankönyv létrejöttében.

Benedek Ramóna

Megjelent a Vasárnap 2021/30-as számában a Nagyító rovatban.