Megtenni azt, ami Istennek kedves

0
1223

A Szűzanya közelségét vágyó hívek imája szállt fel december 8-án, szeplőtelen fogantatás ünnepén a szatmárnémeti Zárda-templomban, amelynek búcsúját idén is megünnepelték a különleges helyzet hozta változtatásokat tiszteletben tartva.

A szentmisét Schönberger Jenő megyés püspök celebrálta, a bevonulást követően a világjárvány megszűnését kérve a Szűzanyától: „Könyörögjön értünk a szeplőtelenül fogantatott Szűzanya egyszülött Fiánál és a mennyei Atya trónusánál, hogy vegye le rólunk ezt a keresztet, ami a járványt jelenti. Engedje, hogy normalizálódjon az életünk, de igazi normalizálódás legyen, vagyis egyre közelebb kerüljünk Istenhez. Testvéreim, Isten nagy szeretete és a gondviselés jele az, hogy édesanyát adott nekünk Máriában. De higgyük el, hogy az isteni gondviselésben az is benne van, hogy néha megpróbál minket, akik eltávolodtunk a hitünktől, Istentől, egyháztól. Föl akar rázni bennünket, hogy újra és újra, még nagyobb buzgósággal keressük Istent és ragaszkodjunk hozzá. Ezt a szentmisét híveimért ajánlom, de ajánljuk fel különösen azokért az orvosokért, ápolókért, betegekért, akik szerte a világban a járvánnyal küzdenek, és imádkozzunk azokért is, akik számára ez a betegség az Istennel való találkozásnak a pecsétje. Nyerjék meg Isten irgalmát, és a betegség számukra ne kárhozatuk, hanem üdvösségük legyen.”

A szentbeszéd elején Schönberger Jenő püspök a szeplőtelen fogantatás titkáról elmélkedett: „Az angyali üdvözlet elbeszélése minden bizonnyal az evangéliumból, az egyházi év során legtöbbször felolvasott szakasz. Az isteni nagyság mindennél ragyogóbb kinyilatkoztatása történik ebben a jelenetben, ahol a senkinek az akaratától nem függő isteni mindenhatóság egy halandó ember, egy fiatal lány kezébe teszi le a világmindenség, és benne különösképpen az emberiség sorsát. A mai ünnep evangéliumi részletének szavai közül a »kegyelemmel teljes« kifejezés különösen is előtérben és fényben áll azért, mert igazából ez a két szó jellemzi a mai ünnepelt hittitkot, a szeplőtelen fogantatást. Ez teológiai kinyilatkoztatás. Mit rejt ez a két szó magában? Mária, Isten kegyelmével, ajándékával, jelenlétével teljes. Nincs benne az a hiány, amit eredeti bűnnek nevezünk, őt Isten úgy választotta ki a világ teremtése előtt, hogy mentes maradt Ádám bűnétől. Ez a szeplőtelen fogantatás tartalma.”

A főpásztor homíliájában kiemelte, a zárdát építő Hám János tevékenységének is nagyban köszönhető, hogy Szatmárban ilyen erős a Mária-tisztelet: „Isten szolgája, Hám János püspökünk nagyon jót tett a nővérekkel, a hívekkel, Szatmárral, hogy nemcsak egy kápolnát épített ide a Zárdába, hanem egy igazi templomot. Azt is nagyon jól tette, hogy a szeplőtelenül fogantatott Szűzanya pártfogása alá helyezte a templomot, lehetőséget és helyet biztosítva ezáltal mindenkinek, aki Máriához akar jönni, őt akarja tisztelni, őt szeretné kérni.”

Schönberger Jenő püspök Szűz Mária alakjában az igazi szabadság példáját láttatta híveivel: „A Szent Szűz az ember Isten iránti romlatlan, tiszta szeretetének képviselője és ezért egyedül ő lehet Isten méltó társa a megtestesülés művében. Mária kiválasztott és kiváltságos volta viszont nem jelentette azt, hogy nem maradt volna meg a szabadsága. Másképp is dönthetett volna. Ez a szabadság azonban nem elsősorban a rossz választásának lehetősége, hanem sokkal inkább a minden emberi megfontolástól, félelemtől, kompromisszumtól való szabadság. Minden tudás és előretudás nélkül, mert igent mondani Isten tervére. A szabadság tehát nem a rossz választásának lehetősége, hanem képesség arra, hogy szerethessünk és mindig megtegyük azt, ami Istennek kedves. Csak a megromlott emberi szabadság feltételezi, hogy választhatom a rosszat. A Boldogságos Szűzanyában nem volt bűn, és ő szabadon Istent választotta, mindig. Ha hiteles keresztények vagyunk, akkor az életünk nem más, mint a bűn elleni küzdelem és ez által a megszentelődés.”

Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök, templomigazgató a szentmise végén emlékezett azokra a hívekre, akik az évek során elmentek – nemcsak ünnepekkor, hanem hétköznapokon is – a Zárda-templomba a Szűzanyát köszönteni, kérni vagy hálát adni neki. Kitért azokra a hívekre, akik a világjárvány miatt nem lehetnek a templomban – imádkoznak értük.

A szatmári egyházmegye sajtóirodája