Hám János, a hétköznapok vértanúja

0
1688

Hám János püspöki kinevezésének évfordulóján, május 25-én az egyházmegye papsága és hívei évről-évre szentmisében kérik Istentől a kegyet, hogy az egyházmegye második alapítójaként is tisztelt püspököt az egyház boldoggá avassa. Idén, a vírushelyzet okán Schönberger Jenő püspök, paptestvéreivel, a hívek fizikai jelenlétének hiányában mutatta be a legszentebb áldozatot a Zárdatemplomban, délután hat órától, amit interneten lehetett élőben követni.

A szentmise elején, Schönberger Jenő püspök Hám Jánossal kapcsolatban kiemelte, életével, példájával, munkásságával nagy nyomot hagyott Szatmár és az egész egyházmegye életében. És valóban, többek között befejezte a székesegyház átalakítását, a püspöki palotát, felépítette a püspöki konviktust, a Kálváriát, szabályozva a Szamos folyását új területeket adott a városnak, felépítette a Zárdát, az irgalmas rendi szegénykórházat, leányiskolát és a tanítóképzőt létesített, megalapította a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek rendjét, Szatmárra hozta az Istenes Szent Jánosról nevezett irgalmasrendi szerzeteseket, visszahívta a jezsuitákat, megkezdte a ferencesek zárdájának építését… Áldásos tevékenységének példái hosszan sorolhatók, ahogyan a lelki élet fejlesztéséért tett intézkedései is.

Szentbeszédében Schönberger Jenő a kitartó keresztény élet példaadójának nevezte Hám Jánost, akinek oltárra emelése az egyházmegye régi óhaja: „Hám János mindig abból a hitből merítette az erőt, ami egész életének, munkásságának a forrása volt. Ha Krisztust üldözték, akkor igaz követőit is üldözni fogják – ő megtapasztalta. Krisztust elhagyták, és ő is megérezte, mit jelent elhagyatottnak lenni. Ugyanígy, ahogyan Krisztust elítélték, ő is megtapasztalta, mit jelent elítéltnek lenni. Hám János püspök mindent elfogadott. Az életszentség hírétől, és papjainak, híveinek hálás szeretetétől övezve tért a mennyei Atya házába. Ezért példája ma is lelki gazdagság és erő forrása. Azért imádkozunk, hogy szent életű püspökünk oltárra emeltessék. Azért kérjük a jó Isten kegyelmét, hogy egy olyan valaki legyen egyházmegyénk példaadó elöljárója, akit mi követhetünk, akinek a nyomába léphetünk, akitől megtanuljuk a szerénységet, az alázatosságot, az engedelmességet és azt, hogy Isten akaratát minden körülmények között úgy fogadjuk el, ahogyan Isten azt kívánja tőlünk. Tőle megtanulhatjuk, hogy bele tudjuk helyezni az életünket Isten kezébe akkor is, ha jól, de akkor is, ha rosszul megy a sorunk. Legyen egy második boldog János püspöke egyházmegyénknek! Scheffler János vértanú püspökünk a vértanúság pálmájával tündöklik előttünk. Tündököljön a hétköznapok vértanúságával, az igazi, kitartó keresztény élettel, a mindhalálig való hűséggel előttünk Hám János püspökünk. Adja Isten, minél hamarabb, ne érte, hanem közbenjárásáért is imádkozhassunk.”

A szentmise végén Schönberger Jenő püspök papjaival és híveinek internetes bekapcsolódásával májusi ájtatosságot tartott, felajánlva azt a világjárvány megszűnéséért.

A szatmári egyházmegye sajtószolgálata